Prejsť na obsah

História

7minút, 45sekúnd

História Ústavu lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny UPJŠ LF v Košiciach sa začala písať v roku 1990 zriadením počítačovej učebne vybavenej desiatimi počítačmi typu PC AT286 a desiatimi 9-ihličkovými tlačiarňami. Táto na vtedajšiu dobu špičková učebňa patrila k najmodernejším nielen na UPJŠ, ale aj v rámci lekárskych fakúlt na Slovensku.

Veľký záujem o prácu s počítačom z radov študentov i zamestnancov viedol 1.9.1991 k vzniku Ústavu lekárskej informatiky UPJŠ LF. Novovzniknutý ústav mal 7 pracovníkov, ktorí boli presunutí z dekanátu UPJŠ LF. Päť pracovníkov bolo s vysokoškolským a dvaja so stredoškolským vzdelaním. Vedením ústavu bol poverený RNDr. Michal Danilák. Ústav zabezpečoval výučbou predmetu Informatika pre prvý ročník v odboroch Všeobecné lekárstvo a Stomatológia a to v rozsahu 1 hodina prednášky a 3 hodiny cvičení týždenne. Na svojom začiatku si ústav kládol za cieľ zavedenie výpočtovej techniky na jednotlivé pracoviská fakulty a pomoc pri matematicko-štatistickom spracovaní medicínskych údajov a ich grafickej prezentácii.

V roku 1992 získal ústav dve špičkové zariadenia – farebnú tlačiareň a kopírku CANON CLC 10 spojenú so skenerom a expozičnú jednotku POLAROID CI-5000. Využitie nových technológií posunulo prezentácie vedeckých prác zamestnancov fakulty na svetovú úroveň. O tejto skutočnosti svedčia mnohé ocenenia, ktoré získali práce zamestnancov i študentov UPJŠ LF na vedeckých podujatiach.

V období od roku 1994 bolo hardvérové vybavenie počítačovej učebne postupne inovované. Po pripojení ústavu na celosvetovú počítačovú sieť, pomocou pevnej linky, bola zriadená ďalšia učebňa s piatimi počítačmi triedy 386. Využívať ju mohli zamestnanci a študenti fakulty na prácu v sieti Internet.

V roku 1995 sa ústav stal gestorským pracoviskom pre budovanie a rozvoj počítačovej informačnej siete v rámci UPJŠ LF. Podstatný výsledok bol dosiahnutý už v roku 1996, kedy bol areál na Triede SNP 1 pripojený na medzinárodnú počítačovú sieť s využitím optických prepojení. V nasledujúcich rokoch ústav zabezpečil postupné rozširovanie počítačovej siete na ostatné pracoviská fakulty. Dnes sú už do počítačovej siete pripojené všetky ústavy a kliniky sídliace v priestoroch na Triede SNP 1, Šrobárovej 2 a Rastislavovej 43.

Výrazný úspech aktivít pre získavanie mimorozpočtových zdrojov bol dosiahnutý v závere roka 1997, keď vo verejnej súťaži o Internal Medical Project vyhlásenej nadáciou Open Society Fund v Bratislave presvedčil ústav výberovú komisiu, že je schopný poskytnúť kvalifikované prostredie a efektívne využitie ponúkanej Internet učebne. Sprístupnenie učebne pre všetkých študentov medicíny a zdravotníckych pracovníkov od marca 1998 v dvojzmennej prevádzke nepochybne podstatným spôsobom prispelo k prieniku informatiky do lekárskej vedy a praxe a zároveň zvýšilo úroveň počítačovej gramotnosti v radoch medikov ale i zdravotníckych pracovníkov.

Zavedenie nemocničných informačných systémov do výučby si v akademickom roku 1998/1999 vyžiadalo rozsiahlejšiu rekonštrukciu učebne. Prevažnú časť finančných prostriedkov získal ústav z mimorozpočtových zdrojov, predovšetkým od firiem STAPRO Slovensko s. r. o., OLIVETY, ELFA a GiTy Slovensko a. s.

Od 1.7.2002 sa rozhodnutím vedenia fakulty pričlenili k Ústavu lekárskej informatiky UPJŠ LF prevádzky dekanátu UPJŠ LF – Ústredné fotolaboratórium a Videocentrum. Činnosť ústavu sa tak rozšírila aj o poskytovanie fotografických, video a multimediálnych služieb realizovaných predovšetkým s cieľom skvalitniť výučbový proces.

Po roku 2006 sa ústav snažil vytvárať pre zamestnancov a študentov fakulty kvalitné odborné technické zázemie a zintenzívnil rozširovanie portfólia svojich služieb. V roku 2007 tak bola zamestnancom poskytnutá možnosť pracovať v univerzitnej sieti aj doma prostredníctvom 5,4GHz WiFi siete. Aktívnou prácou v sieti MEFANET boli v roku 2008 zamestnancom a študentom sprístupnené e-learningové služby na podporu multimediálnych a dištančných foriem výučby. Zakúpenie 3D systému virtuálnej projekcie v roku 2009 a jeho inštalácia v posluchárni č. 2 priniesli možnosti 3D výučby humánnej anatómie. Skvalitnenie výučby vo všetkých posluchárňach fakulty bolo zabezpečené vybavením projekčnou technikou. V rovnakom čase bola zrekonštruovaná počítačové sieť s nasadením nových min. 1Gb optických prvkov a menežovateľných sieťových prepínačov na všetkých pracoviskách fakulty. Realizácia videokonferenčných služieb bola okrem SW riešení posilnená zakúpením HW jednotky Polycom radu HDX 9000.

Vďaka projektom zo štrukturálnych fondov zabezpečil ústav v rokoch 2010 až 2012 zamestnancom a študentom prístup do bezdrôtovej siete Eduroam v a v okolí všetkých posluchární. Na ústav bola zakúpená mobilná počítačová učebňa vybavená 14 notebookmi a projekčnou technikou. Rovnako boli zrekonštruované a vybavené novou výpočtovou a projekčnou technikou všetky učebne ústavu: 2III4 (12+1 pracovných staníc), 2III5 (20+1 pracovných staníc), 2III8 (13+1 pracovných staníc) a 2III9 (12+1 pracovných staníc).

S cieľom zabezpečiť objektívne hodnotenie vedomostí študentov bol v roku 2016 na fakulte implementovaný systém elektronického testovania Rogo. Vďaka výstupom Erasmus+ projektu CROESUS bola v tom istom roku zamestnancom fakulty sprístupnená online platforma simulácií a tvorby virtuálnych pacientov. Videokonferenčné služby boli doplnené o HD systém Huawei RP200. V roku 2017 bola kapacita počítačovej učebne 2III8 zvýšená na 15+1 pracovných staníc. Elektronické testovanie vedomostí študentov bolo podporené vybudovaním WiFi siete a zakúpením 200 kusov tabletov. Pre zvýšenie využívania elektronických služieb v oblasti vzdelávania bol študentom a učiteľom prostredníctvom Portálu UPJŠ LF spustený systém zdieľania obrazových kazuistík. Kapacita počítačovej učebne 2III4 bola v roku 2018 zvýšená na 15+1 pracovných staníc a počítačovej učebne 2III8 na 16+1 pracovných staníc. Pre zamestnancov a študentov bola sprístupnená webová aplikácia SpAulaWeb určená na kontrolu prítomnosti v posluchárňach UPJŠ LF. V roku 2019 bola inovovaná a rozšírená WiFi sieť pre zamestnancov a študentov na 56 prístupových bodov a elektronické testovanie vedomostí študentov bolo podporené dokúpením ďalších 100 tabletov.

Rok 2020 poznačený pandémiou COVID-19 priniesol posilnenie hardvérového a softvérového vybavenia potrebného pre zabezpečenie dištančného vzdelávania. Kapacita počítačovej učebne 2III9 bola zvýšená na 14+1 pracovných staníc. V roku 2021 bol systém SpAula nahradený systémom PSAula s integrovanými funkciami prístupového systému a systému kontroly účasti na prednáškach. V roku 2022 sa do Ústavu lekárskej informatiky UPJŠ LF včlenilo Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny UPJŠ LF a názov ústavu sa zmenil na Ústav lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny UPJŠ LF. Vybavenie Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny UPJŠ LF bolo rozšírené o 4 dentálne simulátory SIMODONT. V roku 2023 bola WiFi sieť Eduroam rozšírená na 66 prístupových bodov.

Neustálou snahou ústavu je sledovať vývojové trendy v oblasti informačných a komunikačných technológií a aplikovať ich do pôsobnosti svojich činností a to aj napriek problémom súvisiacim s prudkým rozvojom výpočtovej techniky a nedostatkom financií na jej inováciu, ktoré posúvajú technické i programové prostriedky učební ústavu pomerne rýchlo na úroveň zastaraného vybavenia.

Vo vedení ústavu v jednotlivých časových etapách stáli:

  • 1991 – 1994      RNDr. Michal Danilák
  • 1994 – 2000      RNDr. Jozefína Petrovičová
  • 2000 – 2005      Ing. Anton Červeňák
  • 2005 – 2006      RNDr. Jozefína Petrovičová, PhD.
  • 2006 – doteraz  doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.

V súčasnosti na ústave pracuje 23 zamestnancov – z toho 6 vysokoškolských učiteľov, 1 výskumný pracovník, 8 odborných pracovníkov s VŠ vzdelaním a 8 pracovníkov so stredoškolským vzdelaním.


Študuj na UPJŠ