UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Doktorandský študijný program VEREJNÁ SPRÁVA

Podmienky prijímacieho  konania na štúdium akreditovaného študijného programu doktorandského stupňa štúdia pre akademický rok 2021/2022 - úplné znenie 

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

Základné informácie:
Štandardná dĺžka dennej formy štúdia: 6 semestrov
Štandardná dĺžka externej formy štúdia: 8 semestrov
Externá forma štúdia je spoplatnená.

Vybrané predmety študijného programu:
Verejná politika v demokratickej spoločnosti, Verejná správa v demokratickom štáte, Metodológia a metódy vedeckej práce, Cudzojazyčná terminológia, Právna regulácia rozhodovacích procesov vo verejnej správe, Ekonomické aspekty fungovania VS, Moderné metódy riadenia vo verejnej správe, Súčasné trendy v manažmente ľudských zdrojov

Termín podania prihlášok a konania prijímacích skúšok:
Termín podania prihlášky:  21. jún 2021
Termín konania prijímacej skúšky: 6. júl 2021

Prihláška na vysokoškolské štúdium má obsahovať:

 • Riadne vyplnené tlačivo „Prihláška na  vysokoškolské štúdium“ na akademický rok 2021/2022 alebo riadne vyplnenú a podanú e-prihláška podľa pokynov, ktoré sú uvedené  na stránke e-prihlášky.
 • Štruktúrovaný životopis
 • Úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (diplom, vysvedčenie zo štátnej skúšky, dodatok k diplomu)
 • Kópiu dokladu o úhrade poplatku za prijímacie konanie
 • Súpis vlastných publikovaných prác, alebo súpis inej odbornej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási, prípadne posudky o týchto prácach a činnostiach
 • Kópie ocenení z fakultných a medzinárodných vedeckých odborných podujatí (ŠVOČ)
 • Motivačný list (odôvodnenie záujmu o doktorandské štúdium)
 • Projekt dizertačnej práce v rozsahu 5 - 7 strán
  • Štruktúra projektu:
  1. Motivácia výberu témy
  2. Stručná štruktúra dizertačnej práce s vymedzením problémov, ktoré sa budú skúmať a zdôvodnením potreby ich skúmania
  3. Metódy poznávania a skúmania, ich zdôvodnenie
  4. Literatúra, bibliografia, ktorú na začiatku svojej práce uchádzač už pozná

Podmienky prijatia:

 • Úspešné ukončenie druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe verejná správa, európska verejná správa alebo v príbuznom študijnom programe
 • Úspešné vykonanie prijímacej skúšky

Obsah prijímacej skúšky:

 • Odborná ústna skúška z predmetu Verejná správa v demokratickom štáte" (okruhy otázok zašleme prihláseným uchádzačom spolu s pozvánkou na príjímacie skúšky)
 • Odborná rozprava, ktorej cieľom je posúdiť predpoklady uchádzača pre tvorivú vedeckú prácu a motiváciu uchádzača na štúdium doktorandského štúdia. Ovládanie cudzieho jazyka zvoleného uchádzačom, komisia overí tak, že v rámci rozpravy môže člen komisie dať otázku v cudzom jazyku, na ktorú musí uchádzač v tomto jazyku reagovať.

Hodnotenie uchádzačov:
Prijímacia komisia na neverejnom zasadnutí zhodnotí výsledok prijímacej skúšky a určí poradie úspešnosti uchádzačov.
Kritériá hodnotenia:

 • obhajoba a rozprava k projektu dizertačnej práce: 12 - 20 bodov
 • ústna skúška z predmetu Verejná správa v demokratickom štáte: 8 - 12 bodov

Uchádzač pre vykonanie prijímacej skúšky musí získať najmenej 20 bodov, maximálne 32 bodov.

Ak sa na jednu tému dizertačnej práce prihlási viacerí uchádzači, komisia určí ich poradie podľa úspešnosti na prijímacej skúške osobitne na dennú a externú formu štúdia pri zohľadnení ďalších vedeckých a odborných kvalít.

Pri určení poradia komisia prihliada aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej činnosti (napr. na výsledky v súťažiach študentských vedeckých odborných prác a pod.)

Komisia formuluje svoje stanovisko na základe posúdenia žiadosti uchádzača, jej príloh a výsledkov výberového konania.

O prijatí či neprijatí uchádzačov rozhoduje dekan na základe stanoviska prijímacej komisie.

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný potvrdiť fakulte úmysel nastúpiť na štúdium do začiatku akademického roka formou návratky, inak mu zaniká právo zapísať sa na doktorandské štúdium a fakulta môže ponúknuť miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacej skúšky.

Uchádzač zo zahraničia, alebo uchádzač, ktorý absolvoval 2. stupeň vysokoškolského štúdia na zahraničnej vysokej škole, predloží rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely.

Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú prihlášku, priloží všetky prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.

Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie a spôsob jeho úhrady
50 € (e-prihláška 30 €)
Poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet Štátnej pokladnice:
Číslo účtu (IBAN): SK5881800000007000086002
SWIFT kód: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 4974
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: Rodné číslo bez znaku lomítka
Potvrdenie o bankovom prevode uchádzač priloží k prihláške (inak prihláška nebude akceptovaná). Po zaevidovaní prihlášky sa v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača sa poplatok nevracia.

Počet študentov, ktorých fakulta plánuje prijať v ak. roku 2021/2022
Denná forma štúdia: podľa pridelených miest (najmenej 2 miesta)
Externá forma štúdia: podľa záujmu uchádzačov a kapacity školiteľov

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa:
Študijný program je zostavený tak, aby jeho absolvent na odbornej a vedeckej úrovni zvládol študovanú problematiku z oblasti verejnej správy v širšom kontexte s verejnou politikou, právnymi normami v demokratickom štáte a ekonomickými aspektmi jej fungovania. Absolvent si osvojí zásady metodológie a metodiky vedeckej práce, schopnosť orientovať sa v problematike verejnej politiky a verejnej správy aj v cudzojazyčnej terminológii, aplikovať teoretické poznatky, jasne a výstižne prezentovať výsledky svojej práce.

Informácie o témach dizertačných prác a ostatné informácie sú k dispozícii na Referáte pre rozvoj a doktorandské štúdium.
Kontakt:
PhDr. Viera Bačíková
Tel.:+421 55 234 5117,
E-mail: viera.bacikova@upjs.sk.

Rozhodnutie rektora  o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v ak. roku 2019/2020 na UPJŠ v Košiciach
 

Študijný poriadok doktorandského štúdia na UPJŠ v Košiciach

 

Podajte si e-prihlášku:

Posledná aktualizácia: 27.04.2021