UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Konferencie a semináre

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Vás pozýva na vedecký seminár

„Kompetencie obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní“

realizovaný v rámci riešenia projektu VEGA 1/0367/19 „Kompetencie obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní“

Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, chce na  vedeckom seminári organizovaného v rámci riešenia projektu VEGA 1/0367/19 „Kompetencie obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní“ reagovať na aktuálnu problematiku realizácie obecnej samosprávy. Zámerom vedeckého seminára bude analýza:

  • právnej úpravy kompetencií obcí na úrovni inštitucionálneho zabezpečenia ich realizácie, ako aj na úrovni funkčnej,
  • právnej úpravy majetku obce a postavenia obce pri hospodárení so svojím majetkom, 
  • postoja štátu k zabezpečovaniu potrebnej príjmovej základne rozpočtu obce
  • postoja orgánov súdnej moci (nielen na úrovni správneho súdnictva, ale aj civilného sporového konania) k autonómii obcí pri výkone samosprávy.

Organizátori podujatia uvítajú aj komparatívny prístup pri skúmaní uvedených tematických okruhov, a to tak na úrovni krajín V4, ako aj širšieho európskeho administratívneho priestoru.

Organizačný výbor:

Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD. – predseda organizačného výboru

PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD.

PhDr. Miroslav Fečko, PhD.

PhDr. Tomáš Alman, PhD.

PhDr. Jana Volochová

 

Vedecký výbor:

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.

prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.

prof. Dr. Iván Halász, PhD.

prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc. Dr. hab.

doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD.

doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.

JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

 

Výstupom z vedeckého seminára bude recenzovaný zborník vedeckých prác.

Kontakt: fvs-vesem@upjs.sk

Termín konania: 24. 10. 2019

Miesto konania: Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach, Popradská 66

Termín registrácie: 30. 06. 2019

Termín odovzdania príspevkov: 10. 09. 2019

 

Predbežný program konferencie:

9:00 – 10:00 – registrácia

10:00 – 10:10 – otvorenie vedeckého seminára

10:00 – 12:00 – rokovanie

12:00 – 13:00 – obedňajšia prestávka

13:00 – 15:00 – rokovanie

15:00 – 15:30 – coffee break

15:30 – 17:00 – rokovanie

 

Bližšie informácie nájdete na: https://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/vedecky-vyskum/21012/

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 20. výročia Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach

Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte
15. 11. 2018

Konferencia sa uskutoční pri príležitosti 20. výročia vzniku Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach.

Bližšie informácie nájdete na: https://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/vedecky-vyskum/17788/

Zborník z konferencie: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/fvs/verejna-sprava-v-sucasnom-state-1-web.pdf

                                                 https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/fvs/verejna-sprava-v-sucasnom-state-2-web.pdf

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach vás srdečne pozýva na 3. ročník vedeckej konferencie doktorandov s medzinárodnou účasťou "TEÓRIA A PRAX VEREJNEJ SPRÁVY", ktorá sa uskutoční 15. februára 2018 v priestoroch Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach. https://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/17375/

Bližšie informácie nájdete na: https://teoriapraxvs.weebly.com/ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Katedra verejnoprávnych disciplín FVS UPJŠ v Košiciach organizovala dňa 21. septembra 2017 medzinárodnú vedeckú konferenciu "FORMY USKUTOČŇOVANIA OBECNEJ SAMOSPRÁVY", výstupom z ktorej je recenzovaný zborník v printovej podobe, ktorý nájdete aj na: https//unibook.upjs.sk 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017 sa dňa 14.11.2017 o 13:30 hod. v miestnosti PA0P1 uskutoční odborný seminár spojený s diskusiou pre študentov FVS UPJŠ v Košiciach, predovšetkým pre študentov 3. roku štúdia bakalárskeho študijného programu verejná správa, na tému:

 

                    "OBECNÁ SAMOSPRÁVA - LEGISLATÍVA A PRAX" 

 

prednášať budú:

PhDr. Ing. Marcela Jokeľová (starostka obce Nižný Klátov)

JUDr. Valéria Flachbartová (primátorka mesta Medzev)

Mgr. Jozef Andrejčák (starosta mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Posledná aktualizácia: 28.06.2019