UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.

 

ResearchGate profile

 

Akademické tituly a hodnosti

PhD. - 2006, Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied, Košice
          psychológia
Mgr. - 2001, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov
          odbor psychológia
Mgr. - 1999, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, Prešov
          odbor matematika

Profesionálna kariéra

2009 - súčasnosť
odborná asistentka - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra sociálnych štúdií
2005 - 2009
odborná asistentka -  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra sociálnych vied
2001 - 2004
PhD študentka - Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied, Košice

Výučba

Interkultúrna komunikácia
Intercultural Communication pre zahr. študentov
Štatistika
Statistics pre zahr. študentov

Výskum

Oblasti výskumu

postoje k migrantom a migrácii
interkultúrna komunikácia

Grantové vedecké projekty - aktuálne riešené

VEGA č. 2/0068/19 s názvom Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch. Zástupca vedúceho projektu. Obdobie riešenia: 2019 - 2022

Grantové vedecké projekty - úspešne ukončené

VEGA č. 1/0652/15 s názvom Funkčný mestský región ako inovatívny prístup k integrovanému rozvoju územia v podmienkach Slovenskej republiky. Členka výskumného tímu. Obdobie riešenia: 2016 - 2017
KEGA 013UPJŠ-4/2013 s názvom Organizačné správanie – vysokoškolská učebnica pre povinný predmet nového študijného programu. Členka výskumného tímu. Obdobie riešenia: 2014 - 2015
VEGA č. 1/0098/13 s názvom Procesné riadenie pri transformácii organizácie verejnej správy z  tradičnej na znalostnú organizáciu. Členka výskumného tímu. Obdobie riešenia: 2013 - 2015
HUSK/1101/1.6.1/0131 s názvom Regionálna sociálna mapa (Košický samosprávny kraj – Boršodsko – Abovsko – Zemplínska župa) / Regionális szociális mappa (Kassai Önkormányzati Kerület – Borsod – Abaúj – Zemplén megye). Obdobie riešenia: 10/2012 – 09/2013
VEGA č. 1/3589/06 s názvom Post‑byrokratické organizácie: sociálno‑politické kontexty (špecifiká pre verejnú správu). Členka výskumného tímu. Obdobie riešenia: 2008
VEGA č. 1/3652/06 s názvom Sociálnopsychologické aspekty organizačných deviácií. Členka výskumného tímu. Obdobie riešenia: 2006 - 2008
VEGA č. 2/4171/23 s názvom Sociálna inteligencia a jej úloha v efektívnom fungovaní človeka v interpersonálnych vzťahoch. Členka výskumného tímu. Obdobie riešenia: 2004
VEGA č. 2/321423/2003 s názvom Osobnostné a situačné činitele stratégií správania v náročnej životnej situácii nezamestnanosti. Členka výskumného tímu. Obdobie riešenia: 2003- 2004
Centrum excelentnosti výskumu iinteligencie a tvorivosti (CEVIT) - evidenčné číslo projektu Zmluva č. III/2/2003 - SAV. Členka výskumného tímu. Obdobie riešenia: 10/2002 - 2004

Vybrané publikácie

Monografia

Jeleňová, I., Sáposová, Z. (2019). Nyelv, interetnikus kapcsolatok és magyar nyelvhasználat Kassán. Košice: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Fórum Maďarov v Košiciach.
Jeleňová, I., Sáposová, Z. (2018). Jazyk, interetnické vzťahy a používanie maďarského jazyka v Košiaciach. Košice: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Fórum Maďarov v Košiciach.
Jeleňová, I. (2017). Interkultúrne interakcie a migrácia. Vybrané aspekty problematiky. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Kapitoly vo vedeckých monografiách

Ručinská, S., Fečko, M., Jeleňová, I. (2017). Empirický výskum charakteru spolupráce obcí v podmienkach funkčného mestského regiónu Košice. In: S. Ručinská a kol.: Funkčný mestský región ako prístup rozvoja a spravovania územia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 61-96.

Vedecké práce v karentovaných časopisoch

Jeleňová, I. (2006). Observation of driver expression of aggressive behavior. Studia Psychologica, 48, 4, 293-301. /abstrakt/
Fedáková, D., Jeleňová, I. (2004). Correlates of social and emotional intelligence. Studia Psychologica, 46, 4, 291-295.
Bačová, V., Jeleňová, I. (2001). Reklama z perspektívy príjemcov a príjemkýň na príklade zobrazovania a vnímania ženského tela vo veľkoplošnej reklame. Československá psychologie, 45, 4, 354-374. /abstrakt/

Vedecké práce v ostatných časopisoch

Jeleňová, I. (2015). Motivácia k participácii. Sociálne a politické analýzy, 9, 2, 82-115.
Jeleňová, I., Barna, R. (2015). Elektronické monitorovanie zamestnancov na pracovisku z pohľadu zamestnancov. Verejná správa a spoločnosť, 16, 2, 94-104.
Jeleňová, I., Haasová, A. (2014). Postoje k nezamestnaným. Verejná správa a spoločnosť, 14, 2, 97-104.
Jeleňová, I. (2013). Bibliometrická analýza časopisu Verejná správa a spoločnosť. Verejná správa a spoločnosť, 14, 2, 97 104.
Čisárik, P., Jeleňová, I. (2012). Charakteristika populácie a nezamestnanosti v EÚ. Journal of Management and Business: Research and Practice, 4, 1, 77-85.
Kravčáková, G., Jeleňová, I. (2010). Kľúčové kompetentnosti vysokoškolského učiteľa. Verejná správa a spoločnosť, 11 (1), 40-56.
Kráľová, Ľ., Jeleňová, I. (2010). Vnímanie korupcie na vysokých školách košickými vysokoškolákmi. Verejná správa a spoločnosť, 11 (1), 57-70.

Práce vo vedeckých zborníkoch

Kráľová, Ľ., Jeleňová, I. (2011). O postojoch východoslovenskej verejnosti k občianskej participácii a ku korupcii vo verejnej činnosti na Slovensku. In: V. Gluchaman (Ed.). Etika a politika. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 319-329.
Jeleňová, I. (2010). Syndróm vyhorenia u zamestnancov vo verejnej správe. In: T. Búgelová, G. Kravčáková (Eds.): Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 125-130.

Publikované príspevky na vedeckých konferenciách

Jeleňová, I. (2019). Prepojenie psychológie a výskumu vo verejnej správe. In Psychológia práce a organizácie 2018 - minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 198-207.
Jeleňová, I. (2018). Využitie poznatkov behaviorálnych vied vo verejnej správe. In Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte. Časť 2. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 159-165.
Sáposová, Z., Jeleňová, I. (2018). Používanie materinského jazyka maďarskou menšinou v Košiciach v úradnom styku. In Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte. Časť 2. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 129-139.
Jeleňová, I. (2016). Interkultúrny kontakt a interkultúrna kompetentnosť študentov. In I. Jelenova, G. Kravčáková, H. Harausová (Eds.), Ľudský kapitál a spoločnosť 2016. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 94-100.
Jeleňová, I., Kozelová, S. (2016). Dostupnosť alkoholu a požívanie alkoholu na pracovisku. In K. Millová, A. Slezáčková, P. Humpolíček, M. Svoboda (Eds.). Sociální procesy a osobnost 2015. Otázky a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, s. 136-141.
Ferencová, M., Jeleňová, I., Kakalejčík, L. (2015). Social media usage in product information searching. Applied Mechanics and Materials 795, 69-76.
Jeleňová, I., Ferencová, M. (2015). Reakcie manažéra na lži podriadených. In Ekonomické aspekty územnej samosprávy V: recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 161-167.
Jeleňová, I. (2015). Dodržiavanie daňových predpisov. In: Sociálne procesy a osobnosť 2014. Človek a spoločnosť: zborník príspevkov zo 17. ročníka medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 18. a 19. septembra 2014 v Starej Lesnej. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, s. 183-188.
Jeleňová, I. (2014). Využívanie sociálnych sietí samosprávnymi krajmi na komunikáciu s občanom. In Ľudský kapitál a spoločnosť 2014 Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, s. 163-167.
Mihalčová, B., Jeleňová, I. (2013). Východiská spoločenskej zodpovednosti podnikania. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. Košice: Katedra marketingu a obchodu, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave, s. 363 372.
Jeleňová, I. (2013). Zámer (ne)dodržiavať daňové predpisy. In Teória a prax verejnej správy Košice: Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 56‑62.
Jeleňová, I. (2012). Ochota komunikovať s cudzincami. In Ľudský kapitál a spoločnosť. Zborník príspevkov. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, s. 62-68.
Jeleňová, I. (2012). Senior za volantom. In Senior v kontexte dneška z pohľadu pomáhajúcich profesií. Ružomberok: Verbum, s. 64-67.
Mihalčová, B., Jeleňová, I. (2012). Identifikovanie komponentov kultúry a ich využitie pri poznávaní rôznych kultúr. In Sociálna práca v multikultúrnom prostredí v odkaze Mons. Viktora Trstenského. Ružomberok: Verbum, s. 172-176.
Kráľová, Ľ., Jeleňová, I. (2010). Participácia občanov na správe vecí verejných na východnom Slovensku In Územná samospráva v procese decentralizácie verejnej správy: zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 29.11.2010 v Košiciach. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, s. 41-52.
Jeleňová, I. (2010). Romantické vzťahy v práci: príčiny a skúsenosti. In M. Blatný, D. Vobořil, P. Květon, M. Jelínek, V. Sobotková, S. Kouřilová (Eds.): Sociální procesy a osobnost 2009. Sborník příspěvků. Brno: PsÚ AV ČR, v.v.i., 113 - 119.

Vysokoškolské učebnice

Kravčáková, G. a kol. (2015). Organizačné správanie. 2. vyd. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach. (kapitola 21 Nežiaduce správanie zamestnancov; kapitola 17 Interkultúrna komunikácia v medzinárodnom organizačnom kontexte)
Jeleňová, I. (2014). Interkultúrna komunikácia. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach.
Kravčáková, G. a kol. (2013). Organizačné správanie. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach. (kapitola 15 Negatívne javy na pracovisku)

Skriptá

Kravčáková, G. a kol. (2013). Organizačné správanie – vysokoškolská cvičebnica. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 192 s.
Jeleňová, I. (2012). Zbierka úloh zo základov štatistiky pre sociálne vedy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 142 s.

Odborné práce

Jeleňová, I. (2013). Empirický prieskum pre zmapovanie znevýhodneného postavenia v Košickom samosprávnom kraji. In: Mapa sociálnej situácie v Košickom samosprávnom kraji a Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župe / Szociális helyzetkép Borsod-Abaúj-Zemplén megyéről és a Kassai Önkormányzati Kerületről. Prešov: UNIVERSUM, s. 64‑78.
Pružinský, M., Mihalčová, B., Jeleňová, I. (2011). Veda, výskum, vedecké metódy a ich aplikácia. In: Systémové přístupy `11. Systémové myšlení jako změna paradigmatu. Praha: Oeconomica, s. 89-97.
Posledná aktualizácia: 13.08.2019