Prejsť na obsah

Oznámenie o voľbách

0minút, 53sekúnd

Akademický senát FVS UPJŠ v Košiciach vyhlasuje voľby na 1 uvoľnené miesto člena zamestnaneckej časti Akademického senátu FVS UPJŠ v Košiciach

na deň

27. september 2023

od 09:00 hod. do 12:00 hod.

s miestom konania volieb v zasadačke na prízemí na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach
na Popradskej ulici č. 66, Košice.

Návrhy kandidátov zo zamestnaneckej časti akademickej obce je možné podať Volebnej a mandátovej komisii písomne najneskôr

13. septembra 2023

do 13:00 hod.

a to vhodením do príslušne označenej urny, ktorá bude umiestnená vo vstupnej hale FVS UPJŠ v Košiciach na Popradskej ulici č. 66 v Košiciach.

V prípade zániku mandátu zvoleného člena AS FVS UPJŠ v Košiciach sa nezvolení kandidáti stávajú náhradníkmi.

V Košiciach, 28. 6. 2023

PhDr. Jana Džuňová, PhD., v.r.
predseda Volebnej a mandátovej komisie

Návrh kandidáta za člena zamestnaneckej časti Akademického senátu Fakulty verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach


Študuj na UPJŠ