UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Výučba

Katedra garantuje predmety so zameraním na sociológiu, psychológiu a manažment ľudských zdrojov v dvoch stupňoch štúdia. Vo výučbe je preferovaný široký základ poznatkov a zručností. Zabezpečované predmety:

(sylaby príslušných predmetov sú dostupné v AIS2)

 

Bakalársky študijný program VEREJNÁ SPRÁVA

Povinné predmety

Sociológia
Štatistika
Organizačné správanie
Teórie správy a byrokracie
Seminár k bakalárskej práci

 

Povinne voliteľné predmety

Psychológia
Prezentačné zručnosti
Verejná správa a sociálne služby
Informačné zdroje vo VS
Metódy výskumu
Komunikácia v organizácii

 

Magisterský študijný program VEREJNÁ SPRÁVA

Povinné predmety

Interkultúrna komunikácia
Riadenie ľudských zdrojov vo verejnej správe
Sociálno-psychologický výcvik
Diplomový seminár I.
Diplomový seminár II.

 

Povinne voliteľné predmety

Komunitné plánovanie v územnej samospráve
Teória konfliktov

 

Bakalársky študijný program EURÓPSKA VEREJNÁ SPRÁVA

Povinné predmety

Rozvoj profesionálnych kompetentností
Sociológia
Organizačné správanie
Seminár k bakalárskej práci I.
Seminár k bakalárskej práci II.

 

Povinne voliteľné predmety

Prezentačné zručnosti
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy sociálneho výskumu

 

Magisterský študijný program EURÓPSKA VEREJNÁ SPRÁVA

Povinné predmety

Interkultúrna komunikácia
Seminár k diplomovej práci I.
Seminár k diplomovej práci II.

 

Povinne voliteľné predmety

Rozvoj komunikačných a sociálnych zručností
Teória konfliktov

 

Bakalársky študijný program INFORMAČNÉ SYSTÉMY VO VEREJNEJ SPRÁVE

Povinné predmety

Štatistika
Interpersonálna komunikácia
Seminár k bakalárskej práci

 

Povinne voliteľné predmety

Metódy výskumu v sociálnych vedách
Organizačné správanie

 

Predmety pre zahraničných študentov

Psychology
Statistics
Organizational behavior
Intercultural communication

 

 

Posledná aktualizácia: 09.09.2020