UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Oznámenie o voľbách do študentskej časti AS UPJŠ v Košiciach

OZNÁMENIE O VOĽBÁCH
do študentskej časti
Akademického senátu UPJŠ v Košiciach

Akademický senát UPJŠ v Košiciach svojim uznesením
vyhlasuje nové voľby jedného člena študentskej časti Akademického senátu UPJŠ v Košiciach
na deň

15, december 2020

od 09:00 hod. do 12:00 hod.

s miestom konania volieb v zasadačke
na prízemí Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach na Popradskej ulici č. 66, Košice
.

Návrhy kandidátov zo študentskej časti akademickej obce je možné podať Volebnej a mandátovej komisii písomne najneskôr

do 4. decembra 2020

do 17:00 hod.

a to v zalepenej obálke s označením "Návrh kandidáta za člena AS UPJŠ“ do príslušne označenej urny, ktorá bude umiestnená vo vstupnej hale FVS UPJŠ v Košiciach na Popradskej ulici č. 66 v Košiciach.

V prípade zániku mandátu zvoleného člena AS UPJŠ v Košiciach sa nezvolení kandidáti stávajú náhradníkmi.

V Košiciach, 23. novembra 2020

 

PhDr. Jana Volochová, PhD.,v. r.
predseda Volebnej a mandátovej komisie

 

Navrhovanie kandidátov pre voľby do študentskej časti Akademického senátu UPJŠ v Košiciach
Návrh kandidáta za člena študentskej časti Akademického senátu UPJŠ v Košiciach

 

Posledná aktualizácia: 15.12.2020