UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Mgr. Denisa Rovenská, PhD.

 

Akademické tituly a hodnosti

PhD. - 2016, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
sociálna psychológia a psychológia práce
Mgr. - 2013, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
psychológia
Bc. - 2011, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
psychológia

Profesionálna kariéra

09/2016 - súčasnosť
odborná asistentka - Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra sociálnych štúdií

Výučba

Psychológia
Sociálna psychológia
Metódy výskumu

Výskum

Oblasti výskumu:

spravodlivosť

Vybrané publikácie

Vedecké práce v karentovaných časopisoch:

Rovenská, D. (2016). Vývoj konceptu procedurálnej spravodlivosti a jej súčasné postavenie v sociálnej psychológii. Československá psychologie, 61, 2, 169-182.

Vedecké práce v ostatných časopisoch:

Rovenská, D., Kozmová, S. (2016). Senzitivita voči nespravodlivosti vo vzťahu k odpusteniu v partnerských vzťahoch. Človek a spoločnosť, 19, 3.
Rovenská, D. (2015). Historické a teoretické východiská spravodlivosti. Prohuman. Dostupné na: http://www.prohuman.sk/psychologia/historicke-a-teoreticke-vychodiska-spravodlivosti.
Rovenská, D., Slavkovská, M. (2013). Vybrané osobnostné charakteristiky používateľov internetových sociálnych sietí. Prevencia, 13(3), 48-54.

Publikované príspevky na vedeckých konferenciách:

Rovenská, D. (2016). Nespravodlivosť a vzťahy - teoretické koncepty a výskumné zistenia. In: Doktorandské misceláneá 3. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta.
Rovenská, D. (2016). Spokojnosť s partnerským vzťahom v súvislostiach senzitivity voči nespravodlivosti. In: Sociální procesy a osobnosť 2015. Brno: Masarykova univerzita, s.315-320. ISBN 978-80-210-8298-4.
Rovenská, D. (2015). Spravodlivosť v partnerských vzťahoch. In: Jarná škola doktorandov. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 219-222. ISBN 978-80-8152-292-5.
Rovenská, D., Slavkovská, M. (2014). Virtuálne vzťahy adolescentov v kontexte sebahodnotenia. In: PhD existence 2014 [DVD]. Olomouc: Univerzita Palackého, s.1-10. ISBN 978-80-2444-228-0.
Posledná aktualizácia: 21.05.2017