Prejsť na obsah

Inaugurácia dekana a prodekanov Fakulty verejnej správy

5minút, 4sekúnd

V stredu, 5. apríla 2023 vymenoval rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., nové vedenie Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027 v zasadacej miestnosti na Fakulte verejnej správy. Slávnostného inauguračného aktu sa zúčastnili členovia Akademického senátu Fakulty verejnej správy a ďalší pozvaní hostia. Rektor UPJŠ, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. poďakoval členom vedenia Fakulty verejnej správy za ich zodpovednú prácu, ktorú vykonávali v predchádzajúcom funkčnom období a zároveň odovzdal ďakovný list bývalej prodekanke pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium, prof. Ing. Viktórii Bobákovej,CSc. Následne vymenoval doc. JUDr. Mgr. Michala Jesenka, PhD. za dekana Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach a zaželal mu veľa pracovných úspechov.

Po vymenovaní do funkcie dekana, predniesol doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. inauguračný príhovor:

„Vážený pán rektor, vážená pani prorektorka, vážená pani predsedníčka Akademického senátu Fakulty verejnej správy, vážené senátorky a senátori Akademického senátu FVS a Akademického senátu UPJŠ, vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi najprv poďakovať sa za prejavenú dôveru. Vysoko si ju vážim a urobím všetko preto, aby som naplnil získaný mandát čo najlepšie v prospech celej Fakulty verejnej správy. Zároveň mi dovoľte, aby som sa poďakoval aj členom predchádzajúceho vedenia fakulty za ich prácu pri budovaní a rozvoji fakulty, Poďakovanie im patrí o to viacej, že predchádzajúce štvorročné obdobie, v ktorom som vykonával funkciu dekana Fakulty verejnej správy vo svojom prvom funkčnom období, bolo pre fakultu nesmierne náročné a zložité. Úloh bolo naozaj dosť a niektoré, ktoré vyplývajú z legislatívnych zmien sme už dôstojne zvládli,  niektoré, pevne verím, zvládneme v najbližšom období, keďže sme sa na ne svedomito pripravovali, ale mnohé náročné úlohy nás ešte čakajú, a ja som o tom, že ich zvládneme, rovnako pevne presvedčený. V tejto súvislosti moje poďakovanie patrí aj vedeniu UPJŠ a osobitne p. rektorovi prof. RNDr. Pavlovi Sovákovi, CSc. za jeho ústretový a solidárny prístup.

Vážené dámy a páni, Fakulta verejnej správy vznikla v roku 1998. Osobitosťou našej fakulty je, že poskytuje vysokoškolské vzdelanie, ktoré je zamerané na celú oblasť verejnej správy. Počas svojho pôsobenia fakulta nielenže preukázala opodstatnenosť svojho vzniku a existencie, ale aj životaschopnosť a flexibilitu a tento rok si Fakulta verejnej správy pripomenie už 25. výročie. Tento významný medzník v živote našej fakulty nech je pre nás všetkých výzvou spoločne pracovať na jej ďalšom rozvoji.

Ako dekan Fakulty verejnej správy sa budem aj naďalej usilovať budovať fakultu ako pevnú súčasť UPJŠ v Košiciach, ako aj slovenského a európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru, ako fakultu otvorenú pre spoluprácu. Vo svojej činnosti sa budem snažiť zabezpečiť kontinuitu vo všetkých rozhodujúcich oblastiach činnosti fakulty, ale aj realizovať všetky potrebné a často aj nevyhnutné zmeny a opatrenia na zabezpečenie jej ďalšieho rozvoja vo vzdelávacej činnosti, ako aj v oblasti vedeckého výskumu. Pre naplnenie uvedeného je predovšetkým potrebné fakultu personálne dobudovať tak, aby v budúcnosti zvládala všetky svoje úlohy, ktoré pre ňu vyplývajú nielen zo zákona, ale predovšetkým zo spoločenskej potreby budovania modernej verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky.

Mojim prioritným cieľom v oblasti vzdelávania bude aj naďalej snaha realizovať vysokoškolské vzdelávanie na všetkých troch stupňoch takým spôsobom, aby absolventi fakulty boli uplatniteľní a konkurencieschopní v slovenskom, ako aj v európskom meradle, pričom budem hľadať možnosti ďalšieho skvalitnenia a zatraktívnenia štúdia, ako aj rozširovania ponuky študijných programov prioritne orientovaných na potreby praxe a vo vzdelávacom procese podporovať prepojenosť teoretických poznatkov s praxou.

V oblasti vedeckovýskumnej činnosti sa budem usilovať presadzovať namiesto kvantitatívnych parametrov kvalitatívne kritériá, podporovať spoluprácu, interdisciplinaritu a internacionalizáciu výskumu, ako aj posilniť prezentáciu výsledkov výskumnej činnosti smerom k odbornej, ale aj laickej verejnosti.

Vážené dámy a páni, dovoľte mi na záver svojho vystúpenia ešte raz poďakovať za prejavenú dôveru, ktorú si vysoko vážim. Svoje povinnosti dekana Fakulty verejnej správy budem vykonávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia v prospech fakulty a univerzity. Som presvedčený, že pričinením každého zamestnanca fakulty a v úzkej spolupráci s prodekanmi, Akademickým senátom fakulty, Vedeckou radou fakulty, ako aj s podporou vedenia univerzity a jej orgánov, spoločne dokážeme zabezpečiť ďalší rozvoj fakulty. Verím, že spoločnými silami dokážeme veľa urobiť pre rozvoj nielen našej fakulty a univerzity, ale aj pre budovanie modernej verejnej správy.“

Po slávnostnom príhovore, predstavil dekan fakulty nových prodekanov, ktorých následne rektor UPJŠ v Košiciach vymenoval do funkcií na obdobie rokov 2023 – 2027:

JUDr. Martina Kantorová, PhD. – prodekanka pre vzdelávanie
PhDr. Miroslav Fečko, PhD. – prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy
Ing. Zuzana Hrabovská, PhD. – prodekanka pre kvalitu vysokoškolského štúdia a rozvoj


Študuj na UPJŠ