UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 788 36 14, +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail: fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Magisterský študijný program EURÓPSKA VEREJNÁ SPRÁVA

Úplné znenie podmienok prijímacieho konania pre akademický rok 2019/2020 (pdf)

Základné informácie:
Štandardná dĺžka dennej formy štúdia: 4 semestre

Vybrané predmety študijného programu:
Verejná správa vo vybraných štátoch EÚ, Medzinárodné ekonomické vzťahy, Právo sociálneho zabezpečenia EÚ, Regionálna politika, Ústavné systémy vybraných štátov EÚ, Európske daňové právo, Diplomatický protokol a etiketa, Anglický/Nemecký/Francúzsky jazyk, Regionálna analýza, Ľudské práva a ich ochrana, Interkultúrna komunikácia
Kompletný študijný plán

Termín podania prihlášok a konania prijímacej skúšky:
Termín podania prihlášky: do 30. 4. 2019 do 15. 8. 2019
Termín zverejnenia výsledkov: do 28. 6. 2019 do 27. 8. 2019

Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:

 • Riadne vyplnené tlačivo „Prihláška vysokoškolské štúdium“ na akademický rok 2019/2020 alebo riadne vyplnenú a podanú e-prihláška podľa pokynov, ktoré sú uvedené TU.
 • Výpis absolvovaných predmetov štúdia z prvého stupňa štúdia
 • Úradne overenú fotokópiu vysokoškolského diplomu alebo dokladu o udelení titulu Bc. a výpis absolvovaných predmetov štúdia

Uchádzači, ktorí štátnu záverečnú skúšku 1. stupňa vysokoškolského štúdia vykonajú v ak. r. 2019/2020, sú povinní dodržať termín na podanie prihlášky na štúdium a úradne overené doklady o úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia 1. stupňa, a to diplom alebo doklad o udelení titulu bakalár („Bc.“) a výpis absolvovaných predmetov štúdia, zaslať najneskôr do 15. 8. 2019.

Požiadavky na prijímacie skúšky:
Ukončenie bakalárskeho stupňa v odbore verejná politika a verejná správa alebo v príbuznom odbore (príbuznosť sa posudzuje podľa zhody s bakalárskym študijným programom európska verejná správa na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach). Požaduje sa, aby študijný program, ktorý uchádzač absolvoval, obsahoval minimálne v súhrne 60 % povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov študijného programu európska verejná správa na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach.

Administratívny poplatok za prijímacie konanie a spôsob jeho úhrady:
Podanie klasickej (písomnej) prihlášky: 30 €
Podanie elektronickej prihlášky: 20 €
Poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet Štátnej pokladnice:
Číslo účtu (IBAN): SK5881800000007000086002
SWIFT kód (pri platbe zo SR a krajín EÚ): SPSRSKBA
SWIFT kód (pri platbe z krajín mimo EÚ): SUBASKBX
Variabilný symbol: 4972              
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: Rodné číslo bez znaku lomítka (napr. 1234567890)

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača. Potvrdenie o bankovom prevode uchádzač priloží k prihláške (inak prihláška nebude akceptovaná).

Počet študentov, ktorých fakulta plánuje prijať v ak. roku 2019/2020:
Denná forma štúdia: 10 študentov z iných fakúlt (+ absolventi bakalárskeho študijného programu verejná správa a európska verejná správa z UPJŠ FVS)

Možnosti ubytovania a stravovania:
Ubytovanie a stravovanie je v obmedzenom počte poskytované študentom denného štúdia v Študentskom domove UPJŠ a o pridelení miest rozhoduje Študentská internátna rada UPJŠ.

Viac informácií o možnostiach ubytovania a stravovania nájdete TU.

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi:
Absolventi magisterského študijného programu európska verejná správa v študijnom odbore Verejná politika a verejná správa sú pripravení vykonávať odborné činnosti a riadiace funkcie na rôznych úrovniach verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky, ako aj v rámci štruktúr inštitúcií Európskej únie a ich agentúr a taktiež v medzinárodných organizáciách.

Absolventi sú schopní analyzovať a kriticky zhodnotiť teoretické východiská a rôzne prístupy v rámci nosných oblastí verejnej správy, ktorými sú politické a sociálne vedy, právo a ekonómia, a na základe ich prepojenia využívať v praxi interdisciplárny prístup riešenia problémov konkrétnych organizácií verejnej správy za účelom riadenia ich procesu.

Absolventi taktiež poznajú charakteristiky verejnej správy na Slovensku a v ostatných členských krajinách Európskej únie a vzájomnou komparáciou národných špecifík a charakteristík sú schopní navrhovať inovatívne myšlienky a postupy uplatniteľné v podmienkach národných verejných správ.

Absolvent získa zručnosť:

 • vydávať individuálne právne akty,
 • navrhovať normatívne právne akty z oblasti verejnej správy,
 • analyzovať variantné možnosti a navrhovať spôsoby implementácie primárnych a sekundárnych právnych aktov Európskej únie súvisiacich s problematikou verejnej správy,
 • riadiť organizačné jednotky v súlade s rozličnými typmi organizačnej štruktúry,
 • riadiť finančné toky smerom k hospodárnemu, efektívnemu a dlhodobo udržateľnému financovaniu a fungovaniu organizácie,
 • hľadať a implementovať alternatívne zdroje a formy financovania organizácií,
 • prijímať rozhodnutia v rámci manažmentu ľudských zdrojov,
 • stimulovať zamestnancov a vytvárať adekvátne prostredie pracovnej motivácie,
 • vykonávať priebežnú a následnú kontrolu s účelom najvyššieho efektu,
 • aplikovať špecifiká interkulturálnej komunikácie v rámci intraorganizačných a interorganizačných komunikačných tokov,
 • zvládať a využívať zručnosti interpersonálnej komunikácie vo vnútri organizácie ale a vo vzťahu ku klientovi (občanovi),
 • využívať moderné informačno-komunikačné technológie pri spracovaní, analýze údajov a navrhovaní praktických riešení.

Adresy a kontakty:

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Telefón: +421 55 788 36 14; +421 55 234 5181, 5182
E-mail: fvs-vzdelavanie@upjs.sk

Podajte si e-prihlášku:

Posledná aktualizácia: 28.05.2019