UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Otvorené dvere pre verejnú správu

Otvorené dvere pre verejnú správu

Počas zimného semestra akademického roka 2021/2022 môžu študenti na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach prvý krát využiť v rámci svojho štúdia aj interaktívny študijný materiál zameraný na problematiku verejnej správy, ktorý bol vytvorený riešiteľským kolektívom v rámci projektu VVGS-2020-1509 Otvorené dvere pre verejnú správu.

Obsah kurzu je dostupný v slovenskom, ukrajinskom a anglickom jazyku. Vytvorený kurz odborne pokrýva kľúčové súvislosti, vyučované hlavne v rámci povinných predmetov prvého roka bakalárskeho štúdia. Projekt a výstupy projektu sú koncipované ako výrazne interdisciplinárne, pretože vytvorený obsah je zameraný na terminologické východiská verejnej správy, ekonomické aspekty verejnej správy, sociálne a osobnostné prvky vo verejnej správe, verejnoprávne východiská verejnej správy a politické aspekty štátu, spoločnosti a verejnej správy.

Cieľom riešiteľského kolektívu v zložení PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD., PhDr. Eliška Župová, PhD., Mgr. Denisa Rovenská, PhD., Mgr. Veronika Džatková, PhD., Mgr. Katarína Miňová, PhD.  a JUDr. Martina Kantorová, PhD. bolo vytvoriť a zaviesť elektronický kurz v prostredí LMS Moodle zameraný na všeobecný vstup do štúdia verejnej správy so zaradením interaktívnych prvkov. Prioritným zámerom riešiteľského kolektívu bolo vzhľadom na jazykové mutácie spracovaného obsahu poskytnúť študijné podklady predovšetkým študentom z Ukrajiny. Elektronický kurz Otvorené dvere pre verejnú správu obsahuje študijný materiál, slovníky, interaktívne a edukačné videá.

Samotné študijné texty obsahujú okrem zoznamu použitých zdrojov celkovo 63 prepojení na externé zdroje a stránky, ktoré ešte viac rozširujú obsah spracovaného textu a ponúkajú študentom ďalšie relevantné informácie pre ich štúdium. Slovníky obsahujú 28 pojmov vo všetkých troch jazykoch. Výstupom kurzu je aj séria interaktívnych videí v podobe kvízov, ktoré umožňujú študentom overiť si svoje poznatky. Kurz tiež zahŕňa edukačné videá, ktoré tematicky kopírujú päť základných odborných oblastí kurzu. Celková dĺžka piatich videí je takmer 16 minút. Osobitné poďakovanie za spoluprácu pri spracovaní edukačných videí patrí študentom Bc. Ivete Pribulovej a Bc. Vitaliimu Horovenkovi, ktorí samotný obsah videí prerozprávali.

Z hľadiska dlhodobej udržateľnosti výstupov projektu môže byť obsah elektronického kurzu prínosný nie len pre študentov aktuálne navštevujúcich 1. ročník štúdia, ale aj všetkých novoprijatých študentov v nasledujúcich akademických rokoch. Naplnenie stanovených cieľov v podobe vytvorenia elektronického kurzu zároveň načrtáva ďalšie možnosti ako zlepšiť vzdelávací proces, a to nie len pre ukrajinských študentov prvého ročníka, ale všetkých študentov prvého ročníka. Vytvorený kurz totiž obsahuje fundamentálne poznatky prierezového charakteru, ktoré nemožno stotožniť len s jedným predmetom, pretože študenti Fakulty verejnej v správy UPJŠ s nimi pracujú prakticky počas celého štúdia.

Členovia riešiteľského kolektívu dúfajú, že aj prostredníctvom výstupov zrealizovaného projektu sa uľahčí prístup ku vzdelávaniu študentom, ktorí majú na začiatku štúdia problém zorientovať sa v pojmoch a problematike verejnej správy nie len z dôvodu adaptácie na vysokoškolský spôsob vzdelávania, ale aj v dôsledku čiastočnej jazykovej bariéry.

Projekt VVGS-2020-1509 Otvorené dvere pre verejnú správu bol realizovaný v rámci výzvy Inštitucionálna podpora e-learningu (IPEL) za finančnej podpory z Vnútorného vedeckého grantového systému Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

 

PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD.

Posledná aktualizácia: 22.12.2021