UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Transparentná samospráva (online workshop)

25. januára 2021 o 14:00 hod. riešiteľský kolektív projektu VVGS-2020-1416 s názvom "Transparentná samospráva" pripravil online workshop s rovnomenným názvom „Transparentná samospráva“. Workshop bol obsahovo orientovaný na prezentáciu výsledkov zmieneného projektu VVGS-2020-1416. Meritórna časť workshopu bola zameraná na identifikáciu a analýzu uplatňovania princípov transparentnosti a verejnosti v praxi a vytvorenie modelu transparentnej obecnej samosprávy (obec/mesto/mestská časť). Tento model by mohol následne slúžiť aj ako metodický manuál s vedeckým základom pre vytvorenie benchmarkovej (vzorovej) obecnej samosprávy vo vybraných aspektoch. Riešiteľský kolektív projektu tvorili PhDr. Tomáš Alman, PhD. a Mgr. Viktória Kráľová z Fakulty verejnej správy a JUDr. Simona Farkašová, PhD. z Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Workshop sa uskutočnil cez platformu MS Teams. Pri podávaní projektu bolo plánované stretnutie v prezenčnej forme, vzhľadom na pandemickú situáciu sa podujatie presunulo do online priestoru.

Výraznú pridanú hodnotu priniesli workshopu samotní účastníci. Okrem vedeckých pracovníkov Fakulty verejnej správy a Právnickej fakulty ako domovských pracovísk členov riešiteľského kolektívu, workshopu sa zúčastnili aj študenti doktorandského štúdia oboch fakúlt, účasť bola aj z radov samosprávy. V závere workshopu prebehla medzi účastníkmi diskusia, kde sa výrazným spôsobom konfrontovala teória s praxou, vedecký a aj praktický pohľad na samosprávu. Aj výsledky a prezentované postrehy v rámci diskusie sa následne publikovali v metodickom manuáli, ktorý tvorí finálny výstup celého projektu. Manuál sa zostavil a vydal vo februári 2021 a v súčasnom období je distribuovaný adresátom. Manuál sa zasiela inštitúciám ako Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska, Centrum pre otvorenú politiku, Transparency International Slovensko, Inštitút pre verejné otázky, fakultám s príbuzným zameraním, vybraným mestám, mestským častiam v Bratislave a v Košiciach, rôznym voleným predstaviteľom a ďalším subjektom.

Workshop a celkovo projekt vznikol vďaka finančným prostriedkom Vnútornej vedeckej grantovej schémy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Projekt trval jeden rok (marec 2020 – február 2021). Projekt mal jasne stanovené ciele, metodiku, harmonogram činností, toto všetko malo podčiarknuť ambíciu priniesť niečo nové, prínosné a podnetné pre širokú diskusiu vedeckej a laickej verejnosti. Subsidiárne sa riešiteľský kolektív snažil svojimi aktivitami zviditeľniť svoje fakulty a v neposlednom rade aj univerzitu. Za hlavný prínos projektu, jeho parciálnych úloh a priebežnej publikačnej činnosti riešiteľského

kolektívu považujeme okrem teoreticko-právnej analýzy skúmanej sféry už spomínanú analýzu uplatňovania princípov transparentnosti a verejnosti vo vybraných 50 samosprávach v Slovenskej republike a vytvorenie interdisciplinárneho modelu vzorovej transparentnej samosprávy. Kardinálnou súčasťou projektu je aj návrh odporúčaní a opatrení pre danú oblasť. Projekt zároveň predstavuje „pilotný projekt“, ktorý môže byť prípravou (základom) nového budúceho potenciálneho projektu financovaného z externých zdrojov.

Projekt reagoval na existujúce skúmania v danej oblasti (napríklad rebríčky transparentnosti vypracované pod gesciou mimovládnych organizácií či iných subjektov), no doterajší výskum spravidla sledoval len určité oblasti (predovšetkým ekonomický aspekt). Tento projekt sa interdisciplinárnym spôsobom zameriava aj na ďalšie osobitosti danej sféry (účasť verejnosti na rozhodovaní obecného zastupiteľstva, obecnej rady, komisií zastupiteľstva a iné). Projekt a všetky snahy riešiteľského kolektívu projektu sú orientované na zlepšenie možností správy verejných vecí adresátmi samosprávy.

 

PhDr. Tomáš Alman, PhD.
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Mgr. Viktória Kráľová
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach


Posledná aktualizácia: 06.04.2021