Prejsť na obsah

Certifikát ICDL

0minút, 36sekúnd

Od roku 2004 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach poskytuje záujemcom o medzinárodný certifikát ICDL® (International Certification of Digital Literacy) preskúšanie v Akreditovanom testovacom centre SK011. Získaním certifikátu ICDL® sa preukazuje schopnosť efektívne využívať základné informačné technológie.

Európsky systém ECDL (pôvodne Európsky vodičský preukaz na počítače), vo svete využívaný pod názvom ICDL, vyrástol z európskeho systému na celosvetový systém. Od mája 2019 oba systémy používajú jednotné meno ICDL (International Certification of Digital Literacy).


Študuj na UPJŠ