UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Bakalársky študijný program VEREJNÁ SPRÁVA

NOVÉ! 2. kolo prijímacieho konania na akademický rok 2021/2022 - uzávierka prihlášok 15. 8. 2021

Podmienky prijímacieho konania na štúdium akreditovaných študijných programov bakalárskeho stupňa štúdia pre akademický rok 2021/2022 - úplné znenie

Základné informácie:
Štandardná dĺžka dennej formy štúdia: 6 semestrov
Štandardná dĺžka externej (spoplatnenej) formy štúdia: 8 semestrov
Externá forma štúdia je spoplatnená.

Vybrané predmety študijného programu:
Teória práva, Štátoveda, Ústavné právo, Správne právo hmotné, Všeobecná ekonomická teória, Manažérska ekonomika, Verejné financie, Politická veda, Základy verejnej správy, Sociálna politika, Sociológia, Organizačné správanie, Teórie správy a byrokracie, Organizácia volieb v SR, E-government, Verejná správa a sociálne služby, Pôsobnosť prokuratúry vo verejnej správe, Právo životného prostredia.

Aktuálny kompletný študijný plán: denná forma a externá forma

Termín podania prihlášok a zverejnenia výsledkov prijímacieho konania:
Termín podania prihlášky: do 30. 4. 2021
Termín zverejnenia výsledkov: do 15. 6. 2021

Prihláška na vysokoškolské štúdium má obsahovať (pre uchádzačov zo SR):

 • Riadne a úplne vyplnené tlačivo „Prihláška na vysokoškolské štúdium“ alebo riadne vyplnenú a podanú e-prihlášku.
 • Výsledky stredoškolského štúdia stiahnuté z elektronickej žiackej knižky (vrátane známok z polročného vysvedčenia za posledný rok štúdia alebo overené kópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy)
 • Fotokópie dokladov o absolvovaní štátnej skúšky z cudzieho jazyka, alebo dokladu o získaní jazykového certifikátu TOEFL alebo Cambridge ESOL (ak testovanie uchádzač absolvoval). Nie je potrebné úradné overenie fotokópií.
 • Fotokópie diplomov (certifikátov) o účasti na súťažiach a olympiádach na krajskej, celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni (ak sa uchádzač súťaže zúčastnil). Nie je potrebné úradné overenie fotokópií.
 • Úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia  (potrebné doručiť po získaní maturitného vysvedčenia, najneskôr do 4. 6. 2021.
 • Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie

Prihláška na vysokoškolské štúdium má obsahovať (pre uchádzačov zo zahraničia):

 • Riadne a úplne vyplnené tlačivo „Prihláška na vysokoškolské štúdium“ alebo riadne vyplnenú a podanú e-prihlášku. Po podaní elektronickej prihlášky nie je uchádzač povinný zasielať tlačenú verziu elektronickej prihlášky poštou.
 • Koncoročné vysvedčenia zo strednej školy, resp. strednou školou vydané potvrdenie o študijných výsledkoch. Úradne preložené do slovenského jazyka a úradne overené doložiť do termínu konania zápisu na štúdium.
 • Fotokópie dokladov o absolvovaní štátnej skúšky z cudzieho jazyka, alebo dokladu o získaní jazykového certifikátu TOEFL alebo Cambridge ESOL (ak testovanie uchádzač absolvoval), a fotokópie diplomov (certifikátov) o účasti na súťažiach a olympiádach na krajskej, celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni (ak sa uchádzač súťaže zúčastnil) úradne preložené do slovenského jazyka a úradne overené.
 • Úradne preložené do slovenského jazyka a úradne overené maturitné vysvedčenie  doručiť bezodkladne po získaní maturitného vysvedčenia, najneskôr do termínu konania zápisu na štúdium.
 • Apostille - potvrdenie o hodnovernosti maturitného vysvedčenia doručiť najneskôr do termínu konania zápisu na štúdium
 • Doklad o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (nostrifikácia) - vykonáva Okresný úrad Košice, Odbor školstva, na žiadosť uchádzača - doručiť najneskôr do termínu zápisu na štúdium.

Podmienky prijatia:

 • Získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
 • Ďalšie podmienky:
  • Uchádzači budú prijímaní podľa počtu bodov v poradovníku zostavenom na základe:
   • výsledkov štúdia na strednej škole - max. 80 bodov
   • absolvovaných jazykových testov (štátna jazyková skúška, certifikáty TOEFL alebo Cambridge ESOL) - 10 bodov
   • dosiahnutých významných úspechov v súťažiach na krajskej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni - 10 bodov

Body za výsledky zo štúdia na strednej škole budú prideľované na základe dosiahnutého priemeru známok z polročného vysvedčenia v poslednom roku štúdia (t.j. 4. alebo 5. ročník strednej školy) a z priemeru známok koncoročných vysvedčení za 2. a 3. rok štúdia na strednej škole (v prípade 5-ročného štúdia - za 3. a 4. rok štúdia na strednej škole)

Výsledok štúdia - študijný priemer:

1,00 - 1,30 - 80 bodov
1,31 - 1,60 - 70 bodov
1,61 - 1,90 - 60 bodov
1,91 - 2,20 - 50 bodov
2,21 - 2,50 - 40 bodov
2,51 - 2,80 - 30 bodov
2,81 - 3,10 - 20 bodov
3,11 - 3,40 - 10 bodov
3,41  a viac- 0 bodov

Administratívny poplatok za prijímacie konanie a spôsob jeho úhrady:
Podanie klasickej (písomnej) prihlášky: 40 €
Podanie elektronickej prihlášky: 20 €
Poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet Štátnej pokladnice do 30. 4. 2021:
Číslo účtu (IBAN): SK5881800000007000086002
SWIFT kód (pri platbe zo SR a krajín EÚ): SPSRSKBA
SWIFT kód (pri platbe z krajín mimo EÚ): SUBASKBX
Variabilný symbol: 4971              
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: Rodné číslo bez znaku lomítka (napr. 1234567890)

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača. Potvrdenie o bankovom prevode uchádzač priloží k prihláške (inak prihláška nebude akceptovaná).

Počet študentov, ktorých fakulta plánuje prijať v ak. roku 2020/2021:
Denná forma štúdia: 250 študentov
Externá forma štúdia: 50 študentov

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi:
Absolventi bakalárskeho štúdia študijného programu verejná správa získavajú vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia efektívne pôsobiť v oblasti verejnej politiky a verejnej správy - vykonávať požadované pracovné úkony, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia, spolupracovať s predstaviteľmi iných zložiek verejného života (sektora), spolupôsobiť pri príprave koncepčných materiálov a regulatívov vo verejnej politike, analyzovať efektívnosť verejnej politiky na úrovni národnej, regionálnej i miestnej, aktívne sa podieľať na reforme a modernizácii verejnej správy (štátnej správy, územnej samosprávy a verejnoprávnych korporácií).
Absolventi sú oprávnení na prácu profesionálneho manažéra v oblasti verejnej politiky (verejného sektora), resp. odborného pracovníka v oblasti verejnej správy.

Absolventi získajú vedomosti, ktoré im umožnia pochopiť verejnú politiku a verejnú správu ako interdisciplinárne vedné disciplíny na základe osvojenia si poznatkov z vedných odborov súvisiacich s verejnou politikou a verejnou správou - osobitne poznatkov z politológie, sociológie, práva a ekonómie. Následne absolventi nadobudnú prehľad o mieste a význame verejnej politiky a verejnej správy v demokratickom štáte z hľadiska ich legislatívnych základov a praktického uplatňovania (fungovania) s osobitným zreteľom na miesto a pozíciu Slovenska v politicko-administratívnom priestore Európskej únie.

Absolvent ďalej získa tieto praktické a doplňujúce schopnosti a zručnosti:

 • poznanie a pochopenie rôznych názorov na verejnú politiku, jej priority a problémy,
 • pochopenie vzťahov a rolí vo verejných, súkromných a neziskových sektoroch pri formovaní občianskej spoločnosti,
 • schopnosť pracovať s predstaviteľmi iných sektorov, pôsobiť v pracovných kolektívoch zameraných na definovanie a riešenie komplexného problému,
 • plánovať a organizovať procesy a činnosti vo verejnej správe,
 • schopnosť vydávať (spolupôsobiť pri vydávaní) interných právnych aktov
 • implementovať právne predpisy Európskych spoločenstiev a Európskej únie do rozhodovacej činnosti v oblasti verejnej politiky a verejnej správy.
 • pracovať efektívne ako jednotlivec, alebo člen tímu,
 • efektívna komunikácia a riešenie konfliktov,
 • strategický, krízový manažment,
 • príprava podkladov pre tvorbu normatívnych aktov.

Adresy a kontakty:

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Telefón: +421 55 234 5181, 5182
E-mail: fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

Podajte si e-prihlášku:

Posledná aktualizácia: 26.05.2021