Prejsť na obsah

Memorandum o spolupráci v oblasti štátnej služby

1minút, 29sekúnd

 

Dekan Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. a predseda Rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč podpísali 17. septembra 2019 v Bratislave Memorandum o spolupráci v oblasti štátnej služby, čím sa spolupráca Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach rozšírila o ďalší subjekt verejnej správy. Snahou vedenia fakulty je v tomto ohľade hľadať možnosti prepájania činností fakulty s praxou, a to vo vzdelávacom procese ako aj v rámci výskumu.  

Predmetom memoranda je úzka spolupráca vo výmene informácií so zameraním na štátnu službu, organizovanie spoločných konferencií a iných odborných podujatí, odborné konzultácie v oblasti štátnej služby, zapájanie pracovníkov Rady pre štátnu službu do výučbového procesu formou expertných prednášok a účasti pri konzultovaní záverečných prác, ako aj realizácia odbornej praxe študentov fakulty na pracovisku Rady pre štátnu službu.  

Diskusií o konkrétnej podobe vybraných aktivít, ako napríklad prednášky na tému etika vo verejnej správe, etický kódex alebo princípy štátnej služby sa za Fakultu verejnej správy taktiež zúčastnili M. Fečko, prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj a V. Žofčinová, vedúca Katedry verejnoprávnych disciplín a spolu s predsedom Rady pre štátnu službu aj ostatní jej členovia D. Zemanovičová, A. Ištoková, Z. Šabová a Ľ. Pastor. Už v priebehu zimného semestra akademického roka 2019/2020 budú realizované prvé aktivity, ktoré veríme, že budú prospešné pre fakultu a radu, ako aj pre všetkých zapojených študentov.

 


Študuj na UPJŠ