UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Future of Public Administration

O projekte

Názov projektu SK: Budúcnosť verejnej správy
Názov projektu ENG: Future of Public Administration - FoPA
Program: Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca
Programová oblasť: Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie a transparentnosť
Výstup projektu: Zlepšenie slovensko-ukrajinskej inštitucionálnej spolupráce
Výsledky projektu: Realizované opatrenia na posilnenie slovensko-ukrajinskej spolupráce
Doba realizácie: 05. 01. 2021 - 30. 04. 2024
Rozpočet projektu: 218 932 €
Prijímateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 

Working together for a green, competitive and inclusive Europe.

 

Projekt Budúcnosť verejnej správy (Future of Public Administration - FoPA) a jeho jednotlivé projektové aktivity sú pri zohľadnení porušovania štandardov integrity a uplatňovania zodpovednosti v súčasných demokratických štátoch, uznávajúc existenciu rizík ohrozujúcich vyvodzovanie osobnej zodpovednosti, ako aj uznávajúc rozdiely v prístupoch k zodpovednosti a integrite v krajinách Európy zamerané na podporu uplatňovania princípov good governance, podporu dodržiavania vysokých štandardov verejnej integrity a zodpovednosti vo verejnej správe.

Projekt FoPA je realizovaný v rámci programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Plánované aktivity projektu reflektujú cieľ programu, ktorým je zvýšenie integrity a zodpovednosti verejnej správy. Úspešné naplnenie projektových aktivít predpokladá inštitucionálnu spoluprácu medzi slovenskými a ukrajinskými verejnými inštitúciami, čo je zároveň hlavnou ambíciou výzvy, v rámci ktorej bol projektový zámer predkladaný.

Ciele a výstupy

Cieľom realizovanej inštitucionálnej spolupráce Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a V. N. Karazin Kharkiv National University je zlepšiť verejnú integritu a zodpovednosť v kontexte uplatňovania princípov dobrého spravovania. Transfer príkladov dobrej praxe v oblasti dobrej správy veci verejných cez diseminačné aktivity prispeje k sieťovaniu medzi odborníkmi, pomôže zdieľaniu nových myšlienok, otvorí diskusiu o budúcej spolupráci a prispeje k zlepšeniu dodržiavania vysokých štandardov etickej integrity a zodpovednosti. Študenti budú mať zároveň vďaka realizácii projektových aktivít k dispozícii nové vedomosti, nadobudnú nové skúsenosti, rozšíria sa ich medzinárodné kontakty, ale hlavne s nimi budú diskutované rôzne perspektívy nevyhnutnosti uplatnenia mladých ľudí v súčasnej verejnej správe.

Medzi primárne výstupy projektu možno zaradiť transfer príkladov dobrej praxe, výmenu poznatkov medzi expertmi na verejnú správu, dobré spravovanie a s tým súvisiace mobility medzi spolupracujúcimi inštitúciami. Kľúčovým výstupom projektu je vytvorenie študijného predmetu "Competencies of Capacities in Public Institutions", ktorý bude počas implementácie projektu vyučovaný na oboch partnerských univerzitách, ale aj zodpovedajúceho študijného materiálu (dostupného vo viacerých jazykoch). Súčasne nemožno zabudnúť na konferencie a workshopy orientované na zvýšenie povedomia o zámeroch projektu a predmetnej problematike medzi odbornou a širokou verejnosťou. Samozrejmosťou sú aj publikačné výstupy projektu a ďalšie výstupy zabezpečujúce publicitu.

Aktivity a míľniky projektu

Aktivita 1: Diseminačné aktivity a publicita. Hlavným cieľom konferencií je vytvoriť platformu na stretnutie odborníkov za účelom sieťovania, výmeny poznatkov a za účelom zvýšenia povedomia o cieľoch projektu. V tomto zmysle je prínosom obohatenie aktuálneho stavu poznania v oblasti good governance, dobrej verejnej správy, verejnej integrity, transparentnosti a zodpovednosti. Čiastkové aktivity majúce súvis s aktivitou 1 sú prepojené s implementovaním projektu prakticky počas celého obdobia jeho realizácie. Pripravované konferencie budú obsahovo reflektovať ciele projektu:
• Ukraine towards EU values: Open Door (do 18 mesiacov od začiatku projektu),
• Evaluation of best practices (do 30 mesiacov od začiatku projektu).
Aktivita 2: Spolupráca verejných inštitúcií pri vzdelávaní mladých. Najnovšie informácie založené na aktuálnom stave poznania musia byť sprostredkované študentom. V tomto zmysle sa vytvorenie študijného predmetu zameraného na princípy good governance javí ako vhodná voľba, prostredníctvom ktorej možno túto ambíciu dosiahnuť. Aktivita zahŕňa prípravu a vúučbu predmetu s názvom "Competencies of Capacities in Public Institutions" v nasledovnom časovom harmonograme. Príprava kurzu je naplánovaná na 1. rok implementácie projektu. Počas 2. roku implementácie projektu bude novovytvorený predmet vyučovaný za prítomnosti expertov z Ukrajiny na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach. V treťom roku implementácie porojektu je výučba kurzu naplánovaná paralelne na Fakulte verejnej správy a na V.N. Karazin Kharkiv National University za účasti slovenských expertov na Ukrajine.
Aktivita 3: Vyslania realizované medzi slovenskými a ukrajinskými verejnými inštitúciami. Zámerom je vytvoriť priestor, v rámci ktorého bude možné skvalitniť vzdelávací proces na spolupracujúcich inštitúciách, a to z pohľadu študentov aj vyučujúcich.
Aktivita 4: Spoločné workshopy.  Hlavný zámerom workshopov je vytvoriť platformu, pomocou ktorej budú študentom poskytnuté rôzne perspektívy a odlišné pohľady zúčastnených expertov zo Slovenska, Ukrajiny a Nórska na aktuálne problémy dobrej správy veci verejných. Aktivita predpokladá kooperáciu všetkých troch participujúcich organizácií. Séria workshopov “Towards Higher Standards of Integrity and Accountability in Public Administration” bude zameraná na nasledujúce témy:
• Public Integrity and Good Public Administration: Examples in EU (do 12 mesiacov),
• Tools on Good Democratic Governance and Principles (do 36 mesiacov),
• Transparency and Openness of Public Institutions (do 24 mesiacov),
• Good Governance or Good Government: Case Studies (do 36 mesiacov),
• Adaptation of Ukrainian Students in Slovakia (do 4 mesiacov),
• Possibilities of Employment on the Labor Market of the Ukrainian Student (do 28 mesiacov).
 

Prijímateľ projektu a projektoví partneri

Prijímateľ projektu:
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Šrobárova 2, 041 80 Košice , Slovak republic
Projektoví partnerí:
V. N. Karazin Kharkiv National University, Svobody square 4, 61022, Kharkiv, Ukraine
Slovenský korpus ukrajinských študentov, o. z., Rázusova 49, 040 01 Košice - Juh
 

Riadenie a implementácia projektu zo strany prijímateľa

Projektový manažment
PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD.
Mgr. Denisa Rovenská, PhD.
Finančný manažment
Ing. Katarína Krokosová

Projektová zmluva a  ďalšie informácie

Žiadosť o projekt bola registrovaná pod číslom 2017/2020/ONG v rámci výzvy "Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou" GGC01, ktorú vyhlásil Úrad vlády SR ako vtedajší správca programu pre program Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca. Výzva bola zameraná na podporu inštitucionálnej spolupráce s Ukrajinou, týkajúcej sa dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií a transparentnosti,  ktorá prispieva k zlepšenej integrite a zodpovednosti verejnej správy. S účinnosťou od 01.10.2020 povinnosti národného kontaktného bodu a správcu programu prešli z Úradu vlády Slovenskej republiky na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Žiadosť o projekt bola Správcom programu schválená a Projektu bolo pridelené číslo GGC01009. 
 
Projektová zmluva
Stránka projektu v rámci domény Grantov EHP a Nórska
Web stránka EEA Grants
 
                          
 
Posledná aktualizácia: 28.04.2021