UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

PhDr. Eliška Župová, PhD.

 

Akademické tituly a hodnosti

 PhD. - 2016, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
 odbor: 3.1.7 verejná politika  verejná správa
téma dizertačnej práce: Zvládanie interpersonálnej kompetentnosti starostom obce
predmety dizertačnej skúšky: verejná politika v demokratickej spoločnosti, verejná správa v demokratickom štáte, ekonomické aspekty fungovania verejnej správy
 PhDr. - 2014, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
odbor: verejná politika  verejná správa
téma rigoroznej práce: Programové rozpočtovanie (na úrovni VÚC)
 Mgr. - 2012, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
študijný program: verejná správa
téma diplomovej práce: Rozpočtové opatrenia v hospodárení obcí a samosprávnych krajov
Bc. - 2010, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
študijný program: verejná správa
téma bakalárskej práce: Rozpočtové opatrenia v rozpočtovom hospodárení obcí a vyšších územných celkov

Profesionálna kariéra

09/2016 - súčasnosť
odborná asistentka - UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra sociálnych štúdií

Výučba

 Riadenie ľudských zdrojov vo verejnej správe
 Organizačné správanie
 Sociológia
Metódy výskumu

Výskum

Oblasti výskumu:

 

Grantové vedeké projekty - úspešne ukončené:

KEGA 013UPJŠ-4/2013 s názvom Organizačné správanie – vysokoškolská učebnica pre povinný predmet nového študijného programu. Členka výskumného tímu. Obdobie riešenia: 2013 - 2015

Vybrané publikácie

Vysokoškolské učebnice:

Kravčáková, G. a kol. (2015). Organizačné správanie. 2. vyd. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach. ISBN 978-80-8152-371-7
Kravčáková, G. a kol. (2013). Organizačné správanie. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach. ISBN 978-80-8152-080-8

Skriptá:

Kravčáková, G. a kol. (2013). Organizačné správanie – vysokoškolská cvičebnica. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach. ISBN 978-80-8152-214-7

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch:

Župová, E. (2015). Competency as a prediction for the successful performance of the mayor as a manager of municipality. Management: Science and Education ~ m:se: Slovak Scientific Journal, 4, 1, 105-107.
Župová, E. (2015). Key competencies as a precondition for the successful performance of the mayor as a manager of municipality in Slovak republic. Revue spoločenských a humanitných vied, 3, 3-4, 1-9.
Kravčáková, G., Kozelová, S., Župová, E. (2015). Vzťah k práci (štúdiu) vysokoškolských študentov. Verejná správa a spoločnosť, 16, 2, 79 – 93.
Župová, E. (2014). Vzťah kompetentnosti, pracovného výkonu a výkonnosti organizácie v organizácii verejnej správy. Aplikácie informačných technlógií = Information Technology Applications, 3, 2, 33-38.

Vedecké práce v recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách:

Župová, E. (2014). Menedžment personala v gosudarstvennom upravlenii. In: Nekotoryje voprosy municipaľnovo upravlenija v Slovackoj respublike. Bratislava: EKONÓM, s. 52-56. ISBN 978-80-2253-870-1.

Publikované príspevky na vedeckých konferenciách:

Župová, E. (2016). Vzťah k práci (výkonu funkcie) starostov malých obcí v Slovenskej republike. In: Teória a prax verejnej správy, vedecká konferencia doktorandov, recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov. Košice: UPJŠ v Košiciach, s 264-272. ISBN 978-80-8152-413-4.
Župová, E. (2015). Vztah k práci starostů obcí v Slovenské republice. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, s.739-747. ISBN 978-80-8795-212-2.
Kravčáková, G., Kozelová, S., Župová, E. (2015). Komunikačné zručnosti zamestnancov mestských a miestnych úradov. In: Ekonomické aspekty územnej samosprávy – zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, s. 216 – 226. ISBN 978-80-8152-361-8.
Župová, E. (2014). Klíčové kompetentnosti v oblasti plňení úkolů o starosty jako manažera obce. In: QUAERE 2014: recenzovaný sborník příspěvku interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, s. 296-302. ISBN 978-80-8795-204-7.
Župová, E. (2014). The need for the establishing the qualification requirements for the performance of the mayor in Slovak legislation in response to the modernization of public administration. In: Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism: international multidisciplinary scientific conferences on social sciences and arts. Sofia: SGEM, s. 437-442. ISBN 978-61-9710-525-4. ISSN 2367-5659.
Župová, E. (2014). Programové rozpočtovanie na úrovni vyšších územných celkov v podmienkach Slovenskej republiky. In: Ľudský kapitál a spoločnosť 2014: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s.368-372. ISBN 978-80-8152-211-6.
Župová, E. (2014). Sociálna kompetentnosť ako predpoklad úspešného výkonu funkcie starostu. In: Zborník príspevkov z 2. ročníka Jarnej školy doktorandov UPJŠ: Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 232-236. ISBN 978-80-8152-292-5.
Župová, E. (2013). Programové rozpočtovanie Prešovského samosprávneho kraja, nedostatky a návrhy na zlepšenie. In: Trendy v podnikání 2013 = Business Trends 2013. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, s. 1-6. ISBN 978-80-2610-321-9.
Posledná aktualizácia: 15.09.2016