UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Výsledky fakultného kola ŠVOČ

Fakulta verejnej správy v tomto akademickom roku zorganizovala 14. ročník Študentskej vedeckej odbornej činnosti.  Učitelia jednotlivých katedier vypísali celkovo 28 tém prác pre študentov, ktorí mali záujem zapojiť sa do ŠVOČ.

Do plánovaného termínu 17. 12. 2021 sa prihlásilo päť študentov. Štyria z prihlásených študentov svoje súťažné práce aj odovzdali.

Práce študentov posúdili konzultanti aj oponenti, pri hodnotení prihliadali najmä na štruktúru práce, jej vhodnosť a vyváženosť, hodnotili zvládnutie teórie a odbornej terminológie, formálnu a obsahovú stránku práce. Na základe kladných posudkov konzultantov i oponentov postúpili práce do fakultného kola ŠVOČ.

Vedenie fakulty menovalo komisiu, ktorá hodnotila jednotlivé práce v zložení: predseda komisie: doc. PhDr. Richard Geffert, Ph.D.; členovia komisie: JUDr. Róbert Gyuri, PhD., PhDr. Milan Douša, PhD., PhDr. Marcel Orenič a zástupca z radu študentov Miroslava Šulíková.

Komisia pri hodnotení prihliadala hlavne na aktuálnosť riešenej problematiky, obsah práce a formálnu úpravu, pripravenosť odpovedí na otázky v diskusii i samotnú prezentáciu práce.

Na základe komplexného posúdenia súťažných prác komisia vyhodnotila práce nasledovne:

Celkové poradie súťažných prác:

  1. miesto: Bc. Frederika Fogašová (Elektronizácia volebného práva a iné alternatívne formy hlasovania v SR; konzultant: prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.)
  2. miesto: Bc. Ivana Lehotayová (Súčasný stav problematiky bezdomovectva na Slovensku; konzultant: doc. PhDr. Lenka Lachytová, PhD.)
  3. miesto: Vladyslava Chaus (Informatizácia verejnej správy - perspektívy a limity; konzultant: PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD.)
  4. miesto: Daria Shkurat (Postzamestnanecké obmedzenia vo verejnej správe; konzultant: PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD.)

Posledná aktualizácia: 31.03.2022