UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Grantové schémy

Grant je účelový príspevok na verejne prospešný účel, ktorý sa obvykle získava vo viac menej verejnej súťaži na základe predloženého projektu, obvykle ide o podporu vedeckých, výskumných, prípadne i kultúrnych projektov, poskytovaných rôznymi inštitúciami. Grantová súťaž má určité pravidlá, nositeľ odpovedá za finančnú správnosť a riešiteľ za to, že projekt úspešne uskutoční. O priebehu a výsledku projektu sa podávajú pravidelné správy, ktoré poskytovateľ grantu vyhodnocuje. Obvykle si vyhradzuje tiež právo priebeh projektu sledovať a kontrolovať.

Na UPJŠ sa realizujú vedeckovýskumné a vzdelávacie projekty v rámci rôznych grantových schém (napr. VEGA, KEGA, APVV, VVGS,...),  rozvojových projektov štrukturálnych fondov Európskej únie (napr. OP VaI, OP ĽZ,...), nových rámcových programov Európskej únie pre výskum a inovácie (Horizont 2020) a iných domácich a zahraničných grantov.

Aktuálne výzvy

História výziev

Posledná aktualizácia: 04.08.2017