UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

APVV

Agentúra na podporu výskumu a vývoja / Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „APVV“) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
APVV je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

www.apvv.sk - Všeobecné výzvy

VÝZVY PRE UPJŠ
APVV všeobecná výzva Aktuálne výzvy História výziev
APVV ľudský potenciál Aktuálne výzvy História výziev
APVV výskumný a vývojový potenciál Aktuálne výzvy História výziev
APVV podpora prípravy a realizácie riešenia projektov H2020 Aktuálne výzvy História výziev
APVV bilaterálne Aktuálne výzvy História výziev
APVV výskumné bilaterálne Aktuálne výzvy História výziev
APVV podpora mladých vedeckých pracovníkov (MVP) Aktuálne výzvy História výziev

 

Agentúra je zriadená na účel podpory výskumu a vývoja poskytovaním finančných prostriedkov na riešenie projektov takto:

  • Podpora systémom „zdola nahor“ - ide o verejné výzvy na predkladanie projektov v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky (bez tematického obmedzenia), pričom zámery, ciele a vecnú náplň projektu výskumu a vývoja si určuje žiadateľ - zákon č. 172/2005 Z. z. § 12 ods. 2 písm. a),
  • Účelová forma podpory na základe vládou schválených programov agentúry („zhora nadol“), ktoré odrážajú požiadavky napĺňania vybraných zámerov a cieľov v súlade s dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky - zákon č. 172/2005 Z. z. § 12 ods. 2 písm. b)
  • Podpora na základe vyhlásených verejných výziev v rámci medzinárodných dohôd a v rámci medzinárodných programov a iniciatív, vrátane nákladov na ich prípravu - zákon č. 172/2005 Z. z. § 12 ods. 2 písm. c).

Hlavným cieľom agentúry je podporovať špičkový základný a aplikovaný výskum a vývoj vo všetkých odboroch vedy a techniky, ktoré uskutočňuje štátny sektor, sektor vysokých škôl, podnikateľský sektor a neziskový sektor. Podpora výskumu a vývoja sa realizuje formou projektov výskumu a vývoja vybraných orgánmi agentúry v otvorenej súťaži vyhlasovanej agentúrou. Projekty výskumu a vývoja môžu predkladať tuzemské právnické aj fyzické osoby. Základným východiskom podpory výskumu a vývoja je kvalita predloženého návrhu projektu. Ďalším cieľom agentúry je stimulovať účasť subjektov výskumu a vývoja v SR v medzinárodných a európskych programoch a iniciatívach, ako aj podpora dvojstrannej a mnohostrannej spolupráce v oblasti vedy a techniky.   

Monitorovanie výstupov ukončených projektov APVV

Podľa zmluvy s APVV je vedúci riešiteľ projektu po ukončení riešenia projektu povinný počas ďalších troch rokov informovať agentúru formou monitorovacej správy o spoločenských a ekonomických prínosoch výsledkov riešenia projektu.

Posledná aktualizácia: 14.02.2021