Prejsť na obsah

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

1minút, 47sekúnd

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „APVV) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
APVV je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Hlavným cieľom agentúry je podporovať špičkový základný a aplikovaný výskum a vývoj vo všetkých odboroch vedy a techniky, ktoré uskutočňuje štátny sektor, sektor vysokých škôl, podnikateľský sektor a neziskový sektor. Podpora výskumu a vývoja sa realizuje formou projektov výskumu a vývoja vybraných orgánmi agentúry v otvorenej súťaži vyhlasovanej agentúrou. Projekty výskumu a vývoja môžu predkladať tuzemské právnické aj fyzické osoby. Základným východiskom podpory výskumu a vývoja je kvalita predloženého návrhu projektu. Ďalším cieľom agentúry je stimulovať účasť subjektov výskumu a vývoja v SR v medzinárodných a európskych programoch a iniciatívach, ako aj podpora dvojstrannej a mnohostrannej spolupráce v oblasti vedy a techniky.   

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
www.apvv.sk
Záverečné správy APVV projektov končiacich v 06/2024

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov je zodpovedný riešiteľ APVV projektu povinný v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na riešenie projektu, podať  záverečnú správu  projektu elektronicky, a to prostredníctvom Portálu APVV, zároveň aj poštou na adresu APVV. Z dôvodu termínu poštového odoslania ako aj zabezpečenia podpisov Vás prosíme o doručenie záverečnej správy zodpovedným zamestnankyniam … Čítať ďalej

Monitorovanie výstupov ukončených projektov APVV

Podľa zmluvy s APVV je vedúci riešiteľ projektu po ukončení riešenia projektu povinný počas ďalších troch rokov informovať agentúru formou monitorovacej správy o spoločenských a ekonomických prínosoch výsledkov riešenia projektu. Správa sa podáva vyplnením formulára „Výstupy a prínosy projektu“ cez informačný systém APVV. Monitorovaciu správu v listinnej podobe za predchádzajúci rok 2023 je potrebné doručiť agentúre do … Čítať ďalej

Ročné správy projektov APVV za rok 2023

Vedúci APVV projektov je na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov povinný v termíne do 31.1.2024 podať  ročnú správu  projektu za rok 2023 elektronicky, prostredníctvom Portálu APVV a zároveň poštou na adresu APVV. Z dôvodu termínu poštového odoslania ako aj zabezpečenia podpisov Vás prosíme o doručenie ročnej správy zodpovednej zamestnankyni CCVaPP RNDr. Miroslave Černegovej, PhD. alebo PhDr. Lenke Benkovej – kontakt do … Čítať ďalej

Záverečné správy APVV projektov končiacich v 12/2023

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov je zodpovedný riešiteľ APVV projektu povinný v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na riešenie projektu, podať  záverečnú správu  projektu elektronicky, a to prostredníctvom Portálu APVV, zároveň aj poštou na adresu APVV. Z dôvodu termínu poštového odoslania ako aj zabezpečenia podpisov Vás prosíme o doručenie záverečnej správy zodpovedným zamestnankyniam … Čítať ďalej

Záverečné správy APVV projektov končiacich v 06/2023

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov je zodpovedný riešiteľ APVV projektu povinný v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na riešenie projektu, podať záverečnú správu projektu elektronicky, a to prostredníctvom Portálu APVV, zároveň aj poštou na adresu APVV. Z dôvodu termínu poštového odoslania ako aj zabezpečenia podpisov Vás prosíme o doručenie … Čítať ďalej

Záverečné správy APVV projektov končiacich v 07/2022

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov je zodpovedný riešiteľ APVV projektu povinný v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na riešenie projektu, podať záverečnú správu projektu elektronicky, a to prostredníctvom Portálu APVV, zároveň aj poštou na adresu APVV. Z dôvodu termínu poštového odoslania ako aj zabezpečenia podpisov Vás prosíme o doručenie … Čítať ďalej


Študuj na UPJŠ