Prejsť na obsah

Výsledky prijímacieho konania a informácie pre prijatých uchádzačov

10minút, 3sekúnd

Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania
(rodné číslo zadajte bez lomky)
Poznámka:
Odvolať sa proti rozhodnutiu prijímacej komisie je možné až po obdržaní rozhodnutia v písomnej forme (ktoré je oficiálnym potvrdením výsledku prijímacieho konania).

Návratka

Návratkou potvrdzujete:
▷ záujem študovať na Fakulte verejnej správy
▷ záujem o ubytovanie
▷ žiadosť o vystavenie identifikačného preukazu študenta (PIK ISIC)
▷ súhlasy týkajúce sa ochrany osobných údajov

Návratku prosíme vyplniť a zaslať elektronicky v Akademickom informačnom systéme
najneskôr do 15. 7. 2024.
Návod na vyplnenie návratky

Prihlasovacie údaje do Akademického informačného systému:
Login: je uvedený na webstránke spolu s výsledkom prijímacieho konania
Heslo: rodné číslo bez lomky

Študentský preukaz (PIK ISIC)

Študentský preukaz je medzinárodný multifunkčný preukaz a je to doklad, ktorý potvrdzuje právne postavenie študenta, ktoré ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov vysokej školy a z dohôd s inými právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných.

Preukaz sa študentovi vydáva po zápise do registra študentov.

Prolongačný poplatok uhrádzajú len osoby, ktoré už študentský preukaz (PIK ISIC) vlastnia – v takom prípade sa obráťte na Správu Automatickej identifikácie osôb, ktorá Vám vygeneruje poplatok, ktorý uhradíte až po vygenerovaní predpisu platby v Akademickom informačnom systéme (informáciu nájdete v časti Neuhradené poplatky).

Ďalšie informácie

Ubytovanie

Žiadosť o ubytovanie je súčasťou elektronickej návratky.
Ubytovanie sa prideľuje podľa poradovníka.
Ak ste držiteľom preukazu zdravotne ťažko postihnutej osoby, alebo ste sirota/polosirota a máte záujem o ubytovanie, zašlite doklad o tejto skutočnosti (kópiu preukazu ZŤP alebo úmrtný list rodiča(-ov)) na Študijný referát FVS v termíne do 15. 7. 2024.

Informáciu o akceptovaní (pridelení)/neakceptovaní (nepridelení) ubytovania a o mieste ubytovania môžete nájsť v Akademickom informačnom systéme v časti „Žiadosti o ubytovanie“ najskôr 27. 8. 2024.

Poplatky

Úhradu poplatkov realizujte výlučne bankovým prevodom alebo prostredníctvom platobnej brány.

Príkaz na úhradu je možné vygenerovať z elektronickej návratky po jej potvrdení. Všetky bankové symboly sú povinné. Poplatok si najprv generujte v Akademickom informačnom systéme a až následne ho uhraďte. Každý poplatok je potrebné uhradiť samostatne.

Zápis

Ak elektronickou návratkou potvrdíte svoj záujem o štúdium, pozývame Vás na administratívny zápis do 1. roku štúdia.

Zápis sa bude konať 4. septembra 2024 o 9,00 hod. v Aule Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach na Popradskej 66 v Košiciach.

Na zápise je nevyhnutné, aby ste mali k dispozícii:
▷ občiansky preukaz,
▷ originál alebo úradne overenú fotokópiu rodného listu,
▷ doklad o úhrade poplatku za študentský preukaz (PIK ISIC),
▷ 1 fotografiu na doklady (4,5 x 6,5 cm)

Ďalšie informácie

Ak sa nemôžete zúčastniť administratívneho zápisu v stanovenom termíne, kontaktujte Študijný referát kvôli termínu náhradného administratívneho zápisu.

Informácie pre študentov so špecifickými potrebami

Začiatok akademického roka 2024/2025 je 16. 9. 2024.

Ďakujeme za Vašu dôveru a tešíme sa na Vás 🙂

Návratka

Návratkou potvrdzujete:
▷ záujem študovať na Fakulte verejnej správy
▷ záujem o ubytovanie
▷ žiadosť o vystavenie identifikačného preukazu študenta (PIK ISIC)
▷ súhlasy týkajúce sa ochrany osobných údajov

Návratku prosíme vyplniť a zaslať elektronicky v Akademickom informačnom systéme
najneskôr do 15. 7. 2024.
Návod na vyplnenie návratky

Prihlasovacie údaje do Akademického informačného systému:
Login: je uvedený na webstránke spolu s výsledkom prijímacieho konania
Heslo: rodné číslo bez lomky

Informácia o výbere cudzieho jazyka

Súčasťou študijného programu európska verejná správa je aj povinný predmet – cudzí jazyk.
Možnosti:
▷ 1. cudzí jazyk pre EVS I. a II. (anglický jazyk)
▷ 1. cudzí jazyk pre EVS I. a II. (nemecký jazyk)

Svoje rozhodnutie, ktorý jazyk si vyberáte, nám oznámte e-mailom na adresu fvs-cjazyk-evs@upjs.sk najneskôr do 15. 7. 2024. Do textu e-mailu uveďte Vaše meno a priezvisko a jazyk, ktorý ste si vybrali (t.j. „anglický jazyk“ alebo „nemecký jazyk„).

Ubytovanie

Žiadosť o ubytovanie je súčasťou elektronickej návratky.
Ubytovanie sa prideľuje podľa poradovníka.
Ak ste držiteľom preukazu zdravotne ťažko postihnutej osoby, alebo ste sirota/polosirota a máte záujem o ubytovanie, zašlite doklad o tejto skutočnosti (kópiu preukazu ZŤP alebo úmrtný list rodiča(-ov)) na Študijný referát FVS v termíne do 15. 7. 2024.

Informáciu o akceptovaní (pridelení)/neakceptovaní (nepridelení) ubytovania a o mieste ubytovania môžete nájsť v Akademickom informačnom systéme v časti „Žiadosti o ubytovanie“ najskôr 27. 8. 2024.

Poplatky

Úhradu poplatkov realizujte výlučne bankovým prevodom alebo prostredníctvom platobnej brány.

Príkaz na úhradu je možné vygenerovať z elektronickej návratky po jej potvrdení. Všetky bankové symboly sú povinné. Poplatok si najprv generujte v Akademickom informačnom systéme a až následne ho uhraďte. Každý poplatok je potrebné uhradiť samostatne.

Prolongačný poplatok uhrádzajú len osoby, ktoré už študentský preukaz (PIK ISIC) vlastnia – v takom prípade sa obráťte na Správu Automatickej identifikácie osôb.

Zápis

Ak elektronickou návratkou potvrdíte svoj záujem o štúdium, pozývame Vás na administratívny zápis do 1. roku štúdia.

Zápis sa bude konať 5. septembra 2024 o 9,00 hod. v Aule Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach na Popradskej 66 v Košiciach.

Na zápise je nevyhnutné, aby ste mali k dispozícii:
▷ občiansky preukaz,
▷ originál alebo úradne overenú fotokópiu rodného listu,
▷ doklad o úhrade poplatku za študentský preukaz (PIK ISIC),
▷ 1 fotografiu na doklady (4,5 x 6,5 cm)

Ďalšie informácie

Ak sa nemôžete zúčastniť administratívneho zápisu v stanovenom termíne, kontaktujte Študijný referát kvôli termínu náhradného administratívneho zápisu.

Informácie pre študentov so špecifickými potrebami

Začiatok akademického roka 2024/2025 je 16. 9. 2024.

Ďakujeme za Vašu dôveru a tešíme sa na Vás 🙂

Návratka

Návratkou potvrdzujete:
▷ záujem študovať na Fakulte verejnej správy
▷ záujem o ubytovanie
▷ žiadosť o vystavenie identifikačného preukazu študenta (PIK ISIC)
▷ súhlasy týkajúce sa ochrany osobných údajov

Návratku prosíme vyplniť a zaslať elektronicky v Akademickom informačnom systéme
najneskôr do 15. 7. 2024.
Návod na vyplnenie návratky

Prihlasovacie údaje do Akademického informačného systému:
Login: je uvedený na webstránke spolu s výsledkom prijímacieho konania
Heslo: rodné číslo bez lomky

Ubytovanie

Žiadosť o ubytovanie je súčasťou elektronickej návratky.
Ubytovanie sa prideľuje podľa poradovníka.
Ak ste držiteľom preukazu zdravotne ťažko postihnutej osoby, alebo ste sirota/polosirota a máte záujem o ubytovanie, zašlite doklad o tejto skutočnosti (kópiu preukazu ZŤP alebo úmrtný list rodiča(-ov)) na Študijný referát FVS v termíne do 15. 7. 2024.

Informáciu o akceptovaní (pridelení)/neakceptovaní (nepridelení) ubytovania a o mieste ubytovania môžete nájsť v Akademickom informačnom systéme v časti „Žiadosti o ubytovanie“ najskôr 27. 8. 2024.

Poplatky

Úhradu poplatkov realizujte výlučne bankovým prevodom alebo prostredníctvom platobnej brány.

Príkaz na úhradu je možné vygenerovať z elektronickej návratky po jej potvrdení. Všetky bankové symboly sú povinné. Poplatok si najprv generujte v Akademickom informačnom systéme a až následne ho uhraďte. Každý poplatok je potrebné uhradiť samostatne.

Prolongačný poplatok uhrádzajú len osoby, ktoré už študentský preukaz (PIK ISIC) vlastnia – v takom prípade sa obráťte na Správu Automatickej identifikácie osôb.

Zápis

Ak elektronickou návratkou potvrdíte svoj záujem o štúdium, pozývame Vás na administratívny zápis do 1. roku štúdia.

Zápis sa bude konať 4. septembra 2024 o 13,30 hod. v Aule Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach na Popradskej 66 v Košiciach.

Na zápise je nevyhnutné, aby ste mali k dispozícii:
▷ občiansky preukaz,
▷ originál alebo úradne overenú fotokópiu rodného listu,
▷ doklad o úhrade poplatku za študentský preukaz (PIK ISIC),
▷ 1 fotografiu na doklady (4,5 x 6,5 cm)

Ďalšie informácie

Ak sa nemôžete zúčastniť administratívneho zápisu v stanovenom termíne, kontaktujte Študijný referát kvôli termínu náhradného administratívneho zápisu.

Informácie pre študentov so špecifickými potrebami

Začiatok akademického roka 2024/2025 je 16. 9. 2024.

Ďakujeme za Vašu dôveru a tešíme sa na Vás 🙂

Návratka

Návratkou potvrdzujete:
▷ záujem študovať na Fakulte verejnej správy
▷ záujem o ubytovanie
▷ žiadosť o vystavenie identifikačného preukazu študenta (PIK ISIC)
▷ súhlasy týkajúce sa ochrany osobných údajov

Návratku prosíme vyplniť a zaslať elektronicky v Akademickom informačnom systéme
najneskôr do 15.7.2024.
Návod na vyplnenie návratky

Prihlasovacie údaje do Akademického informačného systému:
Login: je uvedený na webstránke spolu s výsledkom prijímacieho konania
Heslo: rodné číslo bez lomky

Poplatky

Úhradu poplatkov realizujte výlučne bankovým prevodom alebo prostredníctvom platobnej brány.

Príkaz na úhradu je možné vygenerovať z elektronickej návratky po jej potvrdení. Všetky bankové symboly sú povinné. Poplatok si najprv generujte v Akademickom informačnom systéme a až následne ho uhraďte. Každý poplatok je potrebné uhradiť samostatne.

Prolongačný poplatok uhrádzajú len osoby, ktoré už študentský preukaz (PIK ISIC) vlastnia – v takom prípade sa obráťte na Správu Automatickej identifikácie osôb.

Školné
V zmysle Rozhodnutia rektora č. 6/2024 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v ak. rok 2024/2025 na UPJŠ v Košiciach je výška ročného školného za štúdium študijných programov I. stupňa v externej forme štúdia na Fakulte verejnej správy € 750 na akademický rok.
Rozhodnutie o určení školného bude študentom doručené po administratívnom zápise. Školné je potrebné uhradiť po prevzatí rozhodnutia o určení školného.

Zápis

Ak elektronickou návratkou potvrdíte svoj záujem o štúdium, pozývame Vás na administratívny zápis do 1. roku štúdia.

Zápis sa bude konať 6. septembra 2024 o 9,00 hod. v Aule Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach na Popradskej 66 v Košiciach.

Na zápise je nevyhnutné, aby ste mali k dispozícii:
▷ občiansky preukaz,
▷ originál alebo úradne overenú fotokópiu rodného listu,
▷ doklad o úhrade poplatku za študentský preukaz (PIK ISIC),
▷ 1 fotografiu na doklady (4,5 x 6,5 cm)

Ďalšie informácie

Ak sa nemôžete zúčastniť administratívneho zápisu v stanovenom termíne, kontaktujte Študijný referát kvôli termínu náhradného administratívneho zápisu.

Informácie pre študentov so špecifickými potrebami

Začiatok akademického roka 2024/2025 je 16. 9. 2024.

Ďakujeme za Vašu dôveru a tešíme sa na Vás 🙂


Študuj na UPJŠ