UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Informácie pre študentov

 

Informácie pre prijatých záujemcov o štúdium 

Kontakty a úradné hodiny študijného referátu

Študijní poradcovia

Harmonogramy štúdia a podujatí

Predpisy (zákony, vyhlášky, vnútorné univerzitné a fakultné predpisy)

Manuály a návody (Akademický informačný systém - AiS2, Správa Automatickej identifikácie osôb - AIO - PIK karty, Univerzitný helpdesk....)

Poplatky za potvrdenie o návšteve školy

Oznamy pre študentov (univerzitné)

Oznamy pre študentov (fakultné)

Štúdium v bakalárskom a magisterskom stupni

Štúdium v doktorandskom stupni štúdia

Odborná prax pre študentov v 2. roku magisterského štúdia študijného programu verejná správa

Všetky informácie (Pokyn č. 4/2018) a tlačivá (Oznam o mieste výkonu praxe a prehlásenie študenta, Potvrdenie o praxi a hodnotenie, Harmonogram praxe, Správa o výkone praxe) nájdete v AIS-e (autorizovaná zóna):
AIS2 → Administatívny systém → Správa a zverejňovanie dokumentov → Oznam → Oznamy pre študen. FVS

Záverečné práce a rigorózne práce

Študentská vedecká a odborná činnosť

Štipendiá a pôžičky

Ubytovanie

Informácie pre študentov so špecifickými potrebami

Rigorózne konanie

 

 

 

 

 
 

 

Posledná aktualizácia: 16.09.2020