UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Študijný plán bakalárskeho študijného programu Informačné systémy vo verejnej správe

Názov predmetu Počet kreditov Rozsah Ukončenie Rok štúdia
Povinné predmety        
Teória štátu a práva 6 2/2 PaS I.
Teória verejnej správy 5 2/1 PaS I.
Makroekonómia 6 2/2 PaS I.
Programovanie (Python) 6 1/3 PaS I.
Matematické základy informatiky I 6 2/2 PaS I.
Digitálne technológie pre verejnú správu I. 4 0/4 P I.
Programovanie v Pythone pre pokročilých 2 0/2 PaS I.
Matematické základy informatiky II 6 2/2 PaS I.
Počítačová sieť Internet 5 3/1 PaS I.
Digitálne technológie pre verejnú správu II. 4 0/4 PaS I.
E - government 5 2/1 PaS I.
Používateľské prostredia operačných systémov 2 0/2 P II.
Databázové systémy 5 2/2 PaS II.
Finančné účtovníctvo a výkazníctvo verejnej správy 5 2/1 PaS II.
Ústavné právo SR 5 2/1 PaS II.
Štatistika 6 2/2 PaS II.
Ekonomika vo verejnej správe 6 2/2 PaS II.
Web a návrh používateľských rozhraní 3 0/3 P II.
Informačné systémy o území 4 2/1 PaS II.
Demografia 5 2/1 PaS II.
Verejné financie 6 2/2 PaS II.
Projektový manažment 5 1/2 PaS III.
Základy technológie SAP 2 0/2 A III.
Správne právo hmotné I. 5 2/1 PaS III.
Hospodárska politika 5 2/1 PaS III.
Interpersonálna komunikácia 5 1/2 PaS III.
Seminár k bakalárskej práci 2 0/2 P III.
Programovanie webových stránok 2 0/2 P III.
Bezpečnosť elektronického obchodu 5 2/1 PaS III.
Riadenie vo verejnej správe 6 2/2 PaS III.
Správne právo hmotné II. 6 2/2 PaS III.
Povinne voliteľné predmety        
Blok - Administrácia počítačových systémov        
Základy operačných systémov 5 2/2 PaS II.
Úvod do informačnej bezpečnosti 5 2/1 PaS II.
Administrácia Windows 2 0/2 P III.
Základy systému SAP pre používateľov 3 2/1 A III.
Administrácia GNU/Linux 2 0/2 P III.
Aplikácie SAP vo verejnej správe/v podniku 3 2/1 A III.
Blok - Verejná správa        
Teória a prax územnej samosprávy 5 1/2 PaS I.
Organizácia volieb SR 5 1/2 PaS II.
Metódy výskumu v sociálnych vedách 5 1/2 PaS II.
Organizačné správanie 5 2/1 PaS II.
Verejná politika pre prax 5 1/2 PaS II.,III.
Marketing 5 2/1 PaS II.,III.
Certifikované študijné programy (výberové predmety)        
IB1 - Etika v biomedicínskych vedách pre zdravotnícku prax         
IB10 - Medzinárodný certifikát ECo-C        
IB11 - Medzinárodný certifikát ECDL        
IB12a - Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - administrátor        
IB12c - Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - konzultant        
IB12p - Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - programátor        
IB12u - Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - používateľ        
IB13 - Psychologické, sociálne a kultúrne aspekty zdravia        
IB2 - Právne minimum – súkromnoprávne aspekty        
IB4 - Projektový manažment        
IB5 - Manažérska ekonomika        
IB6 - Riešenie konfliktných a krízových situácií v školskej praxi        
IB9 - Medzinárodný certifikát TOEFL        
ITpP - IT pre prax        


Vysvetlivky:
PaS - priebežné hodnotenie a skúška
P - priebežné hodnotenie so stanovením podmienok pre získanie kreditov
A - priebežné hodnotenie bez stanovenia podmienok pre získavanie kreditov
Rozsah je uvedený počtom hodín prednášok/počtom hodín seminárov týždenne

Posledná aktualizácia: 05.07.2019