UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 788 36 14, +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail: fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Prečo študovať na FVS

Fakulta verejnej správy je jednou z 5 fakúlt Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorá bola na základe výsledkov komplexnej akreditácie hodnotená ako 3 najlepšia univerzita na Slovensku. 

Naša fakulta už 20 rokov poskytuje kvalitné vzdelávanie len v akreditovaných študijných programoch vo všetkých stupňoch štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský).

Poskytujeme najnovšie poznatky z oblasti verejnej správy a európskej verejnej správy z hľadiska politicko-sociologických, právnych a ekonomických aspektov. 

Vzdelávanie študentov zabezpečujú skúsení vysokoškolskí učitelia, ktorí rozvíjajú nielen teoretické poznanie študentov, ale aj aplikačné schopnosti a zručnosti. 

Vo vyučovacom procese sú využívané moderné technológie a inovatívne metódy vzdelávania.

Študenti si teoretické vedomosti overujú v praxi. Vykonávajú odborné praxe a stáže v SR a v zahraničí. 

Študenti našej fakulty môžu absolvovať časť štúdia v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ na niektorej z partnerských univerzít. 

Vytvárame dobré podmienky pre študentskú odbornú a vedeckú činnosť. 

Akademická knižnica podporuje vzdelávanie i výskum, ponúka širokú paletu knižnično-informačných služieb.

Fakulta spolupracuje so Študentským parlamentom, čím participuje aj na podpore a rozvoji mimoškolských aktivít študentov. 

 

 
Posledná aktualizácia: 18.09.2018