Prejsť na obsah

Prihláška U3V

1minút, 3sekúnd

Termín podania prihlášky:

do naplnenia kapacity študijných programov, resp. do 1. 9. 2024 – prihlásenie po tomto termíne je možné len po dohode s manažérkou U3V.

Prihlasovanie na nový akademický rok je spustené.

Elektronická prihláška na akademický rok 2024/2025 – tu kliknite

Po odoslaní elektronickej prihlášky zašlite na adresu u3v@upjs.sk oskenované maturitné vysvedčenie, resp. diplom o ukončení vysokej školy, prípadne doneste k nahliadnutiu na zápis v septembri. Po vyplnení elektronickej prihlášky nie je nutné zasielať aj papierovú prihlášku.

Prihlasovanie prostredníctvom papierovej prihlášky nie je možné. Pokiaľ záujemca nemá prístup k internetu, môže sa prihlásiť osobne v kancelárii U3V. Vzhľadom na to, že kancelária U3V sa nachádza na 2. poschodí a historická budova nemá výťah, odporúčame elektronické prihlasovanie.


Platobné informácie:

Výška poplatku za štúdium je uvedená v Informáciách o štúdiu.

Platba bankovým prevodom (SEPA): Účet v tvare IBAN SK64 8180 0000 0070 0007 4351, variabilný symbol 9704. Do správy pre prijímateľa je nevyhnutné uviesť priezvisko záujemcu.

Osobne na adrese:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzita tretieho veku
Šrobárova 2, 2. poschodie, kancelária č. 300
041 80  Košice


Študuj na UPJŠ