UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov na FVS

6. medzinárodné vedecká konferencia doktorandov.

 

Dňa 19. marca 2021 sa konala 6.medzinárodná vedecká konferencia doktorandov „Teória a prax verejnej správy“, ktorú zorganizovala Fakulta verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Z dôvodu stále pretrvávajúcej pandémie COVID – 19 sa konferencia konala formou online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Na konferencii aktívne vystúpilo 33 účastníkov. Účastníkmi konferencie boli študenti doktorandského štúdia z Česka, Poľska, Ukrajiny a Slovenska. Konferenciu otvoril dekan FVS doc. JUDr. Mgr Michal Jesenko, PhD. Privítal všetkých účastníkov konferencie a prezentoval hlavné poslanie a úlohy FVS. V rámci plenárneho rokovania vystúpil PhDr. Michal Kaliňák, PhD. – ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska. Na závere plenárneho rokovania vystúpila prodekanka pre VVČ a doktorandské štúdium prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.

Konferencia bola prednostne určená pre doktorandov so zameraním na verejnú politiku a verejnú správu. Cieľom vedeckej konferencie bolo vytvorenie priestoru na výmenu poznatkov, prezentáciu výsledkov výskumu a odbornú diskusiu zameranú na teóriu a prax verejnej správy, nakoľko verejná správa je neoddeliteľnou súčasťou každého demokratického štátu. Medzinárodná vedecká konferencia „Teória a prax verejnej správy“ poskytla priestor na diskusiu zameranú na aktuálne otázky verejnej politiky a verejnej správy. Vystúpenia účastníkov konferencie boli rozdelené do sekcie právnej, ekonomickej, sociálne a právno-politologickej. Príspevky v rámci právnej sekcie boli zamerané hlavne na oblasť ochrany ústavnosti, ochrany základných práv, na problematiku výkonu štátnej správy, či miestneho referenda. V sekcii právno-politologickej, boli prezentované príspevky zaoberajúce sa výkonom verejnej správy, aplikácie dohovoru OSN, koncepcie smart miest a ďalšie zaujímavé témy. V rámci sociálnej sekcie odzneli príspevky orientované na problematiku lobingu na pracovisku, dopadu pandémie na rodiny s deťmi, dopady pandémie na nezamestnanosť. Na záver boli prezentované témy komunitných centier. Vo štvrtej, ekonomickej sekcii prezentovali účastníci témy z oblasti modelu sociálneho štátu, regionálnych dopadov klimatických zmien ako aj z oblasti občianskeho crowdfundingu ako alternatívneho mechanizmu poskytovania a financovania verejných statkov na lokálnej úrovni. Zaujímavé boli aj vystúpenia zamerané na meranie blahobytu na Slovensku, vplyvu členstva krajín v EÚ na ich makroekonomické výsledky i vystúpenie orientované na sebestačnosť Slovenska v produkcii poľnohospodárskych produktov.

Veríme, že budúci rok sa opäť stretneme na medzinárodnej vedeckej konferencii doktorandov už v priestoroch Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach.

PhDr. Marcel Orenič
Mgr. Andrea Košíková
Mgr. Lukáš Ivančík

Posledná aktualizácia: 31.03.2021