UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Projekty

 

AKTUÁLNE RIEŠENÉ PROJEKTY

a) vedecké projekty

Názov: Intervencie verejnej správy v čase COVID-19 a ich vplyv na kvalitu života občanov vybraných komunít
Typ a číslo projektu: VEGA č.1/0595/21
Vedúca projektu: doc. PhDr. Lenka Lachytová, PhD., MBA
Riešitelia z Katedry sociálnych štúdií: doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.
Obdobie riešenia: 2021 - 2023
Názov: Otvorené dvere pre verejnú správu
Typ a číslo projektu: vvgs-2020-1509
Vedúci projektu: PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD.
Riešitelia z Katedry sociálnych štúdií: Mgr. Denisa Rovenská, PhD.
Obdobie riešenia: 07/2020 - 06/2021
Názov: Sociálna spravodlivosť a starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike
Typ a číslo projektu: VEGA č. 1/0290/20
Vedúci projektu: doc. PhDr. Richard Geffert, PhD.
Riešitelia z Katedry sociálnych štúdií: doc. Mgr. Iveta Jeleňová, PhD., Mgr. Denisa Rovenská, PhD.
Obdobie riešenia: 2020 - 2022
Názov: Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch
Typ a číslo projektu: VEGA č. 2/0068/19
Vedúca projektu: Mgr. Miroslava Bozogáňová, PhD.
Riešitelia z Katedry sociálnych štúdií: doc. Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.
Obdobie riešenia: 2019 - 2022

b) iné projekty

Názov: Budúcnosť verejnej správy / Future of Public Administration  
Typ a číslo projektu: Granty EHP a Nórska GGC01009
Projektový manažér: Mgr. Denisa Rovenská, PhD.
Obdobie riešenia: 2021 - 2023

UKONČENÉ PROJEKTY - vedúci projektu z Katedry sociálnych štúdií

(pred rokom 2009 Katedra sociálnych vied)

a) vedecké projekty

Názov: Spravodlivosť v organizáciách verejnej správy
Typ a číslo projektu: vvgs-2017-663
Vedúca projektu: PhDr. Eliška Župová, PhD.
Obdobie riešenia: 02.11.2017 - 31.10.2018
Názov: Determinanty, kritéria a hodnotenie duševnej práce
Typ a číslo projektu: VEGA 1/0865/08
Vedúca projektu: Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.
Obdobie riešenia: 2008 - 2010
Názov: Sociálnopsychologické aspekty organizačných deviácií
Typ a číslo projektu: VEGA 1/3652/06
Vedúci projektu: prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc.
Obdobie riešenia: 2006 - 2008
Názov: Genéza a tvorba verejnej politiky v Slovenskej republike
Typ a číslo projektu: VEGA 1/3590/06
Vedúca projektu: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.
Obdobie riešenia: 2006 – 2008
Názov: Post-byrokratické organizácie: sociálno-politické kontexty (špecifiká pre verejnú správu)
Typ a číslo projektu: VEGA 1/3589/06
Vedúca projektu: PhDr. Eva Bolfíková, CSc.
Obdobie riešenia: 2006-2008
Názov: Psychologické determinanty zvládnutia onkologického ochorenia žien a správania orientovaného na vyhľadávanie pomoci
Typ a číslo projektu: VEGA 1/2540/05
Vedúca projektu: doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.
Obdobie riešenia: 2005 – 2007
Názov: Ľudský faktor a komunikácia v organizáciách verejnej správy
Typ a číslo projektu: VEGA 1/1398/04
Vedúci projektu: doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc.
Obdobie riešenia: 2004 - 2006
Názov: Organizačná kultúra organizácií verejnej správy
Typ a číslo projektu: VEGA 1/0226/03
Vedúci projektu: prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc.
Obdobie riešenia: 2003 - 2005
Názov: Administratívne organizačné systémy v moderných demokraciách (špecifiká pre verejnú správu)
Typ a číslo projektu: VEGA 1/0221/03
Vedúca projektu: PhDr. Eva Bolfíková, CSc.
Obdobie riešenia: 2003 - 2005
Názov: Vývojové tendencie v manželských a partnerských vzťahoch v Západnej Európe a na Slovensku. Komparácia a sociologický výskum manželských vzťahov na Slovensku.
Typ a číslo projektu: VEGA 1/7223/20
Vedúca projektu: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.
Obdobie riešenia: 2000 – 2002
Názov: Sociálna spravodlivosť, normatívne presvedčenia a sociálna diferenciácia / so zameraním na verejnú správu
Typ a číslo projektu: VEGA 1/7106/20
Vedúci projektu: prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc.
Obdobie riešenia: 2000 - 2002

b) iné projekty

Názov: Organizačné správanie - vysokoškolská učebnica pre povinný predmet nového študijného programu
Typ a číslo projektu: KEGA č. 013UPJŠ-4/2013
Vedúca projektu: doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.
Obdobie riešenia: 2013 - 2015
Posledná aktualizácia: 04.02.2021