UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Oznámenie o voľbách do študentskej časti AS UPJŠ v Košiciach

Na základe príkazu rektora č. 17/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností v čase od 26.10. do 30.10.2020 na UPJŠ v Košiciach V súlade s ustanovením § 15 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na čl. 4 ods. 3 Organizačného poriadku UPJŠ v Košiciach v platnom znení a na základe opatrení vyhlásených Vládou SR zo dňa 22.10.2020 a v záujme ochrany zdravia všetkých zamestnancov UPJŠ a na základe príkazu rektora č. 18/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností v čase od 02.11.2020 do 08.11.2020 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach V súlade s ustanovením § 15 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na čl. 4 ods. 3 Organizačného poriadku UPJŠ v Košiciach v platnom znení a v nadväznosti na závery zo zasadnutia Monitorovacej a koordinačnej rady UPJŠ v Košiciach, konanej dňa 26. 10. 2020 platí zákaz prezenčných foriem zasadnutí samosprávnych orgánov a iných aktivít samosprávnych orgánov. Na základe uvedeného, nie je možné voľby do ŠČ AS UPJŠ v KE zrealizovať. 

 

OZNÁMENIE O VOĽBÁCH
do študentskej časti
Akademického senátu UPJŠ v Košiciach

Akademický senát UPJŠ v Košiciach svojim uznesením
vyhlasuje nové voľby jedného člena študentskej časti Akademického senátu UPJŠ v Košiciach
na deň

27. október 2020

od 09:00 hod. do 12:00 hod.

s miestom konania volieb v miestnosti č. PA0S06 (zasadačka)
na prízemí Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach na Popradskej ulici č. 66, Košice
.

Návrhy kandidátov zo študentskej časti akademickej obce je možné podať Volebnej a mandátovej komisii písomne najneskôr

do 14. októbra 2020

do 17:00 hod.

a to v zalepenej obálke s označením "Návrh kandidáta za člena AS UPJŠ“ do príslušne označenej urny, ktorá bude umiestnená vo vstupnej hale FVS UPJŠ v Košiciach na Popradskej ulici č. 66 v Košiciach.

V prípade zániku mandátu zvoleného člena AS UPJŠ v Košiciach sa nezvolení kandidáti stávajú náhradníkmi.

V Košiciach, 8. októbra 2020

 

PhDr. Jana Volochová, PhD.,v. r.
predseda Volebnej a mandátovej komisie


Zoznam kandidátov NOVÉ

 

Posledná aktualizácia: 26.10.2020