UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Voľby do študentskej časti Akademického senátu FVS UPJŠ v Košiciach

Vyhlásenie nových volieb na 4 uvoľnené miesta do študentskej časti Akademického senátu FVS UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2021 – 2025

Akademickej obci
Fakulty verejnej správy
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

V súlade so zákonom o vysokých školách, Štatútom FVS UPJŠ v Košiciach, Zásadami volieb do Akademického senátu FVS UPJŠ v Košiciach a Volebným poriadkom pre voľby do Akademického senátu FVS UPJŠ v Košiciach

vyhlásil Akademický senát FVS UPJŠ v Košiciach
nové voľby
na 4 uvoľnené miesta do študentskej časti Akademického senátu FVS UPJŠ v Košiciach

na funkčné obdobie rokov 2021 - 2025

na deň 28. september 2022

Kandidátov za členov študentskej časti AS FVS UPJŠ v Košiciach navrhujú členovia študentskej časti akademickej obce Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach Volebnej a mandátovej komisii pre voľby do Akademického senátu FVS UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2021 – 2025 (ďalej len „VaMK“).

Kandidát do AS FVS UPJŠ v Košiciach sa môže navrhnúť aj sám.
Každý návrh kandidáta na člena AS FVS UPJŠ v Košiciach musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, titul, vek kandidáta a u študentov ročník štúdia,
b) písomné vyhlásenie kandidáta, že súhlasí s kandidatúrou, ak sa kandidát nenavrhuje sám,
c) meno a podpis navrhovateľa (navrhovateľov).

Návrhy v obálke je potrebné vhodiť do urny umiestnenej na vrátnici Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach.

Návrh kandidáta za člena Akademického senátu FVS UPJŠ v Košiciach musí byť vhodený do urny najneskôr do 13.09.2022.

Zoznam navrhovaných kandidátov zverejní Volebná a mandátová komisia pre voľby do Akademického senátu FVS UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2021 – 2025 v lehote najneskôr 14.09.2022.

 

V Košiciach 25.5.2022

 

PhDr. Jana Volochová, PhD.
predsedníčka VaMK

 

Návrh kandidáta za člena študentskej časti AS FVS UPJŠ v Košiciach

Posledná aktualizácia: 25.05.2022