Prejsť na obsah

História

2minút, 3sekúnd

Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy vznikla v roku 2009 v dôsledku organizačných zmien na fakulte, po zániku predchádzajúcej Katedry sociálnych vied. Po viac ako desaťročí možno s určitosťou vznik katedry hodnotiť ako správne rozhodnutie vtedajšieho vedenia Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach. Verejná správa a verejná politika sú totiž prierezovými oblasťami, ktoré prepájajú jednotlivé sféry spoločenského života od komunálnej úrovne, až po úroveň najvyššej diplomacie na medzinárodnej úrovni.

Svojim personálnym zložením mala Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy vždy ambíciu prostredníctvom ponúkaného súboru predmetov pripraviť študentov našej fakulty na profesionálnu kariéru v oblasti verejného a občianskeho života. Kvalita výučby katedrových predmetov je zaručená nie len súladom vyučovanej problematiky s aktuálnou úrovňou poznania a najaktuálnejšími informáciami o verejnom dianí, ale je výrazným spôsobom podporená aj účasťou odborníkov z praxe na prednáškach a seminárnych cvičeniach, organizovaním zaujímavých seminárov a workshopov pre študentov, ako aj otvorenosťou katedry voči zahraničným študentom práve vďaka širokej ponuke Erasmus+ predmetov vyučovaných v anglickom jazyku.

Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy sa pýši študentmi, ktorí sa svojmu výskumu venovali s oduševnením a získali za to vážené ocenenia, ako napríklad Diana Kancová, ktorá sa svojou témou – Bike sharing riešenie mestskej mobility?- umiestnila na 3. mieste v medzifakultnom, celoslovenskom kole ŠVOČ 2019. Taktiež môžeme povedať, že práce ŠVOČ konzultované členom katedry boli už viackrát ocenené v rámci prvých troch miest počas fakultných kôl ŠVOČ – Bezpečnostné hrozby globálneho sveta (Z. Šeminská, 2016) a E- goverment a modernizácia verejnej správy (Z. Šeminská, 2017).

Aktuálne funkciu vedúceho Katedry verejnej politiky a teórie verejnej správy zabezpečuje:
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. 2020 – až súčasnosť

Funkciu vedúceho Katedry verejnej politiky a teórie verejnej správy počas jej existencie zabezpečovali:
doc. PhDr. Drahomíra Ondrová, CSc. – 2011 – 2020
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. – 2009 – 2011


Študuj na UPJŠ