Prejsť na obsah

Výsledky prijímacieho konania a informácie pre prijatých uchádzačov

11minút, 0sekúnd

Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania
(rodné číslo zadajte bez lomky)
Poznámka:
Odvolať sa proti rozhodnutiu prijímacej komisie je možné až po obdržaní rozhodnutia v písomnej forme (ktoré je oficiálnym potvrdením výsledku prijímacieho konania).

Návratka

Návratkou potvrdzujete:
▷ záujem študovať na Fakulte verejnej správy
▷ záujem o ubytovanie
▷ žiadosť o vystavenie identifikačného preukazu študenta (PIK ISIC)
▷ súhlasy týkajúce sa ochrany osobných údajov

Návratku prosíme vyplniť a zaslať elektronicky v Akademickom informačnom systéme najneskôr do 15. 7. 2023.
Návod na vyplnenie návratky

Prihlasovacie údaje do Akademického informačného systému:
Login: je uvedený spolu s výsledkom prijímacieho konania na webstránke fakulty
Heslo: rodné číslo bez lomky (prijatí uchádzači zo zahraničia obdržia opis vytvorenia hesla e-mailom alebo poštou)

Informácia o výbere cudzieho jazyka

Súčasťou študijného programu verejná správa je aj povinne voliteľný predmet – cudzí jazyk.
Možnosti:
▷ anglický jazyk I. a II.
▷ nemecký jazyk I. a II.

Svoje rozhodnutie, ktorý jazyk si vyberáte, nám oznámte e-mailom na adresu fvs-cjazyk-vs@upjs.sk najneskôr do 15. 7. 2023. Do textu e-mailu stačí napísať jazyk, ktorý ste si vybrali (t.j. „anglický jazyk“ alebo „nemecký jazyk„).

Študentský preukaz (PIK ISIC)

Študentský preukaz je medzinárodný multifunkčný preukaz a je to doklad, ktorý potvrdzuje právne postavenie študenta, ktoré ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov vysokej školy a z dohôd s inými právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných.

Preukaz sa študentovi vydáva po zápise do registra študentov.

Prolongačný poplatok uhrádzajú len osoby, ktoré už študentský preukaz (PIK ISIC) vlastnia – v takom prípade sa obráťte na Správu Automatickej identifikácie osôb, ktorá Vám vygeneruje poplatok, ktorý uhradíte až po vygenerovaní predpisu platby v Akademickom informačnom systéme (informáciu nájdete v časti Neuhradené poplatky).

Ďalšie informácie

Ubytovanie

Ubytovanie sa prideľuje podľa poradovníka.
Ak ste držiteľom preukazu zdravotne ťažko postihnutej osoby, alebo ste sirota/polosirota a máte záujem o ubytovanie, zašlite doklad o tejto skutočnosti (kópiu preukazu ZŤP alebo úmrtný list rodiča(-ov)) na Študijný referát FVS v termíne do 15. 7. 2023.

Informáciu o akceptovaní (pridelení)/neakceptovaní (nepridelení) ubytovania a o mieste ubytovania môžete nájsť v Akademickom informačnom systéme v časti „Žiadosti o ubytovanie“ najskôr 20. 8. 2023.

Poplatky

Úhradu poplatkov realizujte výlučne bankovým prevodom alebo prostredníctvom platobnej brány.

Príkaz na úhradu je možné vygenerovať z elektronickej návratky po jej potvrdení. Všetky bankové symboly sú povinné. Poplatok si najprv generujte v Akademickom informačnom systéme a až následne ho uhraďte. Každý poplatok je potrebné uhradiť samostatne.

Zápis

Ak elektronickou návratkou potvrdíte svoj záujem o štúdium, pozývame Vás na administratívny zápis do 1. roku štúdia.

Zápis sa bude konať 6. septembra 2023 o 9,00 hod. v Aule Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach na Popradskej 66 v Košiciach.

Na zápise je nevyhnutné, aby ste mali k dispozícii:
▷ občiansky preukaz,
▷ originál alebo úradne overenú fotokópiu rodného listu,
▷ doklad o úhrade poplatku za študentský preukaz (PIK ISIC),
▷ 1 fotografiu na doklady (4,5 x 6,5 cm)

Ďalšie informácie

Ak sa nemôžete zúčastniť administratívneho zápisu v stanovenom termíne, kontaktujte Študijný referát kvôli termínu náhradného administratívneho zápisu.

Informácie pre študentov so špecifickými potrebami

Začiatok akademického roka 2023/2024 je 18. 9. 2023.

Ďakujeme za Vašu dôveru a tešíme sa na Vás 🙂

Návratka

Návratkou potvrdzujete:
▷ záujem študovať na Fakulte verejnej správy
▷ záujem o ubytovanie
▷ žiadosť o vystavenie identifikačného preukazu študenta (PIK ISIC)
▷ súhlasy týkajúce sa ochrany osobných údajov

Návratku prosíme vyplniť a zaslať elektronicky v Akademickom informačnom systéme najneskôr do 15. 7. 2023.
Návod na vyplnenie návratky

Prihlasovacie údaje do Akademického informačného systému:
Login: je uvedený spolu s výsledkom prijímacieho konania na webstránke fakulty
Heslo: rodné číslo bez lomky (prijatí uchádzači zo zahraničia obdržia opis vytvorenia hesla e-mailom alebo poštou)

Informácia o výbere cudzieho jazyka

Súčasťou študijného programu európska verejná správa je aj povinný predmet – cudzí jazyk.
Možnosti:
▷ 1. cudzí jazyk pre EVS I. a II. (anglický jazyk)
▷ 1. cudzí jazyk pre EVS I. a II. (nemecký jazyk)

Svoje rozhodnutie, ktorý jazyk si vyberáte, nám oznámte e-mailom na adresu fvs-cjazyk-evs@upjs.sk najneskôr do 15. 7. 2023. Do textu e-mailu stačí napísať jazyk, ktorý ste si vybrali (t.j. „anglický jazyk“ alebo „nemecký jazyk„).

Ubytovanie

Ubytovanie sa prideľuje podľa poradovníka.
Ak ste držiteľom preukazu zdravotne ťažko postihnutej osoby, alebo ste sirota/polosirota a máte záujem o ubytovanie, zašlite doklad o tejto skutočnosti (kópiu preukazu ZŤP alebo úmrtný list rodiča(-ov)) na Študijný referát FVS v termíne do 15. 7. 2023.

Informáciu o akceptovaní (pridelení)/neakceptovaní (nepridelení) ubytovania a o mieste ubytovania môžete nájsť v Akademickom informačnom systéme v časti „Žiadosti o ubytovanie“ najskôr 20. 8. 2023.

Poplatky

Úhradu poplatkov realizujte výlučne bankovým prevodom alebo prostredníctvom platobnej brány.

Príkaz na úhradu je možné vygenerovať z elektronickej návratky po jej potvrdení. Všetky bankové symboly sú povinné. Poplatok si najprv generujte v Akademickom informačnom systéme a až následne ho uhraďte. Každý poplatok je potrebné uhradiť samostatne.

Prolongačný poplatok uhrádzajú len osoby, ktoré už študentský preukaz (PIK ISIC) vlastnia – v takom prípade sa obráťte na Správu Automatickej identifikácie osôb.

Zápis

Ak elektronickou návratkou potvrdíte svoj záujem o štúdium, pozývame Vás na administratívny zápis do 1. roku štúdia.

Zápis sa bude konať 7. septembra 2023 o 9,00 hod. v Aule Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach na Popradskej 66 v Košiciach.

Na zápise je nevyhnutné, aby ste mali k dispozícii:
▷ občiansky preukaz,
▷ originál alebo úradne overenú fotokópiu rodného listu,
▷ doklad o úhrade poplatku za študentský preukaz (PIK ISIC),
▷ 1 fotografiu na doklady (4,5 x 6,5 cm)

Ďalšie informácie

Ak sa nemôžete zúčastniť administratívneho zápisu v stanovenom termíne, kontaktujte Študijný referát kvôli termínu náhradného administratívneho zápisu.

Informácie pre študentov so špecifickými potrebami

Začiatok akademického roka 2023/2024 je 18. 9. 2023.

Ďakujeme za Vašu dôveru a tešíme sa na Vás 🙂

Návratka

Návratkou potvrdzujete:
▷ záujem študovať na Fakulte verejnej správy
▷ záujem o ubytovanie
▷ žiadosť o vystavenie identifikačného preukazu študenta (PIK ISIC)
▷ súhlasy týkajúce sa ochrany osobných údajov

Návratku prosíme vyplniť a zaslať elektronicky v Akademickom informačnom systéme najneskôr do 15. 7. 2023.
Návod na vyplnenie návratky

Prihlasovacie údaje do Akademického informačného systému:
Login: je uvedený spolu s výsledkom prijímacieho konania na webstránke fakulty
Heslo: rodné číslo bez lomky (prijatí uchádzači zo zahraničia obdržia opis vytvorenia hesla e-mailom alebo poštou)

Ubytovanie

Ubytovanie sa prideľuje podľa poradovníka.
Ak ste držiteľom preukazu zdravotne ťažko postihnutej osoby, alebo ste sirota/polosirota a máte záujem o ubytovanie, zašlite doklad o tejto skutočnosti (kópiu preukazu ZŤP alebo úmrtný list rodiča(-ov)) na Študijný referát FVS v termíne do 15. 7. 2023.

Informáciu o akceptovaní (pridelení)/neakceptovaní (nepridelení) ubytovania a o mieste ubytovania môžete nájsť v Akademickom informačnom systéme v časti „Žiadosti o ubytovanie“ najskôr 20. 8. 2023.

Poplatky

Úhradu poplatkov realizujte výlučne bankovým prevodom alebo prostredníctvom platobnej brány.

Príkaz na úhradu je možné vygenerovať z elektronickej návratky po jej potvrdení. Všetky bankové symboly sú povinné. Poplatok si najprv generujte v Akademickom informačnom systéme a až následne ho uhraďte. Každý poplatok je potrebné uhradiť samostatne.

Prolongačný poplatok uhrádzajú len osoby, ktoré už študentský preukaz (PIK ISIC) vlastnia – v takom prípade sa obráťte na Správu Automatickej identifikácie osôb.

Zápis

Ak elektronickou návratkou potvrdíte svoj záujem o štúdium, pozývame Vás na administratívny zápis do 1. roku štúdia.

Zápis sa bude konať 6. septembra 2023 o 13,30 hod. v Aule Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach na Popradskej 66 v Košiciach.

Na zápise je nevyhnutné, aby ste mali k dispozícii:
▷ občiansky preukaz,
▷ originál alebo úradne overenú fotokópiu rodného listu,
▷ doklad o úhrade poplatku za študentský preukaz (PIK ISIC),
▷ 1 fotografiu na doklady (4,5 x 6,5 cm)

Ďalšie informácie

Ak sa nemôžete zúčastniť administratívneho zápisu v stanovenom termíne, kontaktujte Študijný referát kvôli termínu náhradného administratívneho zápisu.

Informácie pre študentov so špecifickými potrebami

Začiatok akademického roka 2023/2024 je 18. 9. 2023.

Ďakujeme za Vašu dôveru a tešíme sa na Vás 🙂

Návratka

Návratkou potvrdzujete:
▷ záujem študovať na Fakulte verejnej správy
▷ záujem o ubytovanie
▷ žiadosť o vystavenie identifikačného preukazu študenta (PIK ISIC)
▷ súhlasy týkajúce sa ochrany osobných údajov

Návratku prosíme vyplniť a zaslať elektronicky v Akademickom informačnom systéme najneskôr do obratom.
Návod na vyplnenie návratky

Prihlasovacie údaje do Akademického informačného systému:
Login: je uvedený spolu s výsledkom prijímacieho konania na webstránke fakulty
Heslo: rodné číslo bez lomky (prijatí uchádzači zo zahraničia obdržia opis vytvorenia hesla e-mailom alebo poštou)

Informácia o výbere cudzieho jazyka

Súčasťou študijného programu verejná správa je aj povinne voliteľný predmet – cudzí jazyk.
Možnosti:
▷ anglický jazyk verejnej správy I. a II.
▷ nemecký jazyk verejnej správy I. a II.

Svoje rozhodnutie, ktorý jazyk si vyberáte, nám oznámte e-mailom na adresu fvs-cjazyk-vs@upjs.sk najneskôr do obratom. Do textu e-mailu stačí napísať jazyk, ktorý ste si vybrali (t.j. „anglický jazyk“ alebo „nemecký jazyk„).

Poplatky

Úhradu poplatkov realizujte výlučne bankovým prevodom alebo prostredníctvom platobnej brány.

Príkaz na úhradu je možné vygenerovať z elektronickej návratky po jej potvrdení. Všetky bankové symboly sú povinné. Poplatok si najprv generujte v Akademickom informačnom systéme a až následne ho uhraďte. Každý poplatok je potrebné uhradiť samostatne.

Prolongačný poplatok uhrádzajú len osoby, ktoré už študentský preukaz (PIK ISIC) vlastnia – v takom prípade sa obráťte na Správu Automatickej identifikácie osôb.

Školné
V zmysle Rozhodnutia rektora č. 4/2023 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v ak. rok 2023/2024 na UPJŠ v Košiciach je výška ročného školného za štúdium študijných programov I. stupňa v externej forme štúdia na Fakulte verejnej správy € 750 na akademický rok.
Rozhodnutie o určení školného bude študentom doručené po administratívnom zápise. Školné je potrebné uhradiť po prevzatí rozhodnutia o určení školného.

Zápis

Ak elektronickou návratkou potvrdíte svoj záujem o štúdium, pozývame Vás na administratívny zápis do 1. roku štúdia.

Zápis sa bude konať 8. septembra 2023 o 9,00 hod. v Aule Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach na Popradskej 66 v Košiciach.

Na zápise je nevyhnutné, aby ste mali k dispozícii:
▷ občiansky preukaz,
▷ originál alebo úradne overenú fotokópiu rodného listu,
▷ doklad o úhrade poplatku za študentský preukaz (PIK ISIC),
▷ 1 fotografiu na doklady (4,5 x 6,5 cm)

Ďalšie informácie

Ak sa nemôžete zúčastniť administratívneho zápisu v stanovenom termíne, kontaktujte Študijný referát kvôli termínu náhradného administratívneho zápisu.

Informácie pre študentov so špecifickými potrebami

Začiatok akademického roka 2023/2024 je 18. 9. 2023.

Ďakujeme za Vašu dôveru a tešíme sa na Vás 🙂


Študuj na UPJŠ