UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Vyhlásenie volieb do AS FVS UPJŠ v Košiciach

Vyhlásenie volieb do Akademického senátu Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach
na funkčné obdobie rokov 2021 - 2025

V súlade so zákonom o vysokých školách, Štatútom FVS UPJŠ v Košiciach, Zásadami volieb do Akademického senátu FVS UPJŠ v Košiciach a Volebným poriadkom pre voľby do Akademického senátu FVS UPJŠ v Košiciach

v y h l á s i l   Akademický senát FVS UPJŠ v Košiciach   v o ľ b y
d o
Akademického senátu FVS UPJŠ v Košiciach
na funkčné obdobie rokov 2021 - 2025

na deň 22. február 2021

Kandidátov za členov študentskej časti AS FVS UPJŠ v Košiciach navrhujú členovia študentskej časti akademickej obce Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach Volebnej a mandátovej komisii pre voľby do Akademického senátu FVS UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2021 – 2025 (ďalej len „VaMK“).

Kandidátov za členov zamestnaneckej časti AS FVS UPJŠ v Košiciach navrhujú členovia zamestnaneckej časti akademickej obce Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach Volebnej a mandátovej komisii pre voľby do Akademického senátu FVS UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2021 – 2025.

Kandidát do AS FVS UPJŠ v Košiciach sa môže navrhnúť aj sám.

Každý návrh kandidáta na člena AS FVS UPJŠ v Košiciach musí obsahovať:

a) meno, priezvisko, titul, vek kandidáta a u študentov ročník štúdia,
b) písomné vyhlásenie kandidáta, že súhlasí s kandidatúrou, ak sa kandidát nenavrhuje sám,
c) meno a podpis navrhovateľa (navrhovateľov).

Návrhy v obálke je možné doručiť prostredníctvom podateľne FVS UPJŠ v Košiciach alebo poštou na adresu:

PhDr. Lucia Rožová, PhD.
predsedníčka VaMK
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Na obálku do ľavého horného rohu uveďte: „Návrh kandidáta“.

Návrh kandidáta za člena Akademického senátu FVS UPJŠ v Košiciach musí byť doručený na Fakultu verejnej správy UPJŠ v Košiciach do 11. 2. 2021 vrátane.

Zoznam navrhovaných kandidátov zverejní Volebná a mandátová komisia pre voľby do Akademického senátu FVS UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2021 – 2025 v lehote najneskôr 12. 2. 2021.

 

V Košiciach 20.1. 2021

 

PhDr. Lucia Rožová, PhD.
predsedníčka VaMK

 

Návrhový list_zamestnanecká časť
Návrhový list_študentská časť

Posledná aktualizácia: 19.02.2021