UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Bakalársky študijný program INFORMAČNÉ SYSTÉMY VO VEREJNEJ SPRÁVE

Úplne znenie podmienok prijímacieho konania na štúdium akreditovaného študijného programu Informačné systémy vo verejnej správe bakalárskeho stupňa štúdia pre akademický rok 2019/2020

Základné informácie:
Štandardná dĺžka dennej formy štúdia: 6 semestrov

Vybrané predmety študijného programu:
Teória štátu a práva, Makroekonómia, Programovanie (Python), Matematické základy informatiky, Štatistika, Ekonomika vo verejnej správe, Verejné financie, Počítačová sieť Internet, E-government, Databázové systémy, Finančné účtovníctvo a výkazníctvo verejnej správy, Ústavné právo SR, Demografia, Projektový manažmen, Správne právo hmotné, Hospodárska politika, Interpersonálna komunikácia, Bezpečnosť elektronického obchodu

Kompletný študijný plán

Termín podania prihlášok a zverejnenia výsledkov prijímacieho konania:
Termín podania prihlášky: do 31. 8. 2019
Termín zverejnenia výsledkov: do 6. 9. 2019

Prihláška na vysokoškolské štúdium má obsahovať (pre uchádzačov zo SR):

 • Riadne a úplne vyplnené tlačivo „Prihláška na vysokoškolské štúdium“ na akademický rok 2019/2020 alebo riadne vyplnenú a podanú e-prihlášku podľa pokynov, ktoré sú uvedené TU vrátane strednou školou potvrdených známok z koncoročných vysvedčení a polročného vysvedčenia v poslednom roku štúdia alebo doložte k prihláške úradne overené fotokópie príslušných vysvedčení.
 • Úradne overené fotokópie dokladov o absolvovaní štátnej skúšky z cudzieho jazyka, alebo dokladu o získaní jazykového certifikátu TOEFL alebo Cambridge ESOL (ak testovanie uchádzač absolvoval)
 • Úradne overené fotokópie diplomov (certifikátov) o účasti na súťažiach a olympiádach na krajskej, celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni (ak sa uchádzač súťaže zúčastnil)
 • Úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (najneskôr do 31. 8. 2019)

Prihláška na vysokoškolské štúdium má obsahovať (pre uchádzačov zo zahraničia):

 • Riadne a úplne vyplnené tlačivo „Prihláška na vysokoškolské štúdium“ na akademický rok 2019/2020, ktoré je vlastnoručne podpísané, vrátane úradne preložených do slovenského jazyka a overených koncoročných vysvedčení (ak je uchádzač ešte študentom strednej školy, aj polročné vysvedčenie za posledný rok štúdia na strednej škole, resp. strednou školou vydané potvrdenie o študijných výsledkoch)
 • Úradne preložené do slovenského jazyka a overené fotokópie dokladov o absolvovaní štátnej skúšky z cudzieho jazyka, alebo dokladu o získaní jazykového certifikátu TOEFL alebo Cambridge ESOL (ak testovanie uchádzač absolvoval)
 • Úradne preložené do slovenského jazyka a overené fotokópie diplomov (certifikátov) o účasti na súťažiach a olympiádach na krajskej, celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni (ak sa uchádzač súťaže zúčastnil)
 • Úradne preložené do slovenského jazyka a overené maturitné vysvedčenie (najneskôr do 31. 8. 2019)
 • Apostille - potvrdenie o hodnovernosti maturitného vysvedčenia
 • Doklad o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (nostrifikácia) - vykonáva Okresný úrad Košice, Odbor školstva, na žiadosť uchádzača

Podmienky prijatia:

 • Získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
 • Ďalšie podmienky:
  • Uchádzači budú prijímaní podľa počtu bodov v poradovníku zostavenom na základe:
   • výsledkov štúdia na strednej škole - max. 80 bodov
   • absolvovaných jazykových testov (štátna jazyková skúška, certifikáty TOEFL alebo Cambridge ESOL) - 10 bodov
   • dosiahnutých významných úspechov v súťažiach na krajskej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni - 10 bodov
   • absolvovanie maturitnej skúšky z matematiky - 10 bodov.

Body za výsledky zo štúdia na strednej škole budú prideľované na základe dosiahnutého priemeru známok z polročného vysvedčenia v poslednom roku štúdia (t.j. 4. alebo 5. ročník strednej školy) a z priemeru známok koncoročných vysvedčení za 2. a 3. rok štúdia na strednej škole (v prípade 5-ročného štúdia - za 3. a 4. rok štúdia na strednej škole)

Výsledok štúdia - študijný priemer:

1,00 - 1,30 - 80 bodov
1,31 - 1,60 - 70 bodov
1,61 - 1,90 - 60 bodov
1,91 - 2,20 - 50 bodov
2,21 - 2,50 - 40 bodov
2,51 - 2,80 - 30 bodov
2,81 - 3,10 - 20 bodov
3,11 - 3,40 - 10 bodov
3,41  a viac- 0 bodov

Administratívny poplatok za prijímacie konanie a spôsob jeho úhrady:
Podanie klasickej (písomnej) prihlášky: 30 €
Podanie elektronickej prihlášky: 20 €
Poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet Štátnej pokladnice do 31. 8. 2019:
Číslo účtu (IBAN): SK5881800000007000086002
SWIFT kód (pri platbe zo SR a krajín EÚ): SPSRSKBA
SWIFT kód (pri platbe z krajín mimo EÚ): SUBASKBX
Variabilný symbol: 4971              
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: Rodné číslo bez znaku lomítka (napr. 1234567890)

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača. Potvrdenie o bankovom prevode uchádzač priloží k prihláške (inak prihláška nebude akceptovaná). V prípade, že uchádzač podá elektronickú prihlášku a má elektronický podpis, potvrdenie o bankovom prevode o úhrade poplatku doručí uchádzač fakulte ako povinnú prílohu.

Počet študentov, ktorých fakulta plánuje prijať v ak. roku 2019/2020:
Denná forma štúdia: 30 študentov

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi:
Absolventi bakalárskeho študijného programu informačné systémy vo verejnej správe získavajú vedomosti, ktoré im umožnia efektívne pôsobiť v oblasti verejnej správy – vykonávať požadované pracovné úkony, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia, spolupracovať s predstaviteľmi iných zložiek verejného sektora, spolupôsobiť pri príprave koncepčných materiálov a regulatívov vo verejnej politike, analyzovať efektívnosť verejnej politiky na úrovni národnej, regionálnej a miestnej. Vedomosti absolventov z informatiky umožnia absolventom výrazne sa podieľať na modernizácii verejnej správy, implementovať prvky e-Governmentu, odhaľovať rezervy existujúcich systémov a efektívne spolupracovať s dodávateľmi informačných systémov pri ich inovácii. Unikátna kombinácia vedomostí z verejnej správy a informatiky im umožní dôsledne využívať informačné systémy vytvorené v prospech obyvateľa, ktoré sú aktuálne znakom modernizačného procesu v štátnej správe a územnej samospráve v Slovenskej republike a Európskej únii.
Absolvent získa tieto praktické a doplňujúce schopnosti a zručnosti:

 • plánovať a organizovať procesy a činnosti vo verejnej správe,
 • pracovať efektívne ako jednotlivec alebo člen tímu,
 • efektívne komunikovať a riešiť konflikty,
 • pripravovať podklady pre tvorbu normatívnych aktov,
 • schopnosť pracovať s predstaviteľmi iných sektorov, pôsobiť v pracovných kolektívoch vytvorených za účelom riešenia širšej problematiky,
 • aplikovať základné postupy z oblasti analýzy dát,
 • efektívne používať vybrané softvérové nástroje,
 • porozumieť základným princípom bezpečnej elektronickej komunikácie a spracovania dát,
 • má prehľad o existujúcich informačných systémoch vo verejnej správ a architektonickej štruktúre informačných systémov vo verejnej správe.

Adresy a kontakty:

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Telefón: +421 55 788 36 14; +421 55 234 5181-82
E-mail: fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

Podajte si e-prihlášku:

Posledná aktualizácia: 05.07.2019