Prejsť na obsah

Štipendiá a študentské pôžičky

6minút, 53sekúnd

Medzi motivačné štipendium patrí viacero druhov štipendií:

Patria sem štipendiá, ktorými sa oceňujú študijné výsledky a rôzne iné aktivity odborného, umeleckého, či športového smeru. Motivačné štipendium upravujú:

Prospechové štipendium: Priznáva sa študentom za výborné študijné výsledky podľa umiestnenia v poradovníku, študentom umiestnenými v prvej desatine z celkového počtu študentov v príslušnom akademickom roku. Zvyčajne sa priznáva v mesiaci november.

Odborové štipendium: Priznáva sa študentom určeného študijného odboru UPJŠ v Košiciach v rámci študijných odborov určených v metodike vydanej MŠVVaŠ SR. Oceňujú sa ním študijné výsledky.

Výročná cena rektora: Túto cenu udeľuje rektor jednorázovo,  nielen za vynikajúce študijné výsledky študijných programov magisterského a doktorského štúdia, ale aj za aktívnu prácu v prospech našej Univerzity, za podiel v odborných a vedeckých publikáciách, za príkladný občiansky postoj, či reprezentáciu našej Univerzity v športe, či umení.

Mimoriadne štipendium: Udeľuje rektor za aktívnu prácu v prospech našej Univerzity, či vynikajúce výsledky v športe a umení.

Talentové štipendium: Priznáva UPJŠ v Košiciach študentom 1. ročníkov za vynikajúce študijné výsledky na strednej škole.

Sociálne štipendium sa priznáva na základe ustanovených podmienok študentom študijných programov prvých dvoch stupňov a doktorských študijných programov, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo študentom, ktorým bol udelený azyl, bola poskytnutá doplnková ochrana alebo bolo poskytnuté dočasné útočisko, sa na základe splnenia ustanovených podmienok priznáva sociálne štipendium. Sociálne štipendium prispieva na úhradu nákladov spojených so štúdiom. Na sociálne štipendium má študent právny nárok. Ucházdač/uchádzačka o sociálne štipendium kontaktuje študijné oddelenie svojej fakulty.

Nárok na tehotenské vzniká je definovaný podľa Štipendijného poriadku UPJŠ a slúži ako finančná pomoc pre tehotné študentky, na pokrytie zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom a s prípravou na narodenie dieťaťa.

Štipendium prispieva na úhradu nákladov spojených s riešením krízovej sociálnej situácie študenta alebo absolventa spôsobenej vojnovým konfliktom, živelnou pohromou, resp. iným dôvodom hodným osobitného zreteľa.

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytuje od akademického roku 2022/2023 vyše 1 000 štipendií pre talentovaných domácich študentov a 400 štipendií pre študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Komu je určené:

Štipendium je určené pre domácich študentov študujúcich na slovenských vysokých školách.

Akú sumu môžeš získať:

  • 300 € za mesiac
  • 3 000 € počas jedného akademického roka (okrem júla a augusta)
  • 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia.

Spôsob vyplácania štipendia:

Štipendiá budú vyplácané prostredníctvom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Štipendium sa poskytuje počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia v študijných programoch I. stupňa (bakalárske) a študijných programoch spájajúcich I. a II. stupeň (doktorské) realizovaných dennou formou štúdia na Slovensku.

Základná podmienka:

Uchádzač musí byť prijatý a zapísaný na študijný program v dennej forme v I. stupni štúdia alebo   študijný program v dennej forme spájajúci I. a II. stupeň štúdia na vysokej škole so sídlom v SR.

Ďalšie podmienky a kritériá:

  • Neprerušované štúdium na vysokej škole na Slovensku
  • Uchádzač musí vyplniť žiadosť spolu s prílohami a odoslať ju v systéme (termín je zatiaľ neudaný)
  • Umiestnenie sa medzi prvými 1 000 úspešnými uchádzačmi alebo medzi prvými 400 uchádzačmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Poradie uchádzačov závisí od počtu získaných bodov.

Body sa získavajú za aktivity:

Kontaktná osoba na UPJŠ:

Ing. Zuzana Kratyinová –  zuzana.kratyinova@upjs.sk

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytne 300 štipendií pre zahraničných uchádzačov o štúdium na slovenských vysokých školách od akademického roku 2023/2024.

Komu je určené:

Toto štipendium je určené pre študentov s trvalým pobytom v zahraničí, ktorí sa uchádzajú o štúdium na UPJŠ.

Akú sumu môžeš získať:

400 € za mesiac

4 000 € počas jedného akademického roka (okrem júla a augusta)

12 000 € počas prvých troch rokov štúdia.

Spôsob vyplácania štipendia:

Štipendiá budú vyplácané prostredníctvom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Štipendium sa poskytuje počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia v študijných programoch I. stupňa (bakalárske) a študijných programoch spájajúcich I. a II. stupeň (doktorské) realizovaných dennou formou štúdia na Slovensku.

Základná podmienka:

Vykonanie SAT testu: Home – SAT Suite of Assessments | College Board

Dátumy najbližších registrácií SAT testov:

  • budú zverejnené

Dátumy uskutočnenia SAT testov:

  • budú zverejnené

Ďalšie podmienky a kritériá:

· Uchádzač musí vyplniť žiadosť spolu s prílohami a odoslať ju v systéme.

· Uchádzač sa musí umiestniť v regionálnom alebo celkovom rebríčku v poradí do určeného počtu alokovaných štipendií (30 za región a 300 celkovo).

· Poradie uchádzačov bude určované výhradne na základe výsledkov medzinárodného SAT testu a pozostáva z dvoch základných sekcií, ktoré sa členia na 3 testy:

1.) Evidence-Based Reading and Writing a. osobitne test Reading a b. osobitne test Writing and Language

2.) Math

· Uchádzač musí v SAT teste získať minimálne 1050 bodov, aby sa mohol uchádzať o štipendium.

· Uchádzač musí byť prijatý a zapísaný na študijný program v dennej forme v I. stupni štúdia alebo študijný program v dennej forme spájajúci I. a II. stupeň štúdia na vysokej škole so sídlom v SR. Študijný program na ktorý sa študent prihlási, môže byť realizovaný v akomkoľvek jazyku alebo kombinácií jazykov.

Kontaktná osoba na UPJŠ:

Ing. Zuzana Kratyinová –  zuzana.kratyinova@upjs.sk

Ako študent môžeš získať tzv. študentskú pôžičku, ktorá je poskytovaná Fondom na podporu vzdelávania, s cieľom financovať tvoj ambiciózny projekt, vycestovať na zahraničné univerzity a inštitúcie, alebo na podporu tvojho každodenného štúdia.

Viac informácií nájdeš TU.


Študuj na UPJŠ