Prejsť na obsah

Slávnostná Vedecká rada UPJŠ FVS pri príležitosti 25. výročia založenia fakulty

1minút, 44sekúnd

Dňa 7. 12. 2023 sa na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach pri príležitosti 25. výročia založenia fakulty.

Na tomto slávnostnom zasadnutí udelil dekan fakulty doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. Pamätnú medailu Fakulty verejnej správy pri príležitosti 25. výročia svojho vzniku rektorovi UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Danielovi Pellovi, PhD. (ocenenie prevzala prof. MVDr. Monika Halánová, PhD. v zastúpení rektora UPJŠ v Košiciach), Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach (ocenenie prevzala doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD., prodekanka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach v zastúpení dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, prof. MUDr. Petra Jarčušku, PhD., Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach (ocenenie prevzal dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, doc. RNDr. Roman Soták, PhD.), Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach (ocenenie prevzal dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.), Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach (ocenenie prevzala dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD.).

Ďalej dekan fakulty udelil 6 pamätných medailí ako ocenenie za spoluprácu a podporu, 17 pamätných medailí ako ocenenie za výrazný podiel na rozvoji fakulty a 4 pamätné medaily ako ocenenie za šírenie dobrého mena fakulty.

Medzi ocenenými bol aj prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc., ktorý bol prvým dekanom Fakulty verejnej správy, Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě (ocenenie prevzal prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., dekan Fakulty veřejných politiky Slezské univerzity v Opavě), Mestská časť Košice – Západ (ocenenie prevzal starosta MČ Košice – Západ) Mgr. Marcel Vrchota či JUDr. Pavol Tkáč, predseda Úradu pre štátnu službu. Slávnostný charakter podujatia umocnilo vystúpenie Sláčikového kvarteta Konzervatória Timonova 2, Košice.


Študuj na UPJŠ