UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Grantové schémy

Grant je účelový príspevok na verejne prospešný účel, ktorý sa obvykle získava vo viac menej verejnej súťaži na základe predloženého projektu, obvykle ide o podporu vedeckých, výskumných, prípadne i kultúrnych projektov, poskytovaných rôznymi inštitúciami. Grantová súťaž má určité pravidlá, nositeľ odpovedá za finančnú správnosť a riešiteľ za to, že projekt úspešne uskutoční. O priebehu a výsledku projektu sa podávajú pravidelné správy, ktoré poskytovateľ grantu vyhodnocuje. Obvykle si vyhradzuje tiež právo priebeh projektu sledovať a kontrolovať.

Na UPJŠ sa realizujú vedeckovýskumné a vzdelávacie projekty v rámci rôznych grantových schém (napr. VEGA, KEGA, APVV, VVGS,...),  rozvojových projektov štrukturálnych fondov Európskej únie (napr. OP VaI, OP ĽZ,...), nových rámcových programov Európskej únie pre výskum a inovácie (Horizont 2020) a iných domácich a zahraničných grantov.

Aktuálne výzvy | História výziev

Posledná aktualizácia: 06.04.2021