Prejsť na obsah

Grantové schémy

0minút, 48sekúnd

Grant je účelový príspevok na verejne prospešný účel, ktorý sa obvykle získava vo viac menej verejnej súťaži na základe predloženého projektu, obvykle ide o podporu vedeckých, výskumných, prípadne i kultúrnych projektov, poskytovaných rôznymi inštitúciami. Grantová súťaž má určité pravidlá, nositeľ odpovedá za finančnú správnosť a riešiteľ za to, že projekt úspešne uskutoční. O priebehu a výsledku projektu sa podávajú pravidelné správy, ktoré poskytovateľ grantu vyhodnocuje. Obvykle si vyhradzuje tiež právo priebeh projektu sledovať a kontrolovať. Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa realizujú vedeckovýskumné a vzdelávacie projekty v rámci rôznych domácich grantových schém (napr. VVGS, APVV, KEGA, VEGA,…), rámcových programov Európskej únie a iných domácich a zahraničných grantov.

Aktuálne výzvy | História výziev


Študuj na UPJŠ