UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Vybrané publikácie

Výber z prác publikovaných za uplynulých 10 rokov.

Vedecké monografie:

JELEŇOVÁ, I. (2018). Jazyk, interetnické vzťahy a používanie maďarského jazyka v Košiaciach [elektronický zdroj]. Košice: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Fórum Maďarov v Košiciach.
ŽUPOVÁ, E. (2018). Sociálne kompetentnosti starostov obcí na Slovensku [elektronický zdroj]. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafároka v Košiciach.
JELEŇOVÁ, I. (2017). Interkultúrne interakcie a migrácia. Vybrané aspekty problematiky. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
HALACHOVÁ, M., ROVENSKÁ, D. (2017). Virtuálne a reálne prostredie dospievajúceho [elektronický zdroj] . Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
HARAUSOVÁ, H. (2015). Motivácia - pracovná spokojnosť - výkonnosť a výkon zamestnancov organizácií verejnej správy [elektronický zdroj]. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
KRAVČÁKOVÁ, G., LUKÁČOVÁ, J., BÚGELOVÁ, T. (2011). Práca a kariéra vysokoškolského učiteľa [elektronický zdroj]. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 328 s.

Kapitoly vo vedeckých monografiách:

RUČINSKÁ, S., FEČKO, M., JELEŇOVÁ, I. (2017). Empirický výskum charakteru spolupráce obcí v podmienkach funkčného mestského regiónu Košice. In: S. Ručinská a kol.: Funkčný mestský región ako prístup rozvoja a spravovania územia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 61-96.

Vedecké práce v karentovaných časopisoch:

ROVENSKÁ, D. (2017). Vývoj konceptu procedurálnej spravodlivosti a jej súčasné postavenie v sociálnej psychológii. Československá psychologie, 61, 2, 169-182.

Vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS:

KUNZ, V., FERENCOVÁ, M., HRONOVÁ, Š., SINGER, M. (2015). Researching of socially responsible behaviour in selected companies and organizations through their corporate websites. Polish Journal of Management Studies, 12, 2, 91-102.
SIRKOVÁ, M., ALI TAHA, V., FERENCOVÁ, M. (2015). Talent management: Focus on Slovak enterprises. Economic Annals, 21, 40-43.
SIRKOVÁ, M., ALI TAHA, V., FERENCOVÁ, M. (2014). An analytical study on organizational creativity: Implications for management. Polish Journal of Management Studies, 10, 2, 179-187.
FERENCOVÁ, M., MIŠENČÍKOVÁ, V., KOT, S. (2014). An analytical view of using e-communication tools in promoting of selected pilgrim tourism sites in Slovak Republic. Journal of Environmental Management and Tourism, 5, 223-229.
MAMRILLA, D., KRAVČÁKOVÁ, G. (2012). Coefficient of Efficiency in Pedagogical and Scientific Work of a Teacher and Group of University Teachers. Communications - Scientific Letters of the University of Žilina, 14, 1, 61-65.

Vybrané vedecké práce v ostatných časopisoch:

ŽUPOVÁ, E. (2018). Mayor in the local self-government in Slovakia and electoral trends and characteristics [elektronický zdroj]. MEST Journal, 6(2), 167-176.
ROVENSKÁ, D., ŽUPOVÁ, E. (2018). Konflikty a stratégie riešenia konfliktov. Verejná správa a spoločnosť, 19(1), 23-36.
ROVENSKÁ, D. (2017). Vybrané aspekty rozvoja motivácie u študentov. Verejná správa a spoločnosť, 18(1), 95-10.
ŽUPOVÁ, E. (2017). Vzdelanie starostov obcí na Slovensku a problematika odbornosti v územnej samospráve. Sociológia a spoločnosť, 2(1), 24-41.
ROVENSKÁ, D., KOZMOVÁ, S. (2016). Senzitivita voči nespravodlivosti vo vzťahu k odpusteniu v partnerských vzťahoch. Človek a spoločnosť, 19, 3.
KRAVČÁKOVÁ, G., KOZELOVÁ, S., ŽUPOVÁ, E. (2015). Vzťah k práci (štúdiu) vysokoškolských študentov. Verejná správa a spoločnosť, 16, 2, 79-93.
FERENCOVÁ, M., JELEŇOVÁ, I., KAKALEJČÍK, L. (2015). Social media usage in product information searching. Applied Mechanics and Materials, 795, 69-76.
HARAUSOVÁ, H. (2014). Job Satisfaction of Secondary school Teachers. Acta Sting, 3, 2, 14-31.
FERENCOVÁ, M., LIZÁKOVÁ, Ľ. (2014). Management of healthcare facilities and meeting cultural needs of clients. Kontakt, 16, 2, e102-e107.
JELEŇOVÁ, I., HAASOVÁ, A. (2014). Postoje k nezamestnaným. Verejná správa a spoločnosť, 15, 2, 27-37.
CHOVANCOVÁ, J., HARAUSOVÁ, H. (2013). Education of the next generation of managers in context of green economy. Journal of Economic Development, Environment and People, 2, 1, 59-71.
JELEŇOVÁ, I. (2013). Bibliometrická analýza časopisu Verejná správa a spoločnosť. Verejná správa a spoločnosť, 14, 2, 97‑104.
KRAVČÁKOVÁ, G. (2013). The Importance of Management of Work Motivation in the Context of Regional Development. Journal on law, Economy & Management, 3, 2, 74-79.
PAUKOVIČ, V. (2013). Exkludované rómske komunity - úlohy a možnosti vybraných inštitúcií verejnej správy pri ich integrácii do spoločnosti. Verejná správa a spoločnosť, 14, 1, 92-104.
ČISÁRIK, P., JELEŇOVÁ, I. (2012). Charakteristika populácie a nezamestnanosti v EÚ. Journal of Management and Business: Research and Practice, 4, 1, 77-85.
KRAVČÁKOVÁ, G., MIKŠOVSKÝ, P. (2011). Aplikácia metódy Global Sourcing pri získavaní pracovníkov. Verejná správa a spoločnosť, 12 (1), 106-115.
KRAVČÁKOVÁ, G., JELEŇOVÁ, I. (2010). Kľúčové kompetentnosti vysokoškolského učiteľa. Verejná správa a spoločnosť, 11 (1), 40-56.
KRÁLOVÁ, Ľ., JELEŇOVÁ, I. (2010). Vnímanie korupcie na vysokých školách košickými vysokoškolákmi. Verejná správa a spoločnosť, 11 (1), 57-70.

Vedecké zborníky:

BÚGELOVÁ, T., KRAVČÁKOVÁ, G. (eds.). (2010). Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť. Košice: Fakulta verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. 433 s. ISBN 978-80-7097-847-4.

Vysokoškolské učebnice:

KRAVČÁKOVÁ, G. a kol. (2015). Organizačné správanie [elektronický zdroj]. 2. vydanie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 537 s.
ČEPELOVÁ, A., KRAVČÁKOVÁ, G., SEDLÁKOVÁ, S., DRÁB, R. (2015). Vybrané kapitoly z projektového riadenia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 64 s.
JELEŇOVÁ, I. (2014) Interkultúrna komunikácia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 104 s.
KRAVČÁKOVÁ, G. a kol. (2013). Organizačné správanie [elektronický zdroj]. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Skriptá a učebné texty:

KRAVČÁKOVÁ, G. (2014). Manažment ľudských zdrojov. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
KRAVČÁKOVÁ, G. a kol. (2014). Organizačné správanie: vysokoškolská cvičebnica. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
HARAUSOVÁ, H. (2013). Komunikácia v organizácii. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
JELEŇOVÁ, I. (2012). Zbierka úloh zo základov štatistiky pre sociálne vedy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

 

Posledná aktualizácia: 13.08.2019