UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach spolupracuje s Úradom vlády SR na zlepšení verejnej integrity vo verejnej správe

Dňa 15. júna 2021 organizoval Úrad vlády Slovenskej republiky pracovné stretnutie zamerané na problematiku verejnej integrity vo verejnej správe, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Účelového zariadenia Úradu vlády SR – Hotel Bôrik. Odbornej diskusie boli aktívne účastní aj členovia Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach, menovite dekan fakulty doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. a člen Katedry verejnej politiky a teórie verejnej správy PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD.

Podujatia sa zúčastnili zástupcovia rôznych orgánov verejnej správy, ako napríklad Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad pre verejné obstarávanie alebo Generálna prokuratúra SR. Pracovného stretnutia sa za neziskový sektor zúčastnili aj zástupcovia iniciatívy Rule of Law, a taktiež členovia Právnickej fakulty Univerzity Komenského ako ďalšieho predstaviteľa akademického prostredia. Prizvaní boli aj členovia Rady pre štátnu službu, s ktorou Fakulta verejnej správy dlhodobo spolupracuje.

Stretnutie bolo organizované ako súčasť implementácie projektu financovaného z Grantov EHP s názvom Zlepšenie integrity verejnej správy, na ktorom Úrad vlády Slovenskej republiky spolupracuje s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Účelom implementácie projektu je preskúmať systém verejnej integrity na Slovensku a posilňovať postavenie verejnej integrity vo verejnej správe ako kľúčový prvok pri zvyšovaní účinnosti protikorupčnej prevencie v podmienkach Slovenskej republiky.

Pod vedením JUDr. Alexandry Kapišovskej a Judity Brzobohatej z Odboru prevencie korupcie na Úrade vlády SR, zamerali členovia spolupracujúcich inštitúcií svoju pozornosť počas  rokovania predovšetkým  na aktuálne otázky verejnej integrity v podmienkach verejnej správy na Slovensku. Zúčastnení v rámci odbornej diskusie prezentovali svoje stanoviská, návrhy a odporúčania k pripravovaným zásadám verejnej integrity, ale aj podnety súvisiace s nedostatkami a následnými praktickými opatreniami smerujúcimi k náprave v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu.

Konštruktívnosť pracovného stretnutia pomohla prehĺbiť spoluprácu Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach s Úradom vlády SR. Účasť zástupcov fakulty bola v tomto zmysle prínosná aj vo vzťahu k projektu Budúcnosť verejnej správy (GGC01009), ktorý je taktiež financovaný z Grantov EHP. Ide o projekt inštitucionálnej spolupráce s Národnou univerzitou V. N. Karazina v Charkove, ktorého ambíciou je rovnako prispieť k zlepšeniu verejnej integrity vo verejnej správe. Vzájomná spolupráca na čiastkových projektových aktivitách je preto praktickým vyústením snahy oboch inštitúcií, teda Fakulty verejnej správy ÚPJŠ v Košiciach a Úradu vlády SR, zvyšovať povedomie o verejnej integrite vo verejnej správe ako významnej súčasti dobrého spravovania spoločnosti.


Posledná aktualizácia: 10.11.2021