UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Študentský parlament

 

Milí uchádzači o štúdium na Fakulte verejnej správy,

rád by som Vám predstavil tú časť študentského života, ktorá sa neodohráva na prednáškach ani na seminároch. Jedná sa o aktivity, ktoré organizuje alebo sa na ich organizovaní vo veľkej miere podieľa aj ŠP FVS.
Ako budúci študenti fakulty budete určite o tejto organizácii počuť, alebo budete mať možnosť zapojiť sa jej aktivít, a to buď ako aktívny člen/-ka Študentského parlamentu, či ako účastník/-čka niektorej z akcií, ktorú zorganizujeme počas akademického roka.  V nasledujúcich riadkoch Vám teda odpoviem na štyri základné otázky:

 

Kto sme?

Kto tvorí ŠP FVS?

Čo robíme?

Prečo je dobré byť členom ŠP FVS?

 

Kto sme?

ŠP FVS je občianske združenie združujúce aktívnych študentov  Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorí majú záujem podieľať sa na rozvoji študentského života. Na jednej strane sa snažíme prispieť k zlepšeniu študijných a sociálnych podmienok na našej fakulte, a na strane druhej organizujeme a podporujeme záujmovú činnosť študentov. Okrem toho úzko spolupracujeme s vedením fakulty pri napĺňaní personálnych potrieb  fakulty pri rôznych príležitostiach, na ktorých sa môžu podieľať aj študenti.  Spravidla ide o aktivity spojené s kultúrou, športom, vzdelávaním a podobne. Ako organizácia zastupujúca záujmy študentov, dávame študentom možnosť vyjadriť svoje predstavy o smerovaní fakulty. Pôsobíme ako sprostredkovateľ v komunikácii s vedením fakulty pri tlmočení požiadaviek a potrieb študentov.  Našou snahou je budovať študentskú spolupatričnosť a stotožnenie sa s fakultou.

 

Kto tvorí ŠP FVS?

Podľa platných stanov, ŠP FVS tvoria študenti Fakulty verejnej správy. Každý ročník fakulty má v ŠP FVS spravidla troch zástupcov. Vďaka rovnému počtu zástupcov každého ročníka sa snažíme zabezpečiť čo najbližší a najotvorenejší prístup ku každému študentovi. Každého zástupcu, teda riadneho člena ŠP FVS si volia študenti sami vo voľbách.  Všetky aktivity spojené s činnosťou a chodom ŠP FVS dojednávame na zasadnutiach. Zvyčajne sa takéto zasadnutia konajú raz za mesiac.

 

Čo robíme?

Od vzniku ŠP FVS sa snažíme byť na fakulte hlavne pre študentov. Snažíme sa im pomáhať vo všetkých oblastiach. Každoročne pripravujeme pre prvákov „Manuál prežitia“, z ktorého môžu prváci čerpať cenné rady v začiatkoch štúdia na vysokej škole. V zimnom semestri organizujeme tradičný Imatrikulačný ples. Nezabúdame ani na tých, ktorí to v živote nemajú ľahké. Každoročne prebieha pred Vianocami dobročinná zbierka „Vianočné prekvapenie“ pre deti z detských domovov. Do tejto zbierky môžu študenti a zamestnanci fakulty venovať nepotrebné hračky, knihy, oblečenie, sladkosti a mnoho ďalších vecí, ktoré už nepotrebujú a potešia niekoho iného. V rámci športového vyžitia organizujeme rôzne športové turnaje zvyčajne v kolektívnych športoch. Napríklad „Vianočný volejbalový turnaj“ alebo „Futbalový turnaj o pohár dekana“ v letnom semestri. Pre tých, ktorí obľubujú nočný život sme zorganizovali niekoľko fakultných akcií. Za zmienku stojí napríklad tematická „Rock´n´Rolla“ alebo tradičná ľudová zábava s názvom „Veselica FVS“. V rámci podpory vzdelávacej činnosti sa nám podporilo rozbehnúť projekt „Prax a škola“. Jeho cieľom je pomôcť študentom pri hľadaní si praxe (ktorá je povinnou súčasťou študijného programu) predovšetkým v orgánoch a inštitúciách verejnej správy. Pri realizácii tohto projektu sme spolupracovali s orgánmi a inštitúciami verejnej správy najmä v Košiciach. V rámci tohto projektu sme zorganizovali aj niekoľko prednášok s odborníkmi z praxe. Pri organizovaní všetkých akcií a podujatí sa stále snažíme v maximálnej možnej miere vyhovieť a prispôsobiť sa potrebám študentov.

 

Prečo je dobré byť členom ŠP FVS? 

  • Možnosť aktívne sa podieľať na študentskom živote .
  • Ak ste človekom, ktorý má mnoho nápadov, tak máte jedinečnú možnosť ich zrealizovať.
  • Možnosť otestovať teoretické poznatky nadobudnuté počas štúdia v praxi pri plánovaní, organizovaní, riadení a vedení akcií.
  • Možnosť otestovať komunikačné schopnosti pri vedení tímu ľudí.
  • Možnosť nadviazať nové kontakty so staršími študentmi, ktorí Vám môžu poskytnúť cenné rady pri štúdiu.    

 

 

Prajem Vám veľa šťastia a úspechov pri maturite aj pri prijímacej skúške a teším sa na našu spoluprácu v nasledujúcich akademických rokoch.

 

                                                                                                              Marcel Drdák, predseda ŠP FVS

Posledná aktualizácia: 03.02.2014