UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Vybrané publikácie

Výber z prác publikovaných za uplynulých 10 rokov.

Vedecké monografie:

JELEŇOVÁ, I., SÁPOSOVÁ, Z. (2019). Nyelv, interetnikus kapcsolatokés magyar nyelvhasználat Kassán [elektronický zdroj]. Košice: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Fórum Maďarov v Košiciach.
JELEŇOVÁ, I., SÁPOSOVÁ, Z. (2018). Jazyk, interetnické vzťahy a používanie maďarského jazyka v Košiaciach [elektronický zdroj]. Košice: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Fórum Maďarov v Košiciach.
ŽUPOVÁ, E. (2018). Sociálne kompetentnosti starostov obcí na Slovensku [elektronický zdroj]. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafároka v Košiciach.
JELEŇOVÁ, I. (2017). Interkultúrne interakcie a migrácia. Vybrané aspekty problematiky. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
HALACHOVÁ, M., ROVENSKÁ, D. (2017). Virtuálne a reálne prostredie dospievajúceho [elektronický zdroj] . Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
HARAUSOVÁ, H. (2015). Motivácia - pracovná spokojnosť - výkonnosť a výkon zamestnancov organizácií verejnej správy [elektronický zdroj]. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
KRAVČÁKOVÁ, G., LUKÁČOVÁ, J., BÚGELOVÁ, T. (2011). Práca a kariéra vysokoškolského učiteľa [elektronický zdroj]. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 328 s.

Kapitoly vo vedeckých monografiách:

RUČINSKÁ, S., FEČKO, M., JELEŇOVÁ, I. (2017). Empirický výskum charakteru spolupráce obcí v podmienkach funkčného mestského regiónu Košice. In: S. Ručinská a kol.: Funkčný mestský región ako prístup rozvoja a spravovania územia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 61-96.

Vedecké práce v karentovaných časopisoch:

ROVENSKÁ, D. (2017). Vývoj konceptu procedurálnej spravodlivosti a jej súčasné postavenie v sociálnej psychológii. Československá psychologie, 61, 2, 169-182.

Vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS:

MIHALIKOVÁ, E., LACHYTOVÁ, L. (2020). Analysis of Municipal Waste Separation in Slovakia and Possible Alternatives. TEM Journal: Technology, Education, Management, Informatics, 9(3), 1108-1115. https://doi.org/10.18421/TEM93-36
KUNZ, V., FERENCOVÁ, M., HRONOVÁ, Š., SINGER, M. (2015). Researching of socially responsible behaviour in selected companies and organizations through their corporate websites. Polish Journal of Management Studies, 12, 2, 91-102.
SIRKOVÁ, M., ALI TAHA, V., FERENCOVÁ, M. (2015). Talent management: Focus on Slovak enterprises. Economic Annals, 21, 40-43.
SIRKOVÁ, M., ALI TAHA, V., FERENCOVÁ, M. (2014). An analytical study on organizational creativity: Implications for management. Polish Journal of Management Studies, 10, 2, 179-187.
FERENCOVÁ, M., MIŠENČÍKOVÁ, V., KOT, S. (2014). An analytical view of using e-communication tools in promoting of selected pilgrim tourism sites in Slovak Republic. Journal of Environmental Management and Tourism, 5, 223-229.
MAMRILLA, D., KRAVČÁKOVÁ, G. (2012). Coefficient of Efficiency in Pedagogical and Scientific Work of a Teacher and Group of University Teachers. Communications - Scientific Letters of the University of Žilina, 14, 1, 61-65.

Vybrané vedecké práce v ostatných časopisoch:

ROVENSKÁ, D. (2020). Handling Injustice - Are Women Too Sensitive? Journal of Women's Entrepreneurship and Education, 3-4, 3-22. https://doi.org/10.28934/jwee20.34.pp3-22
ROVENSKÁ, D. (2019). Organizačné občianske správanie, organizačná spravodlivosť a socio-demografické ukazovatele. E-psychologie, 13(3), 42-59.
ŽUPOVÁ, E., JESENKO, M. (2019). Job satisfaction of representatives and employees of local-self government in Slovakia. Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya, 4(10), 68-73.
ROVENSKÁ, D., UJHELYOVÁ, N. (2019). Syndróm nudy u zamestnancov. Verejná správa a spoločnosť, 20(1), 48-59.
ŽUPOVÁ, E. (2019). Conflict handling styles within local self-government managers in the Slovak Republic [elektronický zdroj]. MEST Journal, 7(1), 156-163.
JELEŇOVÁ, I., SÁPOSOVÁ, Z. (2019). The use of Hungarian language in Košice as a challenge. Szellem és Tudomány, Special Issue, 75-89.
ŽUPOVÁ, E. (2018). Mayor in the local self-government in Slovakia and electoral trends and characteristics [elektronický zdroj]. MEST Journal, 6(2), 167-176.
ROVENSKÁ, D., ŽUPOVÁ, E. (2018). Konflikty a stratégie riešenia konfliktov. Verejná správa a spoločnosť, 19(1), 23-36.
ROVENSKÁ, D. (2017). Vybrané aspekty rozvoja motivácie u študentov. Verejná správa a spoločnosť, 18(1), 95-10.
ŽUPOVÁ, E. (2017). Vzdelanie starostov obcí na Slovensku a problematika odbornosti v územnej samospráve. Sociológia a spoločnosť, 2(1), 24-41.
ROVENSKÁ, D., KOZMOVÁ, S. (2016). Senzitivita voči nespravodlivosti vo vzťahu k odpusteniu v partnerských vzťahoch. Človek a spoločnosť, 19, 3.
KRAVČÁKOVÁ, G., KOZELOVÁ, S., ŽUPOVÁ, E. (2015). Vzťah k práci (štúdiu) vysokoškolských študentov. Verejná správa a spoločnosť, 16, 2, 79-93.
FERENCOVÁ, M., JELEŇOVÁ, I., KAKALEJČÍK, L. (2015). Social media usage in product information searching. Applied Mechanics and Materials, 795, 69-76.
HARAUSOVÁ, H. (2014). Job Satisfaction of Secondary school Teachers. Acta Sting, 3, 2, 14-31.
FERENCOVÁ, M., LIZÁKOVÁ, Ľ. (2014). Management of healthcare facilities and meeting cultural needs of clients. Kontakt, 16, 2, e102-e107.
JELEŇOVÁ, I., HAASOVÁ, A. (2014). Postoje k nezamestnaným. Verejná správa a spoločnosť, 15, 2, 27-37.
CHOVANCOVÁ, J., HARAUSOVÁ, H. (2013). Education of the next generation of managers in context of green economy. Journal of Economic Development, Environment and People, 2, 1, 59-71.
JELEŇOVÁ, I. (2013). Bibliometrická analýza časopisu Verejná správa a spoločnosť. Verejná správa a spoločnosť, 14, 2, 97‑104.
KRAVČÁKOVÁ, G. (2013). The Importance of Management of Work Motivation in the Context of Regional Development. Journal on law, Economy & Management, 3, 2, 74-79.
PAUKOVIČ, V. (2013). Exkludované rómske komunity - úlohy a možnosti vybraných inštitúcií verejnej správy pri ich integrácii do spoločnosti. Verejná správa a spoločnosť, 14, 1, 92-104.
ČISÁRIK, P., JELEŇOVÁ, I. (2012). Charakteristika populácie a nezamestnanosti v EÚ. Journal of Management and Business: Research and Practice, 4, 1, 77-85.

Vysokoškolské učebnice:

ČEPELOVÁ, A., LACHYTOVÁ, L., PČOLINSKÁ, L. (2019). Ekonómia verejného sektora.  Košice: Typopress-tlačiareň.
KRAVČÁKOVÁ, G. a kol. (2015). Organizačné správanie [elektronický zdroj]. 2. vydanie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 537 s.
ČEPELOVÁ, A., KRAVČÁKOVÁ, G., SEDLÁKOVÁ, S., DRÁB, R. (2015). Vybrané kapitoly z projektového riadenia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 64 s.
JELEŇOVÁ, I. (2014) Interkultúrna komunikácia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 104 s.
KRAVČÁKOVÁ, G. a kol. (2013). Organizačné správanie [elektronický zdroj]. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Skriptá a učebné texty:

KRAVĆÁKOVÁ, G., BERNÁTOVÁ, D. (2020). Manažment ľudských zdrojov. (2. vyd.) Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress.
ROVENSKÁ, D. (2019). Rozvoj profesionálnych kompetentností. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
ŽUPOVÁ, E. (2019). Sociologické aspekty verejnej správy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
KRAVČÁKOVÁ, G. (2014). Manažment ľudských zdrojov. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
KRAVČÁKOVÁ, G. a kol. (2014). Organizačné správanie: vysokoškolská cvičebnica. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
HARAUSOVÁ, H. (2013). Komunikácia v organizácii. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
JELEŇOVÁ, I. (2012). Zbierka úloh zo základov štatistiky pre sociálne vedy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

 

Posledná aktualizácia: 03.02.2021