Prejsť na obsah

Oznámenie o voľbách do AS UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2023 – 2027

1minút, 16sekúnd

Akademický senát UPJŠ v Košiciach v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, Štatútom UPJŠ v Košiciach a Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach v platnom znení a na základe uznesenia č. 293 zo dňa 15. decembra 2022 vyhlásil voľby do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027.

Voľby do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach
sa na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach uskutočnia

2. marca 2023 od 8:30 do 12:30 hod.

v zasadacej miestnosti na prízemí na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach
na Popradskej ulici 66 v Košiciach

  1. Návrhy na kandidátov na členov Akademického senátu UPJŠ v Košiciach je možné predkladať spôsobom ustanoveným v Zásadách volieb do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach.
  2. Návrhy kandidátov je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Návrh kandidáta na funkciu člena AS UPJŠ“, a to osobne na sekretariát dekana FVS UPJŠ v Košiciach na Popradskej ulici 66 v Košiciach.
  3. Návrhy je potrebné doručiť najneskôr do 16. februára 2023 do 12:00 hod.

V Košiciach, 6. januára 2023

Mgr. Veronika Džatková, PhD., v.r.
predsedníčka Volebnej a mandátovej komisie

Zásady volieb do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach
Návrh kandidáta (študent)
Návrh kandidáta (zamestnanec)


Študuj na UPJŠ