UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 788 36 14, +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail: fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Bakalársky študijný program INFORMAČNÉ SYSTÉMY VO VEREJNEJ SPRÁVE

Úplne znenie podmienok prijímacieho konania na štúdium akreditovaného študijného programu Informačné systémy vo verejnej správe bakalárskeho stupňa štúdia pre akademický rok 2019/2020

Základné informácie:
Štandardná dĺžka dennej formy štúdia: 6 semestrov

Vybrané predmety študijného programu:
Teória štátu a práva, Makroekonómia, Programovanie (Python), Matematické základy informatiky, Štatistika, Ekonomika vo verejnej správe, Verejné financie, Počítačová sieť Internet, E-government, Databázové systémy, Finančné účtovníctvo a výkazníctvo verejnej správy, Ústavné právo SR, Demografia, Projektový manažmen, Správne právo hmotné, Hospodárska politika, Interpersonálna komunikácia, Bezpečnosť elektronického obchodu

Kompletný študijný plán

Termín podania prihlášok a zverejnenia výsledkov prijímacieho konania:
Termín podania prihlášky: do 31. 8. 2019
Termín zverejnenia výsledkov: do 6. 9. 2019

Prihláška na vysokoškolské štúdium má obsahovať (pre uchádzačov zo SR):

 • Riadne a úplne vyplnené tlačivo „Prihláška na vysokoškolské štúdium“ na akademický rok 2019/2020 alebo riadne vyplnenú a podanú e-prihlášku podľa pokynov, ktoré sú uvedené TU vrátane strednou školou potvrdených známok z koncoročných vysvedčení a polročného vysvedčenia v poslednom roku štúdia alebo doložte k prihláške úradne overené fotokópie príslušných vysvedčení.
 • Úradne overené fotokópie dokladov o absolvovaní štátnej skúšky z cudzieho jazyka, alebo dokladu o získaní jazykového certifikátu TOEFL alebo Cambridge ESOL (ak testovanie uchádzač absolvoval)
 • Úradne overené fotokópie diplomov (certifikátov) o účasti na súťažiach a olympiádach na krajskej, celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni (ak sa uchádzač súťaže zúčastnil)
 • Úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (najneskôr do 31. 8. 2019)

Prihláška na vysokoškolské štúdium má obsahovať (pre uchádzačov zo zahraničia):

 • Riadne a úplne vyplnené tlačivo „Prihláška na vysokoškolské štúdium“ na akademický rok 2019/2020, ktoré je vlastnoručne podpísané, vrátane úradne preložených do slovenského jazyka a overených koncoročných vysvedčení (ak je uchádzač ešte študentom strednej školy, aj polročné vysvedčenie za posledný rok štúdia na strednej škole, resp. strednou školou vydané potvrdenie o študijných výsledkoch)
 • Úradne preložené do slovenského jazyka a overené fotokópie dokladov o absolvovaní štátnej skúšky z cudzieho jazyka, alebo dokladu o získaní jazykového certifikátu TOEFL alebo Cambridge ESOL (ak testovanie uchádzač absolvoval)
 • Úradne preložené do slovenského jazyka a overené fotokópie diplomov (certifikátov) o účasti na súťažiach a olympiádach na krajskej, celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni (ak sa uchádzač súťaže zúčastnil)
 • Úradne preložené do slovenského jazyka a overené maturitné vysvedčenie (najneskôr do 31. 8. 2019)
 • Apostille - potvrdenie o hodnovernosti maturitného vysvedčenia
 • Doklad o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (nostrifikácia) - vykonáva Okresný úrad Košice, Odbor školstva, na žiadosť uchádzača

Podmienky prijatia:

 • Získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
 • Ďalšie podmienky:
  • Uchádzači budú prijímaní podľa počtu bodov v poradovníku zostavenom na základe:
   • výsledkov štúdia na strednej škole - max. 80 bodov
   • absolvovaných jazykových testov (štátna jazyková skúška, certifikáty TOEFL alebo Cambridge ESOL) - 10 bodov
   • dosiahnutých významných úspechov v súťažiach na krajskej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni - 10 bodov
   • absolvovanie maturitnej skúšky z matematiky - 10 bodov.

Body za výsledky zo štúdia na strednej škole budú prideľované na základe dosiahnutého priemeru známok z polročného vysvedčenia v poslednom roku štúdia (t.j. 4. alebo 5. ročník strednej školy) a z priemeru známok koncoročných vysvedčení za 2. a 3. rok štúdia na strednej škole (v prípade 5-ročného štúdia - za 3. a 4. rok štúdia na strednej škole)

Výsledok štúdia - študijný priemer:

1,00 - 1,30 - 80 bodov
1,31 - 1,60 - 70 bodov
1,61 - 1,90 - 60 bodov
1,91 - 2,20 - 50 bodov
2,21 - 2,50 - 40 bodov
2,51 - 2,80 - 30 bodov
2,81 - 3,10 - 20 bodov
3,11 - 3,40 - 10 bodov
3,41  a viac- 0 bodov

Administratívny poplatok za prijímacie konanie a spôsob jeho úhrady:
Podanie klasickej (písomnej) prihlášky: 30 €
Podanie elektronickej prihlášky: 20 €
Poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet Štátnej pokladnice do 31. 8. 2019:
Číslo účtu (IBAN): SK5881800000007000086002
SWIFT kód (pri platbe zo SR a krajín EÚ): SPSRSKBA
SWIFT kód (pri platbe z krajín mimo EÚ): SUBASKBX
Variabilný symbol: 4971              
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: Rodné číslo bez znaku lomítka (napr. 1234567890)

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača. Potvrdenie o bankovom prevode uchádzač priloží k prihláške (inak prihláška nebude akceptovaná). V prípade, že uchádzač podá elektronickú prihlášku a má elektronický podpis, potvrdenie o bankovom prevode o úhrade poplatku doručí uchádzač fakulte ako povinnú prílohu.

Počet študentov, ktorých fakulta plánuje prijať v ak. roku 2019/2020:
Denná forma štúdia: 30 študentov

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi:
Absolventi bakalárskeho študijného programu informačné systémy vo verejnej správe získavajú vedomosti, ktoré im umožnia efektívne pôsobiť v oblasti verejnej správy – vykonávať požadované pracovné úkony, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia, spolupracovať s predstaviteľmi iných zložiek verejného sektora, spolupôsobiť pri príprave koncepčných materiálov a regulatívov vo verejnej politike, analyzovať efektívnosť verejnej politiky na úrovni národnej, regionálnej a miestnej. Vedomosti absolventov z informatiky umožnia absolventom výrazne sa podieľať na modernizácii verejnej správy, implementovať prvky e-Governmentu, odhaľovať rezervy existujúcich systémov a efektívne spolupracovať s dodávateľmi informačných systémov pri ich inovácii. Unikátna kombinácia vedomostí z verejnej správy a informatiky im umožní dôsledne využívať informačné systémy vytvorené v prospech obyvateľa, ktoré sú aktuálne znakom modernizačného procesu v štátnej správe a územnej samospráve v Slovenskej republike a Európskej únii.
Absolvent získa tieto praktické a doplňujúce schopnosti a zručnosti:

 • plánovať a organizovať procesy a činnosti vo verejnej správe,
 • pracovať efektívne ako jednotlivec alebo člen tímu,
 • efektívne komunikovať a riešiť konflikty,
 • pripravovať podklady pre tvorbu normatívnych aktov,
 • schopnosť pracovať s predstaviteľmi iných sektorov, pôsobiť v pracovných kolektívoch vytvorených za účelom riešenia širšej problematiky,
 • aplikovať základné postupy z oblasti analýzy dát,
 • efektívne používať vybrané softvérové nástroje,
 • porozumieť základným princípom bezpečnej elektronickej komunikácie a spracovania dát,
 • má prehľad o existujúcich informačných systémoch vo verejnej správ a architektonickej štruktúre informačných systémov vo verejnej správe.

Adresy a kontakty:

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Telefón: +421 55 788 36 14; +421 55 234 5181-82
E-mail: fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

Podajte si e-prihlášku:

Posledná aktualizácia: 05.07.2019