UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.

 

Akademické tituly a hodnosti

 • habilitačné konanie a udelenie titulu „docent“ – 2011
  Odbor č. 3.3.15 Manažment
  Pracovisko: Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave
  Téma habilitačnej práce: Práca a predpoklady na výkon práce vysokoškolských učiteľov
  Téma habilitačnej prednášky: Vysoká škola ako priestor pre kariérový rast pracovníka

 • doktorandské štúdium a udelenie titulu „PhD.“ – 2003
  Odbor č. 62-90-9 Podnikový manažment
  Pracovisko: Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave
  Téma dizertačnej práce: Manažment ľudských zdrojov z aspektu ovplyvňovania pracovnej motivácie
  Predmety dizertačnej skúšky: Ekonómia, Manažment, Smery rozvoja jednotlivých oblastí manažmentu, Manažment ľudských zdrojov, Účinný leadership a manažment zmien

 • vysokoškolské štúdium a udelenie titulu „Mgr.“ – 1994
  Špecializácia a odbor: personálny manažment v odbore Vzdelávanie dospelých
  Pracovisko: Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
  Téma diplomovej práce: Súčasný stav personálneho manažmentu v rezorte školstva, zdravotníctva a v štátnej správe
  Predmety štátnej skúšky: Pedagogická psychológia dospelých, Sociológia VVD, Pedagogika dospelých, Personálny manažment

Profesionálna kariéra

 • Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach – 2008
  • vysokoškolská učiteľka na Katedre sociálnych štúdií
  • členka Vedeckej rady FVS UPJŠ v Košiciach
  • členka Akademického senátu FVS UPJŠ v Košiciach
 • Fakulta manažmentu PU v Prešove – 2004 – 2007
  • vysokoškolská učiteľka na Katedre manažmentu
  • prodekanka pre vzdelávanie
  • členka Vedeckej rady FM PU v Prešove
 • Filozofická fakulta PU v Prešove – 1997 – 2004
  • vysokoškolská učiteľka na Katedre manažmentu
  • členka Akademického senátu FFP U v Prešove

Výučba

Pedagogická činnosť

 • Komplexná a kontinuálna pedagogická činnosť od roku 1997 do súčasnosti
 • 4 predmety zavedené, 7 predmetov prebudovaných
 • Vedenie prednášok a seminárov v povinných predmetoch bakalárskeho a magisterského študijného programu na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach
  • Organizačné správanie (prebudovaný predmet)
  • Riadenie ľudských zdrojov vo verejnej správe (prebudovaný predmet)
 • Vedenie prednášok a seminárov v predmetoch bakalárskeho a magisterského študijného programu na Prešovskej univerzite v Prešove
  • Manažment ľudských zdrojov (zavedený predmet)
  • Personálny manažment I a II (zavedené predmety)
  • Systémy odmeňovania a ekonomika práce (zavedený predmet)
  • Personalistika (prebudovaný predmet)
  • Základy manažmentu
  • Manažment
  • Ekonómia a ekonomika terciálnej sféry (prebudovaný predmet)
  • Marketing neziskových organizácií (prebudovaný predmet)
  • Základy ekonómie a ekonomiky (prebudovaný predmet)
  • Teória a prax profesijného a rekvalifikačného poradenstva (prebudovaný predmet)

Úspešné vedenie záverečných prác

 • 51 bakalárskych prác
 • 100 diplomových prác
 • v roku 2005 získala 1 diplomantka za spracovanie diplomovej práce cenu za vzdelanie „Grand Prix Ľudovej banky“
 • 1 rigorózna práca

Aktivity pri vedení nadaných študentov v rámci ŠVOČ

 • v roku 2005 získali 3 študentky ocenenie na 3. medzinárodnej študentskej vedeckej konferencii „Universitas Trenchiniensis“ organizovanej Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Výskum

 • GRANTOVÉ VEDECKÉ PROJEKTY – VEGA
  Úspešne ukončené projekty
  • VEGA č. 1/0124/12 pod názvom Životné perspektívy, zmysel života, spokojnosť a sociálna saturácia seniorov žijúcich na Slovensku a v zahraničí (porovnávacia analýza slovenských a ruských seniorov). Zástupkyňa vedúcej projektu.
  • VEGA č. 1/0865/08 pod názvom Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce. Vedúca projektu.
  • VEGA č. 1/1406/04 pod názvom Analýza vzdelávacích, sociálnych, psychologických a ekonomických faktorov regionálneho rozvoja zaostalých oblastí. Členka výskumného tímu.
  • VEGA č. 1/8051/01 pod názvom Kultúrnoantropologické, sociálno-ekonomické a vzdelanostné aspekty regionálneho rozvoja – členka výskumného tímu. Grant bol úspešne ukončený v roku 2004. Členka výskumného tímu.
  • VEGA č. 1/0326/09 pod názvom Celoživotné vzdelávanie a učenie sa na Prešovskej univerzite v kontexte kreovania spoločnosti založenej na vedomostiach. Členka výskumného tímu.
 • Korešpondenčná konferencia
  „Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť“
  • organizovaná v rámci riešenia výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce v septembri 2010
  • členka vedeckého a organizačného výboru konferencie
  • editorka a členka vedeckého výboru zborníka vedeckých prác
 • Redakčné práce
  • Členka redakčnej rady zborníka vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce nazvaného Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť. Košice: UPJŠ, 2010.
  • Členka redakčnej rady zborníka ako výstupu z projektu VEGA SAV č. 1/9180/02: Černotová, M. a kol. Uplatnenie absolventov učiteľstva v praxi a ich reflexia pregraduálnej prípravy. Prešov: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, 2006. ISBN 80-8068-317-4. EAN 9788080683177.
  • Výkonná redaktorka a recenzentka učebného textu Manažment projektov v regiónoch. Prešov: Manacon, 2005. ISBN 80-89040-27-6.

Členstvo vo vedeckých orgánoch

členka Vedeckej rady Fakulty verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Projekty

 • Spoluautorka a koordinátorka realizovaného a úspešne ukončeného projektu Európskeho sociálneho fondu, operačný program SOP ĽZ – 2004/1.3/01
  • názov Vzdelávanie a príprava uchádzačov o zamestnanie v Prešovskom samosprávnom kraji
  • kód projektu: 11210300015, Registračné číslo projektu: 2004/1.3/01/013
  • konečný prijímateľ: Prešovská univerzita v Prešove

Vybrané publikácie


KRAVČÁKOVÁ, G., LUKÁČOVÁ, J., BÚGELOVÁ, T. (2011) Práca a kariéra vysokoškolského učiteľa. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach. 328 s. ISBN 978-80-7097-927-3 (e-book), ISBN: 978-80-7097-928-0 (CD ROM).
Umiestnenie: http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-publikacia/
[Kravčáková, G. – 57 %, Lukáčová, J. – 33 %, Búgelová, T. – 10 %]

Vedecká monografia je zameraná na problematiku práce a kariéry vysokoškolského učiteľa a tematicky je rozdelená na tri relatívne nezávislé štúdie. Prvá štúdia, ktorá sa sústreďuje na charakteristiku práce učiteľov, opisuje širšie teoretické východiská a definuje základné pojmy v súvislosti s prácou. Tiež poskytuje analýzu práce vysokoškolského učiteľa. Je prezentovaný konštrukt kľúčových kompetentností vysokoškolského učiteľa, ktoré tvoria základné, sociálne, pedagogické, vedecko-výskumné a manažérske kompetentnosti. Druhá štúdia analyzuje mieru spokojnosti, sebauplatnenia, kompetencií v práci učiteľov a prestíž učiteľskej profesie vzhľadom k rodu, akademickej hodnosti, služobnej seniorite a pôsobeniu v konkrétnom vednom odbore. Tretia štúdia, ktorá spracováva tematiku kariéry učiteľa, poskytuje prehľad teoretických východísk kariéry. Analyzuje akademickú kariéru cez objektívne faktory (odborná a riadiaca kariéra, vedenie grantov a výška platu) a subjektívne faktory (kariérová a pracovná spokojnosť). Teoreticky zdôvodňuje úzke prepojenie kariéry a identity učiteľov.

FUCHSOVÁ, K., KRAVČÁKOVÁ, G. (2004, 2007) Manažment pracovnej motivácie. Bratislava: IRIS. 170 s. ISBN 8089018661.
[Kravčáková, G. – 70 %, Fuchsová, K. – 30 %]

Monografia netradičným a originálnym spôsobom spracováva poznatky o pracovnej motivácii. Odbornej i širšej verejnosti prezentuje praktický návod na pozitívne ovplyvňovanie motivácie pracovníkov. Teoretické postuláty sú v nej zdokumentované výsledkami kvalifikovaného výskumu, a preto každý zainteresovaný pracovník problematiku motivácie a stimulácie môže objektívne, správne pochopiť a využiť poznávaciu hodnotu nástrojového aparátu, a tak vecným hodnotením spomenutej sféry činnosti prispieť k rýchlejšiemu a hlavne účinnejšiemu rozvoju organizácií.

KRAVČÁKOVÁ, G., JELEŇOVÁ, I. (2010) Kľúčové kompetentnosti vysokoškolského učiteľa. In Verejná správa a spoločnosť. ISSN 1334-7182. Roč. XI., č. 1 (2010), s. 40-56.
[Kravčáková, G. – 70 %, Jeleňová, I. – 30 %]

Vedecký príspevok spracováva problematiku kompetentností vysokoškolského učiteľa, ktoré determinujú jeho výkon. Prezentovaná je predstava fakúlt o učiteľovi prostredníctvom analýzy inzerátov na obsadenie funkcie vysokoškolského učiteľa. Na základe výsledkov výskumu je prezentovaný model kľúčových kompetentností vysokoškolského učiteľa. Ten tvoria základné, sociálne, pedagogické, vedecko-výskumné a manažérske kompetentnosti.

KRAVČÁKOVÁ, G. (2005) Systém komplexného hodnotenia výkonnosti pracovníkov. In: Výkonnosť organizácie - prístupy k jej meraniu a hodnoteniu. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 172 – 177. ISBN 8096808052.

Systém komplexného hodnotenia výkonnosti pracovníkov je chápaný a v príspevku spracovaný ako subsystém manažmentu výkonnosti pracovníkov. Text príspevku popisuje výkon a výkonnosť, vybrané postupy uplatňovania manažmentu výkonnosti a obsahu systému komplexného hodnotenia výkonnosti. Každá organizácia má svoje špecifiká, preto nebolo možné navrhnúť unifikovaný systém komplexného hodnotenia výkonnosti. Príspevok načrtáva možnosti a poukazuje na zmysluplnosť venovať sa tejto problematike, pretože eliminovanie nevhodných podmienok a nedostatkov zaručí excelentnosť a organizácia sa vyhne negatívnym prekvapeniam zisteným ex-post.

KRAVČÁKOVÁ, G., LOVACKÁ, V. (2008) Spokojnosť učiteľov vysokých škôl s pracovným prostredím. In: Proceedings of Management of Manufacturing Systems. Prešov: FVT Technická univerzita v Košiciach so sídlom v Prešove, s. 352 - 357. ISBN 9788055300696.
[Kravčáková, G. – 80 %, Lovacká, V. – 20 %]

Pracovné prostredie je jedným z kompenentov pracovného miesta. Pracovné miesto je možné charakterizovať podľa viacerých aspektov. Ide napríklad o popis designu pracovného miesta, o identifikáciu vplyvu prvkov pracovného miesta na motiváciu, spokojnosť, výkon a bezpečnosť, atď. Príspevok je zameraný na prvky pracovného prostredia a prezentuje závery prieskumu zameraného na zistenie miery spokojnosti s prvkami pracovného prostredia u učiteľov vysokých škôl v Slovenskej republike a v Českej republike. Na základe získaných poznatkov možno konštatovať, že neprimerané hmotné aj nehmotné podmienky práce stupňujú fyzickú, psychickú i senzorickú záťaž pracovníkov v pracovnom procese, môžu byť zdrojom ohrozenia zdravia, pôsobia na pracovnú pohodu a v neposlednom rade i na výkonnosť človeka. Adaptačná schopnosť človeka je veľká, takže sa dokáže v rámci pracovného procesu postupne prispôsobiť aj veľmi nepriaznivým prvkom pracovného prostredia. Takýto postup je nežiaduci a vyvoláva u pracovníkov nespokojnosť.

KRAVČÁKOVÁ, G. (2005) Knowledge management – nový prístup k vzdelávaniu v organizácii. In: Kvalita života a rovnosť príležitostí. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. ISBN 8080684251. S. 597-604.

Vedomosti sa môžu stať významným prvkom pri dosahovaní konkurenčnosti. Firmy sa ale musia usilovať vytvárať prostredie permanentného učenia a podnecovania aktivít k učeniu. Dôležité je, aby top manažment pochopil význam vedomostí, ktoré má k dispozícii a cielene ich využíval v prospech a rozvoj organizácie. Pre efektívne využívanie znalostí má byť každý pracovník zainteresovaný do procesu knowledge managementu. Príspevok sa zaoberá knowledge managementom, popisuje model knowledge managementu a jeho faktory. Načrtáva možné perspektívy tohto procesu. Uvedené sú tiež možnosti na zistenie existencie faktorov pre fungovanie knowledge managementu vo firme.

Iné

 • ERASMUS – učiteľská mobilita v rámci Programu celoživotného vzdelávania
  • Prijímajúca inštitúcia: Slezská univerzita v Opave, Fakulta verejných politík , ČR.
  • Termín prednáškového pobytu: 23. – 26. 11. 2009.
  • Témy prednášok: Tvorba designu pracovného miesta podľa motivačného prístupu (proces a metódy), Získavanie a výber pracovníkov v období krízy (determinujúce faktory procesu zamestnávania), Hodnotenie pracovníkov v organizáciách verejnej správy na Slovensku (audit výkonnosti), Odmeňovanie pracovníkov a prax v slovenských organizáciách (finančné a nefinančné odmeňovanie), Manažment pracovnej motivácie.
 • Odborné hodnotenie projektov ESF – celkom 31
  • 2011. Odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ESF pre Operačný program: Vzdelávanie, prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Kódy výziev: OPV-2011/1.1/06 SORO. Celkom 14 projektov.
  • 2009. Odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ESF pre Operačný program: Vzdelávanie, prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Kódy výziev: OPV-2008/1.1/03-SORO, OPV-2008/1.1/04-SORO. Celkom 17 projektov.
Posledná aktualizácia: 15.09.2016