Prejsť na obsah

Vedeckovýskumné projekty

6minút, 42sekúnd

VEGA 1/0427/08

Vedúci riešiteľského kolektívu: prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.

Názov: Územná samospráva v procese decentralizácie verejnej správy

Trvanie: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010

Anotácia: Reforma verejnej správy vždy znamená podstatnú organizačnú, funkčnú a kompetenčnú zmenu súvisiacu s územnou samosprávou, t.j. samosprávou obcí a vyšších územných celkov, ktorá vzhľadom na svoj personálny prvok a územný substrát, ako aj spôsob fungovania má najbližšie k všeobecne platnej premise, v zmysle ktorej „iba dobrá správa vecí verejných môže vytvoriť dobrú hospodársku a sociálnu politiku“. V kontexte vymedzeného vzťahu územnej samosprávy a decentralizácie verejnej samosprávy predložený vedecký projekt analyzuje jednotlivé inštitúty územnej samosprávy z hľadiska ich ústavnoprávnej úpravy a súčasnej praxe a následne ponúka objektívne nutné a možné riešenia pre legislatívu, vychádzajúce z potrieb slovenskej praxe verejnej správy, ako aj pozitívnych skúseností iných demokratických štátov, osobitne krajín Európskej únie.

 

VEGA 1/0127/08

Vedúci riešiteľského kolektívu: doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.

Názov: Identifikácia stavu a potreby zavádzania manažmentu znalostí vo verejnej správe Slovenskej republiky v kontexte spoločných cieľov a výziev Európskej únie

Trvanie: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010

Anotácia: Transformácia slovenského hospodárstva, vstup Slovenskej republiky do štruktúr Európskej únie si vyžiadal aplikovať celý rad zmien a opatrení nielen v podnikovej sfére, ale aj v zložkách štátnej správy a samosprávy. Neodmysliteľnou súčasťou riadenia orgánov samosprávnych celkov sa v poslednom čase stáva aktívne využívanie znalostí. Znalostný manažment je proces, ktorý využíva vedomostné aktíva organizácie. Zásadnou úlohou v procese riadenia znalostí je práca s informáciami a vedomosťami, ktoré organizácia získava učením sa. Učenie sa je dlhodobý proces a od zamestnancov si vyžaduje aktívny prístup a prácu s informáciami, vedomosťami a znalosťami. Cieľom predkladaného výskumu je rozvíjať poznatkovú základňu v oblasti riadenia znalostí vo verejnej správe, analyzovať súčasný stav a základné predpoklady implementácie riadenia znalostí v orgánoch územných celkov SR, s ohľadom na potreby a platnú legislatívu Európskej únie.

 

VEGA 1/0310/08

Vedúci riešiteľského kolektívu: JUDr. Martin Vernarský, PhD.

Názov: Sociálna funkcia v právnej úprave zdaňovania príjmov fyzických osôb

Trvanie: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010

Anotácia: Projekt má za cieľ zamerať sa na analýzu sociálnej funkcie v zdaňovaní príjmov, s posúdením aktuálnosti sociálnej funkcie v právnej úprave daní, dostatočnosti zabezpečenia existenčného minima výlučne prostredníctvom právnej úpravy sociálneho zabezpečenia a zhodnotením sociálnych aspektov v zdaňovaní príjmov fyzických osôb v kontexte súčasného stavu právnej úpravy. Výstupom projektu by mal byť príspevok k tvorbe národnej pozície pri realizácii sociálnej funkcie v zdaňovaní príjmov fyzických osôb.

 

VEGA 1/0865/08

Vedúci riešiteľského kolektívu: Mgr. Gabriela Kravčáková,PhD.

Názov: Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce

Trvanie: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010

Anotácia: Projekt je zameraný na hodnotu a hodnotenie duševnej práce vzhľadom ku kvalitatívnym a kvantitatívnym parametrom. Primárne je zameraný na prácu vysokoškolského učiteľa. Riešenie sa orientuje na analýzu parametrov vytvárajúcich vnímanie práce v zmysle hodnoty pre jej realizátora (učiteľ) a pre odberateľa výsledku tejto práce (študent). Predmetná profesia má typické prvky duševnej práce, ktoré kladú eminentné nároky na kreatívnosť, nápaditosť vo výskumnej i v aplikačnej rovine. Zdôraznený je úžitok a hodnota, ktorá je meraná pomerom úžitku k nákladom, resp. k cene (finančnej a nefinančnej) potrebnej na jeho dosiahnutie, čo je východisková idea na kvantifikáciu duševnej práce. Výsledkom bude vymedzenie determinantov a kritérií duševnej práce učiteľa prostredníctvom profesiografie cieľových skupín na Slovensku a vo vybraných krajinách strednej a východnej Európy. Predikuje sa reálna možnosť širšej aplikácie poznatkov využiteľných pre príbuzné profesie.

 

VEGA 1/0833/10

Vedúci riešiteľského kolektívu: JUDr. Alena Krunková, PhD.

Názov: Európsky parlament, Rada Európskej únie a Národná rada SR ako rozhodovacie orgány občanov SR

Trvanie: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011

Anotácia: Projekt sa zaoberá analýzou Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie a Národnej rady SR z hľadiska prepojenia aspektov právnych, ekonomických a sociálnych. Skúmané orgány sú rozhodovacími orgánmi s legislatívnymi právomocami, vytvárajú esenciálny rámec právneho poriadku SR. Vzájomnou komparáciou skúmaných orgánov ako aj ich rozhodovacích procesov a výsledkov týchto rozhodovacích procesov projekt ašpiruje vymedziť dopad týchto výsledkov na občana SR ako prvotného účastníka legitimačného reťazca a zároveň tvorcu skúmaných orgánov.

 

VEGA 1/0856/10

Vedúci riešiteľského kolektívu: JUDr. Peter Demek, PhD.

Názov: Právne aspekty rozvoja služieb zamestnanosti v kontexte reforiem verejnej správy

Trvanie: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011

Anotácia: Reformy politiky trhu práce a politiky zamestnanosti vždy znamenajú aj zásadnú organizačnú, funkčnú a kompetenčnú zmenu nástrojov a opatrení služieb zamestnanosti, ako významného segmentu regulácie pracovného trhu. Súčasný i budúci vývoj politiky zamestnanosti a politiky trhu práce v podmienkach SR je determinovaný kontinuálne prebiehajúcimi procesmi zmien pracovného trhu. Je zrejmé, že prehlbovanie reformných procesov vo sfére inštitútu služieb zamestnanosti v SR je v podstate koordinovanou adaptáciou štátu na stále silnejúce trendy podpory a pomoci účastníkom trhu práce pri hľadaní zamestnania, ako aj výsledkom zámeru naplniť ciele Lisabonskej stratégie stať sa konkurencieschopnou poznatkovou ekonomikou. Zámer vedeckého projektu spočíva v skúmaní a posúdení súčasného i právneho modelu pracovnoprávnych vzťahov verejnoprávnej povahy na platforme služieb zamestnanosti, čo umožňuje štátu dynamicky meniť podmienky zamestnávania v národnom meradle, s relatívne vysokou mierou deetatizácie a depaternalizácie.

 

VEGA 1/0288/10

Vedúci riešiteľského kolektívu: Ing. Eva Mihaliková, PhD.

Názov: Progresívne trendy posudzovania finančnej situácie a merania výkonnosti v územnej samospráve

Trvanie: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011

Anotácia: Globálna finančná a ekonomická kríza, ktorá zasiahla aj našu krajinu, si vyžaduje aplikovať celý rad opatrení, ktorými by sa mali minimalizovať jej negatívne dopady a ktoré by mali napomáhať našej ekonomike k rýchlej expanzii po útlme krízy. Štátne orgány, samosprávy, podnikateľské subjekty sa v tomto i najbližšom čase musia zaoberať intenzívnejšie svojou finančnou situáciou, efektívnosťou, lepšou výkonnosťou, aby nevzišli z tejto krízy ako porazení. Ak je však problém niečo merať a komplexne posudzovať, nie je možné účinné riadenie ani za stabilnej ekonomickej situácie a nie to ešte v krízových stavoch. Od uvedeného odvíjame aj podstatu predkladaného projektu, ktorého cieľom je vyvinúť relatívne komplexný systém finančných a nefinančných ukazovateľov, ktoré budú relevantným zdrojom informácií pre riadenie a rozhodovanie v samospráve.


Študuj na UPJŠ