UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Dekanát Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach

Popradská 66, 040 11 Košice, tel.: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Dekanát (AIS)

Tajomník fakulty +421 55 788 36 12
fvs-tajomnik@upjs.sk
Ing. Katarína Krokosová +421 55 234 5101
                          
Sekretariát dekanky a tajomníčky fakulty +421 55 788 36 11
sekrfvs@upjs.sk
Judita Vaššová +421 55 234 5100
   
Referát pre marketing +421 55 234 51 63
   
   
Študijný referát +421 55 788 36 14
fvs-vzdelavanie@upjs.sk
Edita Bódišová +421 55 234 5181
Jana Ličková +421 55 234 5182
Ing. Angela Nečedová +421 55 234 5105
   
Útvar pre rozvoj, doktorandské štúdium,
vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy
 
   
Referát pre doktorandské štúdium a vedeckovýskumnú činnosť +421 55 788 36 17
fvs-phd@upjs.sk
fvs-veda@upjs.sk
PhDr. Viera Bačíková +421 55 234 5117
   
Referát pre rozvoj a zahraničné vzťahy

+421 55 788 36 16
fvs-rozvoj@upjs.sk
fvs-zahranicne@upjs.sk
fvs-foreignaffairs@upjs.sk

Ing. Jana Chmelová +421 55 234 5116
   
Útvar rozpočtu, financovania a ľudských zdrojov  
   
Referát ekonomických činností a pokladne +421 55 788 36 56
Mgr. Zuzana Homulková +421 55 234 5156
Jitka Reisingerová +421 55 234 5106
   
Referát sociálnych štipendií +421 55 788 36 56
Jitka Reisingerová +421 55 234 5106
socstipendia-fvs@upjs.sk
   
Referát ľudských zdrojov +421 55 788 36 57
Bc. Petronela Boboňková +421 55 234 5157
   
Útvar hospodárskej správy  
   
Referát vnútornej prevádzky a správy majetku +421 55 788 36 18
Jozef Kruželák +421 55 234 5118
   
Referát správy informačného systému a výpočtovej techniky +421 55 788 36 64
Ing. Štefan Škoda +421 55 234 5164
   
Podateľňa     
Ing. Angela Nečedová +421 55 234 5105

 

Posledná aktualizácia: 09.07.2019