UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 788 36 14, +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail: fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Bakalársky študijný program EURÓPSKA VEREJNÁ SPRÁVA

Úplne znenie podmienok prijímacieho konania pre akademický rok 2019/2020

Základné informácie:
Štandardná dĺžka dennej formy štúdia: 6 semestrov

Vybrané predmety študijného programu:
Teória verejnej správy, Teória štátu a práva, Sociológia, Politológia, Ústavné právo EÚ, Administratívny systém EÚ, Ekonomika verejnej správy EÚ, Európske správne právo, Európske pracovné právo, Manažment vo verejnej správe, Verejné financie v EÚ, Anglický/Nemecký/Francúzsky jazyk, Teória verejnej politiky, Voľby a volebné systémy EÚ, Svetové právne systémy, Projektový mikromanažment, Projektový makromanažment, Sociológia práva
Kompletný študijný plán: TU

Termín podania prihlášok a zverejnenia výsledkov prijímacieho konania:
Termín podania prihlášky: do 30. 4. 2019 do 15. 8. 2019
Termín zverejnenia výsledkov: do 14. 6. 2019 do 27. 8. 2019

Prihláška na vysokoškolské štúdium má obsahovať (pre uchádzačov zo SR):

 • Riadne a úplne vyplnené tlačivo „Prihláška na vysokoškolské štúdium“ na akademický rok 2019/2020 alebo riadne vyplnenú a podanú e-prihlášku podľa pokynov, ktoré sú uvedené TU vrátane strednou školou potvrdených známok z koncoročných vysvedčení a polročného vysvedčenia v poslednom roku štúdia alebo doložte k prihláške úradne overené fotokópie príslušných vysvedčení.
 • Úradne overené fotokópie dokladov o absolvovaní štátnej skúšky z cudzieho jazyka, alebo dokladu o získaní jazykového certifikátu TOEFL alebo Cambridge ESOL (ak testovanie uchádzač absolvoval)
 • Úradne overené fotokópie diplomov (certifikátov) o účasti na súťažiach a olympiádach na krajskej, celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni (ak sa uchádzač súťaže zúčastnil)
 • Úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (najneskôr do 15. 8. 2019)

Prihláška na vysokoškolské štúdium má obsahovať (pre uchádzačov zo zahraničia):

 • Riadne a úplne vyplnené tlačivo „Prihláška na vysokoškolské štúdium“ na akademický rok 2019/2020, ktoré je vlastnoručne podpísané, vrátane úradne preložených do slovenského jazyka a overených koncoročných vysvedčení (ak je uchádzač ešte študentom strednej školy, aj polročné vysvedčenie za posledný rok štúdia na strednej škole, resp. strednou školou vydané potvrdenie o študijných výsledkoch)
 • Úradne preložené do slovenského jazyka a overené fotokópie dokladov o absolvovaní štátnej skúšky z cudzieho jazyka, alebo dokladu o získaní jazykového certifikátu TOEFL alebo Cambridge ESOL (ak testovanie uchádzač absolvoval)
 • Úradne preložené do slovenského jazyka a overené fotokópie diplomov (certifikátov) o účasti na súťažiach a olympiádach na krajskej, celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni (ak sa uchádzač súťaže zúčastnil)
 • Úradne preložené do slovenského jazyka a overené maturitné vysvedčenie (najneskôr do 15. 8. 2019)
 • Apostille - potvrdenie o hodnovernosti maturitného vysvedčenia
 • Doklad o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (nostrifikácia) - vykonáva Okresný úrad Košice, Odbor školstva, na žiadosť uchádzača

Podmienky prijatia:

 • Získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
 • Ďalšie podmienky:
  • Uchádzači budú prijímaní podľa počtu bodov v poradovníku zostavenom na základe:
   • výsledkov štúdia na strednej škole - max. 80 bodov
   • absolvovaných jazykových testov (štátna jazyková skúška, certifikáty TOEFL alebo Cambridge ESOL) - 10 bodov
   • dosiahnutých významných úspechov v súťažiach na krajskej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni - 10 bodov

Body za výsledky zo štúdia na strednej škole budú prideľované na základe dosiahnutého priemeru známok z polročného vysvedčenia v poslednom roku štúdia (t.j. 4. alebo 5. ročník strednej školy) a z priemeru známok koncoročných vysvedčení za 2. a 3. rok štúdia na strednej škole (v prípade 5-ročného štúdia - za 3. a 4. rok štúdia na strednej škole)

Výsledok štúdia - študijný priemer:

1,00 - 1,30 - 80 bodov
1,31 - 1,60 - 70 bodov
1,61 - 1,90 - 60 bodov
1,91 - 2,20 - 50 bodov
2,21 - 2,50 - 40 bodov
2,51 - 2,80 - 30 bodov
2,81 - 3,10 - 20 bodov
3,11 - 3,40 - 10 bodov
3,41  a viac- 0 bodov

Administratívny poplatok za prijímacie konanie a spôsob jeho úhrady:
Podanie klasickej (písomnej) prihlášky: 30 €
Podanie elektronickej prihlášky: 20 €
Poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet Štátnej pokladnice do 15. 8. 2019:
Číslo účtu (IBAN): SK5881800000007000086002
SWIFT kód (pri platbe zo SR a krajín EÚ): SPSRSKBA
SWIFT kód (pri platbe z krajín mimo EÚ): SUBASKBX
Variabilný symbol: 4971              
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: Rodné číslo bez znaku lomítka (napr. 1234567890)

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača. Potvrdenie o bankovom prevode uchádzač priloží k prihláške (inak prihláška nebude akceptovaná).

Počet študentov, ktorých fakulta plánuje prijať v ak. roku 2019/2020:
Denná forma štúdia: 70 študentov

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi:
Absolventi sú pripravení pôsobiť ako odborníci vo všetkých zložkách verejnej správy a verejného sektora v Slovenskej republike, v inštitúciách Európskej únie, ako aj v medzinárodných organizáciách. V priebehu štúdia získajú teoretické vedomosti z oblasti verejnej správy a vedných odborov s ňou súvisiacich - politológie, sociológie, práva a ekonómie s dôrazom na fugnovanie Európskej únie. Ovládajú vzájomnú prepojenosť a znalosť politologicko-sociologických princípov fungovania verejnej správy v demokratickom štáte, osobitne v Slovenskej republike a Európskej únii, ústavno-právne východiská verejnej správy so zameraním na štátnu správu a územnú samosprávu, ako aj ekonomické princípy a súvislosti, vrátane organizačných otázok a manažmentu a ich praktického uplatňovania v reálnej praxi verejnej správy.

Absolvent ďalej získa

 • schopnosť implementovať teoretické vedomosti pri zlepšovaní a efektívnejšom fungovaní verejnej správy
 • schopnosť štatisticky spracovávať a vyhodnocovať jednoduché analýzy
 • schopnosť využívať zásady a princípy komunikačnej zručnosti vo vnútri organizácie, ale aj vo vzťahu pracovník verejnej správy - občan
 • schopnosti a zručnosti súvisiace s plánovaním a organizovaním procesov a činností vo verejnej správe,
 • schopnosti a zručnosti v aplikácii noriem primárneho a sekundárneho práva Európskej únie súvisiacich s problematikou verejnej správy do praxe,
 • vydávať jednoduché individuálne právne akty a pripravovať podklady pre prijímanie normatívnych právnych aktov z oblasti verejnej správy.

Adresy a kontakty:

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Telefón: +421 55 788 36 14; +421 55 234 5181, 5182
E-mail: fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

Podajte si e-prihlášku:

Posledná aktualizácia: 28.05.2019