UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.


Vedecko-pedagogická charakteristika


Akademické tituly a hodnosti

doc. - 2011, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu
          odbor č. 3.3.15 Manažment
          Téma habilitačnej práce: Práca a predpoklady na výkon práce vysokoškolských učiteľov
         Téma habilitačnej prednášky: Vysoká škola ako priestor pre kariérový rast pracovníka
PhD. - 2003, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu
          odbor č. 62-90-9 Podnikový manažment
Mgr. - 1994, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
          špecializácia a odbor: personálny manažment v odbore Vzdelávanie dospelých

Profesionálna kariéra

2008 - súčasnosť
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra sociálnych štúdií
2004 - 2007
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta menažmentu, Katedra manažmentu, prodekanka pre vzdelávanie
1997 - 2004
Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra manažmentu

Výučba

Riadenie ľudských zdrojov
Organizačné správanie

Predchádzajúca pedagogická činnosť

 • Ekonómia a ekonomika terciálnej sféry
 • Manažment
 • Manažment ľudských zdrojov
 • Marketing neziskových organizácií
 • Personalistika
 • Personálny manažment I a II
 • Systémy odmeňovania a ekonomika práce
 • Teória a prax profesijného a rekvalifikačného poradenstva
 • Základy ekonómie a ekonomiky
 • Základy manažmentu

Výskum

Oblasti výskumu

organizačné správanie

Grantové vedecké projekty - aktuálne riešené

VEGA č.1/0595/21 s názvom Intervencie verejnej správy v čase COVID-19 a ich vplyv na kvalitu života občanov vybraných komunít. Obdobie riešenia: 2021 - 2023

Grantové projekty - úspešne ukončené

VEGA č. 1/0349/17 s názvom Príčiny a dôsledky ageizmu a vzájomnej animozity medzi generáciami v pracovnom a mimopracovnom prostredí. Zástupkyňa vedúcej projektu. Obdobie riešenia: 2017 - 2019.
VEGA č. 1/0124/12 s názvom Životné perspektívy, zmysel života, spokojnosť a sociálna saturácia seniorov žijúcich na Slovensku a v zahraničí (porovnávacia analýza slovenských a ruských seniorov). Zástupkyňa vedúcej projektu. Obdobie riešenia: 
KEGA 013UPJŠ-4/2013 s názvom Organizačné správanie – vysokoškolská učebnica pre povinný predmet nového študijného programu. Vedúca projektu. Obdobie riešenia: 2013 - 2015.
VEGA č. 1/0865/08 s názvom Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce. Vedúca projektu. Obdobie riešenia: 2008 -
 VEGA č. 1/1406/04 s názvom Analýza vzdelávacích, sociálnych, psychologických a ekonomických faktorov regionálneho rozvoja zaostalých oblastí. Členka výskumného tímu. Obdobie riešenia:  
 VEGA č. 1/8051/01 s názvom Kultúrnoantropologické, sociálno-ekonomické a vzdelanostné aspekty regionálneho rozvoja. Členka výskumného tímu. Obdobie riešenia:  
Kód projektu 11210300015, Európsky sociálny fond, operačný program SOP ĽZ – 2004/1.3/01. Názov projektu Vzdelávanie a príprava uchádzačov o zamestnanie v Prešovskom samosprávnom kraji. Koordinátorka projektu. Obdobie riešenia: 
VEGA č. 1/0326/09 s názvom Celoživotné vzdelávanie a učenie sa na Prešovskej univerzite v kontexte kreovania spoločnosti založenej na vedomostiach. Členka výskumného tímu. Obdobie riešenia:

Členstvo vo vedeckých orgánoch

členka Vedeckej rady Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Vybrané publikácie

Monografia

Kravčáková, G., Lukáčová, J., Búgelová, T. (2011). Práca a kariéra vysokoškolského učiteľa. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Fuchsová, K., Kravčáková, G. (2004). Manažment pracovnej motivácie. Bratislava: Iris.

Vedecké práce v impaktovaných časopisoch

Mamrilla, D., Kravčáková, G. (2012). Coefficient of Efficiency in Pedagogical and Scientific Work of a Teacher and Group of University Teachers. Communications - Scientific Letters of the University of Žilina, 14(1), 61-65.

Vedecké práce v ostatných časopisoch

Kravčáková, G., Minárová, S., Župová, E. (2015). Vzťah k práci (štúdiu) vysokoškolských študentov. Verejná správa a spoločnosť, 16(2), 79-93.
Kravčáková, G. (2012). Analýza determinantov ovplyvňujúcich sociálno-ekonomickú situáciu seniorov. Verejná správa a spoločnosť, 13(2), 42-51.
Kravčáková, G., Miškovský, P. (2011). Aplikácia metódy Global Sourcing pri získavaní pracovníkov. Verejná správa a spoločnosť, 12(1), 106-115.
Kravčáková, G., Jeleňová, I. (2010). Kľúčové kompetentnosti vysokoškolského učiteľa. Verejná správa a spoločnosť, 11(1), 40-56.
Kravčáková, G., Lovacká, V. (2008). Satisfaction of University teachers with their working environments. Sovremennyj naučnyj vestnik: pedagogika, psichologija, 20(46), 84-88.
Kravčáková, G. (2005). Perspektywy ciaglego rozwoju turystyki w regionie Preszowskim. Gospodarka Regionalna i Turystyka, 115-121.
Kravčáková, G. (2003). Staffing topmanažerů. Moderní řízení, 8, 44-46.

Práce vo vedeckých zborníkoch

Kravčáková, G., Rovenská, D. (2019). Predsudky o senioroch v práci a ageistické skúsenosti zamestnancov verejnej správy v Slovenskej republike. In Príčiny a dôsledky ageizmu a vzájomnej animozity medzi generáciami v pracovnom a mimopracovnom prostredí: zborník vedeckých štúdií. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, s. 62-85.
Kravčáková, G. (2014). Subjektívne vnímanie ekonomickej situácie seniormi. In Životné perspektívy, zmysel života, spokojnosť a sociálna saturácia seniorov žijúcich na Slovensku a v zahraničí: zborník vedeckých prác. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, s. 227-244.
Kravčáková, G., Grančaiová, V. (2010). E-learning na vysokých školách. In Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, s. 380-385.
Búgelová, T., Kravčáková, G., Lukáčová, J. (2010). Vysokoškolský učiteľ - práca, spokojnosť, prestíž povolania (sociálno-psychologická analytická štúdia). In Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 29-40.
Kravčáková, G. (2010). Analýza vybraných vplyvov na kvalitný výkon práce vysokoškolského učiteľa. In Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 194-200.
Kravčáková, G. (2010). Deskripcia inštrumentu na analýzu práce učiteľa vysokej školy. In Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 201-211.
Kravčáková, G. (2010). Personálny controlling - nástroj riadenia pracovníkov. In Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 212-218.
Kravčáková, G. (2010). Súvislosti medzi časovou náročnosťou a významnosťou pracovných úloh vykonávaných vysokoškolskými učiteľmi. In Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 2019-227.
Mamrilla, D., Kravčáková, G. (2010). Koeficient efektívnosti pedagogickej a vedeckej práce učiteľa a skupiny učiteľov vysokých škôl In Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 314-321.
Kravčáková, G. (2006). Európsky sociálny fond v regionálnom rozvoji. In IX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita Brno, s. 133-138.

Publikované príspevky na vedeckých konferenciách počas uplynulých 10 rokov

Kravčáková, G. (2019). Identifikácia vzdelávacích potrieb úradníkov verejnej správy. In Byrokracia verzus vedomostná organizácia v prostredí verejnej správy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 135-148.
Kravčáková, G. (2018). Ageizmus vo verejnej správe. In Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 86-95.
Kravčáková, G. (2016). Dôvera a spravodlivosť v manažmente ľudí. In Ľudský kapitál a spoločnosť 2016: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 114-122.
Kravčáková, G., Harausová, H. (2016). Knowledge management in the universities. In Economics and Business Management in the 21st Century: 3. medzinárodná vedecká konferencia. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, s. 279-288.
Kravčáková, G., Minárová, S., Župová, E. (2015). Komunikačné zručnosti zamestnancov mestských a miestnych úradov. In Ekonomické aspekty územnej samosprávy V: recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 2016-226.
Kravčáková, G. (2014). Dôsledky správania sa nespokojných zamestnancov. In Ľudský kapitál a spoločnosť 2014: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, s. 194-202.
Kravčáková, G. (2013). Human Resource Management Audit Model. In EIIC 2013: Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference. Žilina: Žilinská univerzita, s. 232-235.
Kravčáková, G. (2013). Možnosti verejnej správy pri riešení finančnej ne-gramotnosti seniorov. In Teória a prax verejnej správy. Časť 2. Košice: Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 103-112.
Búgelová, T., Božoňová, M., Kravčáková, G. (2012). Sociálna saturovanosť ľudí v produktívnom a postproduktívnom veku. In Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov: X. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Determinanty sociálneho rozvoja. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, s. 1-8.
Kravčáková, G. (2012). Subjektívne posúdenie sociálno-ekonomickej situácie seniormi. In Ľudský kapitál a spoločnosť: zborník z konferencie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 97-104.
Kravčáková, G. (2011). Analýza príčin nezamestnanosti a ochota evidovaných nezamestnaných prekonávať prekážky pri zamestnaní sa. In Aktuálne otázky ekonomických a humanitných vied ´10 = Actual Questions of Economic and Human Sciences ´10: zborník príspevkov z interdisciplinárneho vedeckého kolokvia. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, s. 163-181.

Vysokoškolské učebnice

Čepelová, A., Kravčáková, G., Sedláková, S., Dráb, R. (2015). Vybrané kapitoly z projektového riadenia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Kravčáková, G. a kol. (2015). Organizačné správanie. 2. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Kravčáková, G. a kol. (2013). Organizačné správanie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Skriptá

Kravčáková, G., Bernátová, D. (2020). Manažment ľudských zdrojov. (2. vyd.) Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress.
Kravčáková, G. a kol. (2014). Organizačné správanie – vysokoškolská cvičebnica. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
 Kravčáková, G. (2014). Manažment ľudských zdrojov. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Iné

 • ERASMUS – učiteľská mobilita v rámci Programu celoživotného vzdelávania
  • Prijímajúca inštitúcia: Slezská univerzita v Opave, Fakulta verejných politík , ČR.
  • Termín prednáškového pobytu: 23. – 26. 11. 2009.
  • Témy prednášok: Tvorba designu pracovného miesta podľa motivačného prístupu (proces a metódy), Získavanie a výber pracovníkov v období krízy (determinujúce faktory procesu zamestnávania), Hodnotenie pracovníkov v organizáciách verejnej správy na Slovensku (audit výkonnosti), Odmeňovanie pracovníkov a prax v slovenských organizáciách (finančné a nefinančné odmeňovanie), Manažment pracovnej motivácie.
 • Odborné hodnotenie projektov ESF – celkom 31
  • 2011. Odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ESF pre Operačný program: Vzdelávanie, prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Kódy výziev: OPV-2011/1.1/06 SORO. Celkom 14 projektov.
  • 2009. Odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ESF pre Operačný program: Vzdelávanie, prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Kódy výziev: OPV-2008/1.1/03-SORO, OPV-2008/1.1/04-SORO. Celkom 17 projektov.
Posledná aktualizácia: 10.02.2021