Prejsť na obsah

Projekty zo štrukturálnych fondov EÚ

0minút, 24sekúnd
Názov projektu: Moderná verejná správa – Tvorba a inovácia študijných programov Fakulty verejnej správy UPJŠ (MoVeS)
Kód ITMS Projektu: 26110230038 
Kód Výzvy: OPV-2009/1.2/01-SORO 
Operačný program: Vzdelávanie 
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond 
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 
Opatrenie: 1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti 
Trvanie projektu: 01. 09. 2010 do 31. 08. 2013 
Výška NFP: 562090,11 €

Študuj na UPJŠ