UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 788 36 14, +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail: fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Prihláška na štúdium

Prihláška na štúdium

 • písomná alebo elektronická (tzn. len jeden spôsob; len jedna prihláška)
  • písomná prihláška → na tlačive ŠEVT. Uchádzač prihlášku: vyplní, vlastnoručne podpíše, vlepí doklad o zaplatení poplatku, doloží príslušné prílohy  a doručí osobne na dekanát fakulty alebo zašle prihlášku poštou.
  • elektronická prihláška → na adrese https://e-prihlaska.upjs.sk.  
   Ak má uchádzač elektronický podpis, elektronickú prihlášku jednoducho vyplní a odklikne jej odoslanie, čím je prihláška podaná. Uchádzač je povinný doložiť požadované prílohy. Ak elektronický podpis uchádzač nemá, tiež môže elektronickú prihlášku vyplniť a odkliknúť jej odoslanie, avšak je dôležité prihlášku vytlačiť a doručiť ju fakulte podpísanú daným uchádzačom s požadovanými prílohami.

Požadované prílohy prihlášky na štúdium

 • bakalárske študijné programy
 1. Strednou školou v prihláške potvrdené známky koncoročných vysvedčení a známky z polročného vysvedčenia v poslednom roku štúdia alebo do prihlášky doložiť notárom (matrikou) úradne overené uvedené vysvedčenia.
 2. Úradne overené fotokópie dokladov o absolvovaní štátnej skúšky z cudzieho jazyka, resp. jazykový certifikát TOEFL, resp. jazykový certifikát Cambridge ESOL (ak testovanie uchádzač absolvoval). 
 3. Úradne overené fotokópie diplomov (certifikátov) o účasti na súťažiach a olympiádach na krajskej, celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni (ak sa uchádzač súťaže zúčastnil).
 4. Úradne overené (notárom alebo matrikou) maturitné vysvedčenie (nie originál) doručí uchádzač bezodkladne po získaní maturitného vysvedčenia, najneskôr týždeň pred zverejnením výsledkov prijímacieho konania (do 5. 6. 2020). 
 • magisterské študijné programy 
 1. Výpis výsledkov štúdia študijného programu prvého stupňa.
 2. Úradne overenú fotokópiu vysokoškolského diplomu alebo dokladu o udelení titulu bakalár („Bc.“). 
 3. Uchádzači, ktorí štátnu záverečnú skúšku 1. stupňa vysokoškolského štúdia vykonajú v ak. r. 2019/2020, sú povinní dodržať termín na podanie prihlášky na štúdium a úradne overené doklady o úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia 1. stupňa (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške) zaslať najneskôr do 19. 6. 2020.

Forma štúdia
denná alebo externá (tzn. len jedna forma štúdia). 
Externá forma štúdia je spoplatnená. 

Študijný program 

Uchádzač o štúdium môže podať len jednu prihlášku na štúdium, pričom sa môže uchádzať o 2 študijné programy (možná kombinácia: študijný program verejná správa a študijný program európska verejná správa), ale len v jednej forme štúdia (tzn. buď v dennej alebo v externej forme štúdia). 

Program, ktorý je v prihláške uvedený ako prvý v poradí, je považovaný za preferovanú voľbu uchádzača. V prípade, ak uchádzač nebude prijatý na štúdium preferovaného programu (prvého v poradí), môže byť prijatý na druhý v poradí uvedený program, ak spĺňa stanovené podmienky prijatia na štúdium. 
Poradie študijných programov uvedených v prihláške je záväzné. 
Poplatok sa uvedením dvoch študijných programov nezvyšuje.

 

Posledná aktualizácia: 09.10.2019