Prejsť na obsah

Navrhovanie kandidátov pre voľby kandidáta na funkciu dekana FVS na funkčné obdobie 2023-2027

1minút, 45sekúnd

Navrhovanie kandidátov pre voľby kandidáta na funkciu dekana Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na funkčné obdobie 2023-2027

Volebná a mandátová komisia pre voľby kandidáta na funkciu dekana Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na funkčné obdobie 2023-2027, ktoré boli vyhlásené na

    7. decembra 2022, ustanovuje nasledovný postup pre zabezpečenie volieb:

 1. Návrhy kandidátov na funkciu dekana fakulty môže predkladať každý člen akademickej obce fakulty. Kandidát môže podať návrh aj z vlastnej iniciatívy.
 2. Náležitosti návrhu:
  Každý návrh musí obsahovať:
  a) Meno, priezvisko, titul, funkčné a pracovné zaradenie a vek kandidáta,
  b) Vlastnoručne podpísané písomné vyhlásenie kandidáta, že súhlasí s kandidatúrou.
 3. Návrhy sa predkladajú Volebnej a mandátovej komisii pre voľby kandidáta na funkciu dekana Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na funkčné obdobie 2023-2027,
  do 23. 11. 2022 do 14:00 hod., a to vhodením do urny umiestnenej vo vstupnej hale FVS UPJŠ v Košiciach na Popradskej ulici č. 66 v Košiciach.
 4. Zoznam navrhovaných kandidátov zverejní Volebná a mandátová komisia pre voľby kandidáta na funkciu dekana Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027 najneskôr 24.11.2022.
 5. Kandidát na funkciu dekana sa môže kandidatúry vzdať najneskôr deň pred konaním volieb. Vzdanie sa kandidatúry je potrebné oznámiť predsedovi volebnej komisie písomne.

V Košiciach, 25.10.2022

Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., v. r.
Predseda Volebnej a mandátovej komisie pre voľby kandidáta na funkciu         
dekana FVS UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027

Návrh kandidáta na funkciu dekana Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027


Študuj na UPJŠ