UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Budúcnosť verejnej správy diskutovaná v sérii workshopov

Zimný semester na Fakulte verejnej správy odštartoval v rámci projektu GGC01009 Budúcnosť verejnej správy (Future of Public Administration - FoPA) rôznorodými aktivitami určenými pre odbornú verejnosť ako aj pre študentov. Práve pre študentov, ako mladú a nádejnú budúcnosť verejnej správy či už na Slovensku alebo v európskom verejnom priestore bol pripravený dvojdňový online workshop s názvom „Adaptácia ukrajinských študentov na Slovensku“. Samotný workshop organizovalo občianske združenie Slovenský korpus ukrajinských študentov pod gesciou JUDr. Romana Dohoviča. Slovenskí a ukrajinskí študenti ako účastníci workshopu mali možnosť obohatiť svoje doterajšie vedomosti o tému jazykovej adaptácie ukrajinských študentov, kde sa od Mgr. Liany Rogaľovej dozvedeli o lingvistických súvislostiach ukrajinského jazyka, ďalej mali možnosť rozšíriť si legislatívne povedomie v rámci témy o administratívno-právnych aspektoch štúdia ukrajinských študentov od JUDr. Romana Dohoviča, o rozdieloch vo vysokoškolskom štúdiu na Slovensku a Ukrajine porozprávala Ing. Diana Divynets, absolventka Technickej univerzity v Košiciach, a napokon o kultúrno-sociálnych aspektoch adaptácie študentov na Slovensku diskutoval sociológ Oleksandr Koval z Užhorodskej národnej univerzity. Súčasťou každého bloku workshopu bola okrem prednášok expertov tiež praktická časť, počas ktorej si študenti mohli prostredníctvom sebaskúsenostných úloh a aktivít preveriť svoje vedomosti a zároveň schopnosť aplikovať teoretické poznatky do praktickej roviny. Workshop tak priniesol počas dvoch dní množstvo zaujímavých tém, diskusií či ďalších podnetov na premýšľanie o zlepšovaní spolupráce medzi slovenskou a ukrajinskou verejnou správou.

Táto významná slovensko-ukrajinská spolupráca sa posilňovala i v ďalšom dvojdňovom online workshope tento krát s tematikou „Verejná integrita a príklady dobrej správy vecí verejných v EÚ“, ktorý priamo zabezpečoval projektový tím v zložení PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD., Mgr. Denisa  Rovenská,  PhD., PhDr.  Eliška  Župová,  PhD.,  a  Ing. Katarína  Krokosová. Hlavným prínosom workshopu bolo vytvorenie priestoru pre slovenských a ukrajinských študentov, v ktorom im boli poskytnuté rôzne perspektívy a odlišné pohľady zúčastnených expertov na riešenie predmetnej témy. V rámci podujatia vystúpili zástupkyne Úradu vlády SR, ktoré sa venovali problematike verejnej integrity, korupcie a jej prevencie. Prax etiky v štátnej službe predstavili experti z Rady pre štátnu službu z perspektívy Etického kódexu štátneho zamestnanca, zároveň so študentmi riešili etické dilemy vychádzajúce z rôznorodých prípadových štúdií. Mgr. Veronika Džatková, PhD. ako interná expertka Fakulty verejnej správy a predstavitelia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti so študentmi diskutovali najmä o problematike participácie a partnerstva pre otvorené vládnutie. Študenti mali tiež možnosť oboznámiť sa s tým, ako funguje participatívny rozpočet vo fiktívnom meste prostredníctvom spoločenskej hry „Nie je mesto ako mesto“, ktorej tvorcami sú práve experti z vyššie spomenutého úradu.

Skvalitňovanie verejnej správy je kľúčovým bodom dobre fungujúcej spoločnosti a odborné diskusie akademikov, expertov z praxe a študentov zaručia, že budúcnosť bude optimistická.

Viac informácií o projekte GGC01009 Budúcnosť verejnej správy (Future of Public Administration - FoPA) môžete získať na https://fpa.education/ alebo https://www.eeagrants.sk/.

 

Mgr. Denisa Rovenská, PhD.

Posledná aktualizácia: 20.12.2021