UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Vedenie fakulty

Dekan:
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.
tel: 055/7883623, 055/2345123
e-mail: michal.jesenko@upjs.sk

Prodekani:

Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť:
Ing. Zuzana Hrabovská, PhD.

tel: 055/7883642, 055/2345142, +421915992374
e-mail: zuzana.hrabovska1@upjs.sk

Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium:
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.

tel: 055/7883636, 055/2345136
e-mail: viktoria.bobakova@upjs.sk

Prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj:
PhDr. Miroslav Fečko, PhD.

tel: 055/7883654, 055/2345154
e-mail: miroslav.fecko@upjs.sk

 

Tajomníčka:
Ing. Katarína Krokosová

tel: 055/7883611, 055/2345101
e-mail: katarina.krokosova@upjs.sk

Predsedníčka Akademického senátu FVS:
PhDr. Eliška Župová, PhD.

tel: 055/7883631, 055/2345131
e-mail: eliska.zupova@upjs.sk

 

 

Posledná aktualizácia: 15.07.2019