UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

doc. Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.


Vedecko-pedagogická charakteristika

ResearchGate profil


Akademické tituly a hodnosti

doc. - 2019, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
          sociálna psychológia a psychológia práce
PhD. - 2006, Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied, Košice
          psychológia
Mgr. - 2001, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov
          odbor psychológia
Mgr. - 1999, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, Prešov
          odbor matematika

Profesionálna kariéra

09/2009 - súčasnosť
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra sociálnych štúdií
2005 - 2009
odborná asistentka -  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra sociálnych vied

Výučba

Interkultúrna komunikácia
Štatistika
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy sociálneho výskumu
Metodológia a metódy vedeckej práce
Intercultural Communication pre zahr. študentov
Statistics pre zahr. študentov

Výskum

Oblasti výskumu

postoje k migrantom a migrácii
interkultúrna komunikácia

Grantové vedecké projekty - aktuálne riešené

VEGA č. 2/0068/19 s názvom Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch. Obdobie riešenia: 2019 - 2022
VEGA č. 1/0290/20 s názvom Sociálna spravodlivosť a starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike. Zástupca vedúceho projektu. Obdobie riešenia: 2020 - 2022

Grantové projekty - úspešne ukončené

VEGA č. 1/0652/15 s názvom Funkčný mestský región ako inovatívny prístup k integrovanému rozvoju územia v podmienkach Slovenskej republiky. Členka výskumného tímu. Obdobie riešenia: 2016 - 2017
KEGA 013UPJŠ-4/2013 s názvom Organizačné správanie – vysokoškolská učebnica pre povinný predmet nového študijného programu. Členka výskumného tímu. Obdobie riešenia: 2014 - 2015
VEGA č. 1/0098/13 s názvom Procesné riadenie pri transformácii organizácie verejnej správy z  tradičnej na znalostnú organizáciu. Členka výskumného tímu. Obdobie riešenia: 2013 - 2015
HUSK/1101/1.6.1/0131 s názvom Regionálna sociálna mapa (Košický samosprávny kraj – Boršodsko – Abovsko – Zemplínska župa) / Regionális szociális mappa (Kassai Önkormányzati Kerület – Borsod – Abaúj – Zemplén megye). Obdobie riešenia: 10/2012 – 09/2013
VEGA č. 1/3589/06 s názvom Post‑byrokratické organizácie: sociálno‑politické kontexty (špecifiká pre verejnú správu). Členka výskumného tímu. Obdobie riešenia: 2008
VEGA č. 1/3652/06 s názvom Sociálnopsychologické aspekty organizačných deviácií. Členka výskumného tímu. Obdobie riešenia: 2006 - 2008
VEGA č. 2/4171/23 s názvom Sociálna inteligencia a jej úloha v efektívnom fungovaní človeka v interpersonálnych vzťahoch. Členka výskumného tímu. Obdobie riešenia: 2004
VEGA č. 2/321423/2003 s názvom Osobnostné a situačné činitele stratégií správania v náročnej životnej situácii nezamestnanosti. Členka výskumného tímu. Obdobie riešenia: 2003- 2004
Centrum excelentnosti výskumu iinteligencie a tvorivosti (CEVIT) - evidenčné číslo projektu Zmluva č. III/2/2003 - SAV. Členka výskumného tímu. Obdobie riešenia: 10/2002 - 2004

Vybrané publikácie

Monografia

Jeleňová, I., Sáposová, Z. (2019). Nyelv, interetnikus kapcsolatok és magyar nyelvhasználat Kassán. Košice: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Fórum Maďarov v Košiciach.
Jeleňová, I., Sáposová, Z. (2018). Jazyk, interetnické vzťahy a používanie maďarského jazyka v Košiaciach. Košice: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Fórum Maďarov v Košiciach.
Jeleňová, I. (2017). Interkultúrne interakcie a migrácia. Vybrané aspekty problematiky. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Kapitoly vo vedeckých monografiách

Ručinská, S., Fečko, M., Jeleňová, I. (2017). Empirický výskum charakteru spolupráce obcí v podmienkach funkčného mestského regiónu Košice. In S. Ručinská a kol., Funkčný mestský región ako prístup rozvoja a spravovania územia (s. 61-96). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Vedecké práce v karentovaných časopisoch

Jeleňová, I. (2006). Observation of driver expression of aggressive behavior. Studia Psychologica, 48, 4, 293-301.
Fedáková, D., Jeleňová, I. (2004). Correlates of social and emotional intelligence. Studia Psychologica, 46, 4, 291-295.
Bačová, V., Jeleňová, I. (2001). Reklama z perspektívy príjemcov a príjemkýň na príklade zobrazovania a vnímania ženského tela vo veľkoplošnej reklame. Československá psychologie, 45, 4, 354-374.

Vedecké práce v ostatných časopisoch

Jeleňová, I., Sáposová, Z. (2019). The use of Hungarian language in Košice as a challenge. Szellem és Tudomány, Special Issue, 75-89.
Jeleňová, I. (2015). Motivácia k participácii. Sociálne a politické analýzy, 9, 2, 82-115.
Jeleňová, I., Barna, R. (2015). Elektronické monitorovanie zamestnancov na pracovisku z pohľadu zamestnancov. Verejná správa a spoločnosť, 16, 2, 94-104.
Jeleňová, I., Haasová, A. (2014). Postoje k nezamestnaným. Verejná správa a spoločnosť, 14, 2, 97-104.
Jeleňová, I. (2013). Bibliometrická analýza časopisu Verejná správa a spoločnosť. Verejná správa a spoločnosť, 14, 2, 97 104.
Čisárik, P., Jeleňová, I. (2012). Charakteristika populácie a nezamestnanosti v EÚ. Journal of Management and Business: Research and Practice, 4, 1, 77-85.

Práce vo vedeckých zborníkoch

Jeleňová, I. (2019). Člověk v interkulturní komunikaci. In J. Výrost, I. Slaměník, E. Sollárová (Eds.), Sociální psychologie: teorie, metody, aplikace (s. 580-589). Praha: Grada Publishing.
Jeleňová, I. (2019). Sociální psychologie dopravy. In J. Výrost, I. Slaměník, E. Sollárová (Eds.), Sociální psychologie: teorie, metody, aplikace (s. 680-689). Praha: Grada Publishing.
Kráľová, Ľ., Jeleňová, I. (2011). O postojoch východoslovenskej verejnosti k občianskej participácii a ku korupcii vo verejnej činnosti na Slovensku. In V. Gluchaman (Ed.), Etika a politika (s. 319-329). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity.

Publikované príspevky na vedeckých konferenciách

Jeleňová, I. (2019). Prepojenie psychológie a výskumu vo verejnej správe. In Psychológia práce a organizácie 2018 - minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 198-207.
Jeleňová, I. (2018). Využitie poznatkov behaviorálnych vied vo verejnej správe. In Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte. Časť 2. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 159-165.
Sáposová, Z., Jeleňová, I. (2018). Používanie materinského jazyka maďarskou menšinou v Košiciach v úradnom styku. In Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte. Časť 2. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 129-139.
Jeleňová, I. (2016). Interkultúrny kontakt a interkultúrna kompetentnosť študentov. In I. Jelenova, G. Kravčáková, H. Harausová (Eds.), Ľudský kapitál a spoločnosť 2016. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 94-100.
Jeleňová, I., Kozelová, S. (2016). Dostupnosť alkoholu a požívanie alkoholu na pracovisku. In K. Millová, A. Slezáčková, P. Humpolíček, M. Svoboda (Eds.). Sociální procesy a osobnost 2015. Otázky a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, s. 136-141.
Ferencová, M., Jeleňová, I., Kakalejčík, L. (2015). Social media usage in product information searching. Applied Mechanics and Materials 795, 69-76.
Jeleňová, I., Ferencová, M. (2015). Reakcie manažéra na lži podriadených. In Ekonomické aspekty územnej samosprávy V: recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 161-167.
Jeleňová, I. (2015). Dodržiavanie daňových predpisov. In: Sociálne procesy a osobnosť 2014. Človek a spoločnosť: zborník príspevkov zo 17. ročníka medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 18. a 19. septembra 2014 v Starej Lesnej. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, s. 183-188.
Jeleňová, I. (2014). Využívanie sociálnych sietí samosprávnymi krajmi na komunikáciu s občanom. In Ľudský kapitál a spoločnosť 2014 Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, s. 163-167.
Mihalčová, B., Jeleňová, I. (2013). Východiská spoločenskej zodpovednosti podnikania. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. Košice: Katedra marketingu a obchodu, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave, s. 363 372.
Jeleňová, I. (2013). Zámer (ne)dodržiavať daňové predpisy. In Teória a prax verejnej správy Košice: Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 56‑62.
Jeleňová, I. (2012). Ochota komunikovať s cudzincami. In Ľudský kapitál a spoločnosť. Zborník príspevkov. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, s. 62-68.
Jeleňová, I. (2012). Senior za volantom. In Senior v kontexte dneška z pohľadu pomáhajúcich profesií. Ružomberok: Verbum, s. 64-67.
Mihalčová, B., Jeleňová, I. (2012). Identifikovanie komponentov kultúry a ich využitie pri poznávaní rôznych kultúr. In Sociálna práca v multikultúrnom prostredí v odkaze Mons. Viktora Trstenského. Ružomberok: Verbum, s. 172-176.

Vysokoškolské učebnice

Kravčáková, G. a kol. (2015). Organizačné správanie. 2. vyd. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach. (kapitola 21 Nežiaduce správanie zamestnancov; kapitola 17 Interkultúrna komunikácia v medzinárodnom organizačnom kontexte)
Jeleňová, I. (2014). Interkultúrna komunikácia. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach.
Kravčáková, G. a kol. (2013). Organizačné správanie. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach. (kapitola 15 Negatívne javy na pracovisku)

Skriptá

Kravčáková, G. a kol. (2014). Organizačné správanie – vysokoškolská cvičebnica. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 192 s.
Jeleňová, I. (2012). Zbierka úloh zo základov štatistiky pre sociálne vedy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 142 s.
Posledná aktualizácia: 10.02.2021