UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Študijný plán magisterského študijného programu "európska verejná správa"

Názov predmetu Počet
kreditov
Rozsah Ukončenie Ročník
Povinné predmety        
Verejná správa vo vybraných štátoch EÚ 5 2/1 PaS I.
Ústavné systémy vybraných štátoch EÚ 5 2/1 PaS I.
Regionálna politika 5 2/1 PaS I.
Odborný cudzí jazyk I. (anglický, nemecký) 3 0/2 P I.
Medzinárodné ekonomické vzťahy 5 2/1 PaS I.
Právo sociálneho zabezpečenia v EÚ 5 2/1 PaS I.
Odborný cudzí jazyk II. (anglický, nemecký) 3 0/2 PaS I.
Seminár k diplomovej práci I. 2 0/2 P I.
Európska trestná politika 5 2/1 PaS II.
Európske daňové právo 5 2/1 PaS II.
Interkultúrna komunikácia 5 2/1 PaS II.
Medzinárodné obchodovanie 5 2/1 PaS II.
Odborný cudzí jazyk III. (anglický, nemecký) 3 0/2 P II.
Seminár k diplomovej práci II. 2 0/2 P II.
Diplomatický protokol a etiketa 5 1/2 PaS II.
Manažment v organizácii v EÚ 5 2/1 PaS II.
Odborný cudzí jazyk IV. (anglický, nemecký) 5 0/2 PaS II.
Povinne voliteľné predmety        
Štatistické metódy pre potreby európskej administratívy 5 2/1 PaS I
Obecné sociálne podnikanie 5 2/1 PaS I.
Teóroa konfliktov 5 1/2 PaS I.
Medzinárodná politika 5 1/2 PaS I.
Európsle dimenzie verejnej politiky a VS 5 1/1 P I.
Sociálne zručnosti 5 0/2 P I.
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy výskumu 5 2/1 PaS II.
Regionálna analýza 5 2/1 PaS II. 
Manažment pracovnej motivácie 5 1/2 PaS II.
Medzinárodné zmluvné právo 5 1/2 PaS II.
Výberové predmety        
Športové aktivity V. 2 0/2 P I.
Certifikovaný interdisciplinárny kurz - IB4 - Projektový manažment
(výberové predmety)
       
Štrukturálne fondy EÚ 4 2/0 H  
Strategické riadenie 4 2/0 H  
Manažment projektov 4 2/0 H  
Tvorba projektov 4 0/2 H  
Certifikovaný interdisciplinárny kurz - IB5 - Manažérska ekonomika 
(výberové predmety)
       
Podnikové financie a finančný manažment podniku 4 1/1 H  
Podnikovohospodárska náuka 4 1/1 H  
Základy marketingu 4 1/1 H  
Pracovnoprávne vzťahy v SR 4 1/1 H  
Vysvetlivky:
PaS - priebežné hodnotenie a skúška
P - priebežné hodnotenie so stanovením podmienok pre získanie kreditov
Rozsah je uvedený počtom hodín prednášok/počtom hodín seminárov týždenne
Posledná aktualizácia: 02.04.2019