Prejsť na obsah

Vybrané publikácie

8minút, 38sekúnd

Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy Fakulty verejnej správy sa prostredníctvom publikačných aktivít svojich členov snaží prezentovať výsledky výskumnej a tvorivej činnosti na rôznych odborných fórach. Členovia katedry publikujú svoje pôvodné práce na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách, a rovnako tak vo vedeckých časopisoch registrovaných v renomovaných zahraničných databázach Web of Science, Scopus a ERIH Plus. Odborníci pôsobiaci na katedre publikujú svoje práce hlavne v nasledovných oblastiach:
➙ premeny verejnej správy a verejnej politiky v súčasnom demokratickom štáte
➙ medzinárodná politika a ekonómia, integrácia a globalizácia
➙ e-government a elektronizácia verejnej správy
➙ sociálna politika

Úplný zoznam publikačných výstupov členov Katedry verejnej politiky a teórie verejnej správy je dostupný v databáze Evidencia publikačnej činnosti UK UPJŠ v Košiciach.
K najvýznamnejším publikačným výstupom počas posledných rokov možno zaradiť nasledovné publikácie.

Rok 2021
AAB
Konečný, S.: Teória verejnej politiky. 1. vyd. – Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 242 s., ISBN (elektronické) 9788057400110
Konečný, S.: Príspevok k teórii a praxi verejnej politiky. 1 vyd. – Bratislava: MAYOR, 157 s., ISBN 9788099994004
ACB
Geffert, R.: Sociálna politika včera a dnes. 1. vyd. – Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ,

Rok 2020
ADE      
Konečný, S.:Polityka publiczna lub narodziny (nowej) nauki. In: Studia i Analizy Nauk o Polityce, č. 2 (2020), s. 47-76. ISSN 2719-4795.
Konečný, S. a W. Gizicki: The Nation, the Economy, and the Civil Society: what is Next? In: European Research Studies, č. 2 (2020), s. 58-67. ISSN 1108-2976.
ADF      
Kakašová, M.: Bikesharing ako nástroj regionálneho rozvoja z pohľadu IoT. In: Verejná správa a spoločnosť. Roč. 21, č. 2 (2020), s. 148-157. ISSN 1335-7182.
Geffert, R.: Druhý pilier starobného dôchodkového sporenia v Slovenskej republike a jeho výkonnosť v roku 2019. In: Annales Scientia Politica. Roč. 9, č. 2 (2020), s. 16-29. ISSN 1339-0732.
Tóth, O.: Relativita sociálnej spravodlivosti ako základného princípu sociálnej politiky štátu. In: Verejná správa a spoločnosť. Roč. 21, č. 2 (2020), s. 98-109. ISSN 1335-7182.
Miňová, K.: Svet informácií a Homo Politicus. In: Verejná správa a spoločnosť. Roč. 21, č. 1(2020), s. 104-129. ISSN 1335-7182.
ADM    
Konečný, S. Legitimacy of Public Interests in Public Policy. In: Viešoji politika ir administravimas=Public Policy and Administration. Roč. 19, č. 2 (2020), s. 161-171. ISSN 1648-2603.
Mitaľ, O. The Use of Social Media in Public Administration: The Case of Slovak Local Self-Government. In: Halduskultuur: The Estonian Journal of Administrative Culture and Digital Governance. Roč. 21, č. 1 (2020), s. 56-75. ISSN 1736-6089. DOI https://doi.org/10.32994/hk.v21i1.243
AEC       
Ručinská, S.: Univerzity a inovace. In: Regiony budoucnosti – spolupráce, bezpečí, efektivita: Inspirace pro rozvoj měst a regionů s příklady dobré praxe. Praha: Grada Publishing, 2020, s. 184-187. ISBN 9788027113101.
Ručinská, S.: Univerzity a inovátoři. In: Regiony budoucnosti – spolupráce, bezpečí, efektivita : Inspirace pro rozvoj měst a regionů s příklady dobré praxe. Praha: Grada Publishing, 2020, s. 66-70. ISBN 9788027113101.
AED      
Geffert, R a O. Tóth.: Az oktatáspolitika a kiválasztott politikai szervezetek választási programjaiban 2020-ban, mint a hatékony foglalkoztatás perspektívájának előfeltétele. (most – híd, magyar közösségi összefogás – maďarská komunitná spolupatričnosť). In: Vzdelávaním k perspektívnemu uplatneniu (motivácia, kompetencie, adaptácia, pracovný trh): vedecký medzinárodný recenzovaný zborník=Education for promising application (motivation, competencies, adaptation, labor market). Košice: TUKE, 2020, s. 67-77. ISBN 9788055336541.
Kakašová, M.: Dôležitosť bilaterálnych zmlúv upravujúcich dvojité zdanenie. In: Vedecká mozaika 2020 : recenzovaný nekonferenčný vedecký zborník: (peer-reviewed scientific proceedings)=(Scientific mosaic 2020). Prešov: Bookman, 2020, s. 60-77. ISBN 9788081654152.
Džatková, V., O. Mitaľ.: Inovatívne formy participácie pre posilňovanie transparentnej a otvorenej verejnej správy. In: Trvalo udržateľný rozvoj v krajinách Európskej únie II.: nekonferenčný zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, s. 71-82. ISBN 9788081528552.
Geffert, R., O. Tóth.: Vzdelávacia politika v programovom vyhlásení vlády SR 2020, ako predpoklad perspektívy efektívneho uplatnenia na trhu práce. In: Vzdelávaním k perspektívnemu uplatneniu (motivácia, kompetencie, adaptácia, pracovný trh): vedecký medzinárodný recenzovaný zborník=Education for promising application (motivation, competencies, adaptation, labor market). Košice: TUKE, 2020, s. 60-66. ISBN 9788055336541.
AFC       
Ručinská, S., M. Fečko.: eServices as a Challenge for Small Municipalities – Slovak Republic Experiences. In: Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2020. Wien: Facultas Verlags, 2020, s. 383-392. ISBN 9783903035270.

Rok 2019
AAB      
Konečný, S.: Public administration as a provider of public services of a social state – utilising foreign experience for reforming in the Slovak Republic. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, 112 s. ISBN 9788081528217. Spôsob prístupu: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/fvs/public-administration-as-s-provider-of-public-services-monograph.pdf.
ADE      
Ručinská, S., M. Fečko: Services in cities and municipalities – Slovak Republic experiences In: Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya. Roč. 4, č. 10 (2019), s. 74-78. ISSN 2308-927X.
ADF      
Geffert, R., O. Tóth: Valorizácia starobných dôchodkov ako nástroj realizácie sociálnej spravodlivosti v Slovenskej republike a Maďarsku 2016 – 2019. In: Annales Scientia Politica. Roč. 8, č. 1 (2019), s. 56-65, ISSN 1339-0732. Spôsob prístupu: https://www.unipo.sk/public/media/32997/04_ASP_2019_1_Geffert-Toth.pdf.
ADM    
Mitaľ, O.: Ethical workplaces in local self-government: Slovakian case. In: Viešoji politika ir administravimas. Roč. 18, č. 4 (2019), s. 483-496. ISSN 1648-2603. DOI 10.13165/VPA-19-18-4-08
Ručinská, S., M. Fečko: European Union Internal Market and its Barriers: Mission Accomplished or Never Ending Story? In: Modelling the new Europe: online journal: interdisciplinary studies. Roč. 10, č. 29 (2019), s. 25-52, ISSN 2247-0514. Spôsob prístupu: http://neweurope.centre.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2019/04/2-article_RU%C4%8CINSK%C3%81-and-FECKO.pdf. – DOI 10.24193/OJMNE.2019.29.02
Konečný, S.: Monism of Justice and Dualism of Social Justice in Social Policy. In: Ljetopis Socijalnog Rada. Roč. 26, č. 3 (2019), s. 419-445. ISSN 1846-5412. DOI 10.3935/ljsr.v26i3.180
AEC       
Konečný, S.: Modele polityki społecznej na poziome lokalnym w krajach Unii Europejskiej. In: Resocjalizacja nieletnich niedostosowanych społecznie. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2019, s. 83-100. ISBN 9788380616936.
Konečný, S.: Regions of the V4 States as Providers of Selected Public Services. In: Socio-Political Perspectives on Regionalism in the Modern World. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2019, s. 117-140. ISBN 9788373068605.
Ručinská, S., M. Fečko: Strategische Steuerung in der Stadt Hlohovec und der Gemeinde Ratkovce (Slowakei). In: Strategisches Management und wirkungsorientierte Steuerung in Kommunen. Wiesbaden: Springer Nature, 2019, s. 149-164. ISBN 9783658273583. DOI 10.1007/978-3-658-27359-0_10
Mitaľ, O.: Impacts of Migration on Public Administration. In: Migration – the challenge of European states. Stuttgart: ibidem-Verlag, 2019, s. 171-186. ISBN 9783838213446.
AED      
Geffert, R., O. Tóth: Vzdelávacia politika v Slovenskej republike 2016 – 2020 so zameraním na vysoké školstvo. In: Vysokoškolská edukácia pre „digitálnu“ spoločnosť a v „informačnej“ spoločnosti. Košice: TUKE, 2019, s. 37-49. ISBN 9788055333533.
Geffert, R., O. Tóth: Magyarország oktatáspolitikája a felsőoktatás területén a kormány 2018 – 2022 programozási időszakában. In: Vysokoškolská edukácia pre „digitálnu“ spoločnosť a v „informačnej“ spoločnosti. Košice: TUKE, 2019, s. 50-61. ISBN 9788055333533.
Konečný, S.: Modely sociálnej politiky na miestnej úrovni v krajinách Európskej únie. In: Zborník publikovaných výstupov z riešenia úlohy VEGA 1/0757/17: Verejná správa ako poskytovateľ verejných služieb sociálneho štátu – využitie zahraničných skúseností pre reformy v Slovenskej republike. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, . 96-103. ISBN 9788081528200.
Ondrová, D.: Public Administration and Ethical Code of Conduct. In: Regionálna samospráva a jej vplyv na ekonomické a sociálne faktory rozvoja regiónov. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, s. 6-14. ISBN 9788081527692.
AFC       
Ručinská, S., M. Fečko: Electronic services or smart cities – Current experiences and perspectives in the Slovak Republic. In: CEE e. Dem and e. Gov Days 2019: Cyber Security and eGovernment. Viedeň: Facultas Verlags, 2019, s. 471-480. ISBN 9783708918983.
Ručinská, S., M. Fečko: Electronic services or smart cities – Current experiences and perspectives in the Slovak Republic. In: CEE e. Dem and e. Gov Days 2019: Cyber Security and eGovernment. Viedeň: Facultas Verlags, 2019, s. 471-480. ISBN 9783708918983.

Rok 2018
ADF      
Ručinská, S., M. Fečko: Využitie inovácií pre smart cities. In: Transfer inovácií: internetový časopis o inováciách v priemysle. Č. 38 (2018), s. 81-84, ISSN 1337-7094. Spôsob prístupu: http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/38-2018/pdf/081-084.pdf.
Ondrová, D.: Ethical Public Administration in Democratic State. In: Verejná správa a spoločnosť. Roč. 19, č. 1 (2018), s. 2-22. ISSN 1335-7182.
Geffert, R.: Sociálna spravodlivosť a valorizačné mechanizmy starobných dôchodkov v Slovenskej republike v časovom diapazóne 2010 – 2018. In: Annales Scientia Politica. Roč. 7, č. 1 (2018), s. 77-85. ISSN 1339-0732.
ADN     
Džatková, V.: Politická dimenzia občianskej spoločnosti. In: Politické vedy: časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá=Political sciences. Roč. 21, č. 1 (2018), s. 8-23. ISSN 1335-2741. DOI 10.24040/politickevedy.2018.21.1.8-23
Mitaľ, O.: The Impacts of Globalisation Processes on the Execution of Public Administration Functions. In: Politické vedy: časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá=Political sciences. Roč. 21, č. 4 (2018), s. 96-117. ISSN 1335-2741. DOI 10.24040/politickevedy.2018.21.4.96-117
AEC       
Džatková, V.: Efektívna participácia v demokratickej spoločnosti. In: Evropské hodnoty – tradice a jejich proměny v 21. století. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018, s. 40-47. ISBN 9788075560285.
Geffert, R.: Social Justice and Old-Age Pension Adjustment Mechanisms in the Slovak Republic and the Czech Republic between 2016 and 2018. In: Rocznik Administracji Publicznej. Krakow: Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018, s. 200-208. ISBN 24497797. DOI 10.4467/24497800RAP.18.011.9226
Konečný, S.: Społeczeństwo obywatelskie i gospodarka współdzielenia. In: Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce. Varšava: Wydawnictwo SGGW, 2018, s. 65-73. ISBN 9788375838183.
AED      
Džatková, V.: Občianska participácia ako nástroj sociálnej zmeny. In: Občianska spoločnosť. Kam kráčaš demokracia: košické politologické dialógy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 323-334. ISBN 9788081526558.


Študuj na UPJŠ